Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci marec 2023

20.4.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci marec 2023
Marec 2023 bol z hľadiska priemernej mesačnej teploty normálny až nadnormálny, z hľadiska mesačných úhrnov zrážok mimoriadne podnormálny až mimoriadne nadnormálny mesiac. Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako normálny až výrazne vodný vo väčšine sledovaných vodomerných staníc. Zaznamenali sme ojedinelý výskyt 2. stupňa povodňovej aktivity na východe Slovenska. Z hľadiska podzemnej vody bol marec hodnotený ako priemerný mesiac.

Marec 2023 v povrchových vodách

Priemerné mesačné prietoky (Qm) sa vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS) zaradili do kategórií podnormálny mesiac až nadnormálne vodný mesiac na väčšej časti územia Slovenska, a to najmä v jeho severnej a strednej časti. Na západnom Slovensku, v povodiach Moravy, Dunaja, dolného a stredného Váhu, ako aj na východe Slovenska, v povodí Bodrogu a v povodiach Ipľa a Slanej, prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc odpovedali kategóriám suchý až podnormálny mesiac (20 - 80 % odpovedajúceho dlhodobého priemerného mesačného prietoku (Qma,1961-2000)). V oblasti Malých Karpát boli v sledovaných VS dosiahnuté prietoky odpovedajúce kategórií extrémne suchého mesiaca. V povodí horného Váhu, Hrona, Dunajca, Popradu a Hornádu sa hodnoty priemerných mesačných prietokov v hodnotených vodomerných staniciach vyskytovali v kategóriách normálny až výrazne nadnormálny mesiac (80 - 200 % Qma,1961-2000). Ojedinele, v povodí Váhu a Hornádu, sa priemerné mesačné prietoky v niektorých hodnotených VS zaradili do kategórie extrémne vodný mesiac (Qm > 200 % Qma,1961-2000) (Obr. 1).

 

Obr. 1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-III/2023/Qma-III/1961-2000 (%)) - marec 2023

Z hľadiska vodnosti na začiatku marca pretrvávala situácia z konca februára, kedy priemerné denné prietoky (Qd) odpovedali hodnotám M-denných prietokov* na úrovni 30 - 90-denných prietokov vo väčšine VS na území Slovenska. Ojedinele sa vyskytli aj hodnoty väčšie ako Q30d. Výnimku tvorili oblasti časti horného Váhu a oblasti Malých Karpát, kde v hodnotených VS boli väčšinou dosiahnuté hodnoty Q180-270d, miestami aj nižšie, na úrovni Q270-330d (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 11.3.2023

Na konci mesiaca sa začal výraznejšie prejavovať nedostatok zrážok na západnom území Slovenska, v povodiach Moravy, Dunaja, dolného a stredného Váhu boli dosiahnuté hodnoty kategórie Q180-270d až Q330-355d. Na ostatnom území, v ostatných VS v povodiach Slovenska, hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 30 - 180-denných (Obr. 3).

Obr. 3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 30.3.2023

Povodňové situácie

Prvý jarný mesiac začal vo väčšine sledovaných povodí pokojne, bez zrážkovej činnosti. Na tokoch prevládala ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Výnimkou bola Latorica vo Veľkých Kapušanoch, kde spočiatku pretrvával 1. stupeň povodňovej aktivity (SPA) z predchádzajúcich dažďových zrážok a topiaceho sa snehu. Na prelome prvej a druhej dekády marca sa situácia zmenila. Prechod frontálneho systému lokálne priniesol aj vyššie denné úhrny, zároveň pomerne nečakane aj zrážky v podobe búrok (Obr. 4). Tie mali za následok výrazné vzostupy, najmä na prítokoch stredného Hrona, dolného Ipľa, výnimočne aj s krátkodobým prekročením SPA na menších tokoch. Tieto kulminácie boli charakteristické tvarom vlny – ktorú možno označiť ako prívalovú (rýchly vzostup vodnej hladiny, typický skôr pre letné obdobie). V povodí horného Váhu boli lokálne vzostupy spôsobené aj topiacim sa snehom (Obr. 5).

Obr.  4 Výrazný vzostup s krátkodobým dosiahnutím 1. SPA v Horných Semerovciach v dôsledku výskytu búrok v povodí Štiavnice (Z – zrážky, H – vodný stav)

Obr.  5 Krátkodobé prekročenie 1. SPA na Bielom Váhu vo Východnej, dôvodom bol topiaci sa sneh a kvapalné zrážky

