Aktuality SHMU

Aktuálne minimálne prietoky na tokoch západného Slovenska

24.8.2018 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | PETER ŠKODA, LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ, JANA POÓROVÁ
Aktuálne minimálne prietoky na tokoch západného Slovenska

Dlhotrvajúce mimoriadne teplé a bezzrážkové obdobie spôsobilo v letných mesiacoch 2018 výrazný pokles hladín na tokoch v povodí Moravy, Dunaja , Malého Dunaja a Nitry, ktorý sa v auguste ešte prehĺbil.

Prakticky vo všetkých profiloch sú v súčasnosti priemerné denné prietoky na úrovni, resp. menšie ako dlhodobý prietok Q364d, pričom sme zaznamenali v niektorých profiloch aj historické minimá.

Na podrobnejšie zdokumentovanie a najmä na  overenie  monitorovaných hodnôt a upresnenie merných kriviek (závislosť prietokov od vodných stavov) boli uskutočnené operatívne  expedičné merania v uvedených povodiach. 

Na Morave nad Dyjou, vo vodomernej stanici Brodské, bol 22.8.2018 priamo nameraný prietok 2,15 m3.s-1, čo je najmenší prietok od roku 1931. Na Račianskom potoku vo Vajnoroch bol dňa  23.8 2018 nameraný prietok 0,001 m3.s-1, čo je najmenší prietok od roku 1968. Na ďalších tokoch z Malých Karpát sú namerané prietoky tesne nad historickými minimami.

Sú však aj niektoré menšie toky, na ktorých sme zaznamenali vo vodomerných staniciach nulové prietoky, tzn. že tok je dočasne suchý, napr. v povodí Moravy Svacenický jarok v Turej Lúke a Teplica vo Vrbovciach.

Dlhotrvajúci deficit zrážok spôsobil, že malá vodnosť sa prejavila nielen na menších tokoch, ale aj na veľkých riekach; na našej najväčšej rieke Dunaj sa zamerané hodnoty taktiež približujú k hodnote Q364d, napr. v Štúrove dňa 22.8.2018 bol zameraný prietok 939 m3.s-1 (len o 5% viac ako Q364d pre tento profil). Na rieke Morava v Moravskom Jáne bol zameraný prietok dňa 23.8.2018 len 11,4 m3.s-1 (čo je o štvrtinu menej ako príslušný prietok Q364d).

Predpokladáme, že očakávané zrážky v najbližších dňoch hydrologickú situáciu na niektorých našich tokoch mierne zlepšia.