V prípade prítokov horného Váhu boli vzostupy spôsobené aj v kombinácii s topiacimi sa snehovými zásobami. Táto zrážková perióda sa prejavila vzostupmi aj na tokoch východného Slovenska, 1. SPA bol prechodne zaznamenaný na Laborci v Koškovciach, a na Radomke v Giraltovciach. Následne aj na Latorici vo Veľkých Kapušanoch, kde zotrval 1. SPA (prechodne aj 2. SPA) až do začiatku tretej marcovej dekády – príčinou sú najmä dlhé postupové doby a nížinný charakter dolnej časti povodia. V ďalšom priebehu mesiaca sa zrážková situácia upokojila, prevládal nadpriemerne teplý charakter počasia, topiace sa zásoby snehu spôsobili len nevýrazné vzostupy vodných hladín v horských povodiach. Cyklonálna činnosť sa obnovila v závere marca a zasiahla najmä povodia vo východnej polovici Slovenska. Výrazné vzostupy boli zaznamenané najmä na tokoch Východoslovenskej nížiny, 1. SPA bol prekročený v Bohdanovciach na Olšave a v Michaľanoch na Roňave (Tab. 1), neskôr stúpla hladina Latorice vo Veľkých Kapušanoch opätovne na úroveň 1. SPA.

Tab.  1 Zaznamenané SPA na monitorovaných vodomerných staniciach počas marca 2023.

 

Marec 2023 v podzemnej vode

Na začiatku marca došlo k miernym poklesom na zdrojoch podzemnej vody, ale naďalej zatiaľ prevládala hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov vyššie a výrazne vyššie ako je ich dlhodobý normál 1981-2010 na väčšine hodnotených objektov (Obr. 6).

Obr.  6 Situácia v podzemnej vode na konci februára a na začiatku marca

Ako je vidieť na Obr. 7, k miernemu nárastu výdatnosti prameňov a hladiny podzemnej vody došlo hlavne v oblasti stredného Slovenska, vďaka výraznejším zrážkam v danej oblasti na konci prvej dekády. K opačnému javu, teda k miernym poklesom v dôsledku absencie zrážok, došlo na západe a východe Slovenska. V povodí Bodrogu a Slanej prevládali hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov nižšie a výrazne nižšie ako je ich dlhodobý normál 1981-2010.

Obr.  7 Situácia v podzemnej vode 11.3.2023

Druhá dekáda  marca bola v rámci hodnoteného územia bez zrážok s výnimkou výskytu slabých zrážok na jej začiatku na strednom a východnom Slovensku, ktoré výrazne neovplyvnili zdroje podzemnej vody. V polovici tretej dekády sa výraznejšie zrážky vyskytli na východnom Slovensku, kde došlo aj k miernemu nárastu hladiny podzemnej vody (Obr. 8). V povodí Bodrogu prevládala mierne nadpriemerná a nadpriemerná hladina, ktorým zodpovedá hodnota Q90 a vyššia ako Q90. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov nižšie a výrazne nižšie ako ich dlhodobý normál 1981-2010 prevládali v povodí Slanej, Hrona a v časti stredného a dolného Váhu.

 

Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 31.3.2023

Záver

Marec 2023 skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako normálny až nadnormálne teplý mesiac a zrážkovo mimoriadne suchý na západe Slovenska až mimoriadne vlhký mesiac na východe Slovenska.

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov sa marec 2023 zaradil medzi normálne až výrazne vodné mesiace, len na západnom Slovensku prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc dosiahli hodnoty suchého až podnormálneho mesiaca, na rozdiel od marca 2022, kedy hodnoty priemerných mesačných prietokov dosiahli vo väčšine sledovaných staníc hodnoty suchého a výrazne podnormálneho mesiaca a boli predzvesťou dlhotrvajúceho hydrologického sucha v roku 2022.

Z hľadiska povodňovej situácie začal mesiac vo väčšine sledovaných povodí pokojne, na prelome prvej a druhej dekády marca sa situácia zmenila a boli zaznamenané výrazné vzostupy, výnimočne aj s krátkodobým prekročením SPA na menších tokoch. Výrazné vzostupy boli zaznamenané najmä na tokoch Východoslovenskej nížiny, kde sa miestami vyskytoval aj 2. SPA.

Z hľadiska podzemnej vody a mesačného hodnotenia je tento mesiac celkovo zaradený medzi priemerné mesiace. Oproti predošlému mesiacu, ktorý bol zaradený medzi nadpriemerné mesiace, došlo v marci k poklesom na zdrojoch, a to hlavne v západnej a strednej časti územia. Hladina podzemnej vody a výdatnosť výrazne nižšia ako je dlhodobý normál 1981-2010 sa vyskytovali najmä v povodí Váhu a Hrona.

 

Odkazy

1. Turňa, M., Szabóová, K. Priebežné zhodnotenie mesiaca MAREC 2023. shmu.sk. [Online] 03. 04. 2023. [Dátum: 12. 04. 2023.] https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid02VZXGqXcXJiQ6isF1WvEeDNsS78RvNMRKW1AL2dum8d7QtY9gY4KidpqgkkmZBoVSl.