Aktuality SHMU

Mimoriadne denné a viac-denné úhrny zrážok na začiatku septembra 2018

20.9.2018 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | LADISLAV MARKOVIČ, PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO
Mimoriadne denné a viac-denné úhrny zrážok na začiatku septembra 2018

V priebehu prvých septembrových dní (v období od 1. do 4. septembra) sme predovšetkým na západnom Slovensku, a neskôr aj v regióne Abova a Gemera, zaznamenali mimoriadne vysoké denné a viac-denné (2- a 5-denné) úhrny atmosférických zrážok. Na niektorých meteorologických staniciach spadlo v priebehu prvých štyroch septembrových dní množstvo zrážok ekvivalentné troj- až štvornásobku priemerného septembrového mesačného úhrnu zrážok. Mimoriadnosť tejto situácie nakoniec potvrdzuje aj skutočnosť, že na pomerne veľkom počte staníc boli prekonané historicky najvyššie denné, predovšetkým však 2- a 5-denné sumy úhrnov atmosférických zrážok pre mesiac september alebo dokonca obdobie celého kalendárneho roka.  

Intenzívna zrážková činnosť bola spôsobená pomaly sa pohybujúcim zvlneným studeným frontom a neskôr aj pomerne perzistentnou výškovou tlakovou nížou, ktorá sa len veľmi pomaly presúvala z oblasti severného Talianska na východ a svojim južným okrajom ovplyvňovala počasie na západnom (1.-2. septembra), neskôr aj na strednom a východnom Slovensku (3.-5. septembra). [Základné informácie o situácii sme zverejnili aj na FB profile SHMÚ.]

V priebehu soboty, 1.9.2018, atmosférické zrážky vypadávali prevažne v západnej polovici Slovenska. Väčšinou tu napršalo od 15 do 40 mm, v Bratislavskom a Trnavskom kraji miestami aj viac ako 50 mm, napríklad na stanici Malý Javorník 83,6 mm, Pernek 80,2 alebo v Bratislave, na Kolibe, 72,2 mm (všetko na základe operatívnych údajov SHMÚ). O deň neskôr v nedeľu, 2.9.2018kompaktné zrážkové pásmo zasiahlo vo večerných a nočných hodinách najmä západné Slovensko. V priebehu dňa sa však izolované a pomerne intenzívne búrky tvorili aj na strednom Slovensku, predovšetkým na Kysuciach a Orave. Najvýdatnejšie pásmo zrážok zasiahlo najmä regióny Nových Zámkov, Trnavy, Serede a Hlohovca, kde spadlo väčšinou od 50 do 70 mm (podľa odhadov systému INCA na niektorých miestach aj viac ako 80 mm; Obr. 2). V priebehu pondelka, 3.9.2018, sa zrážkové pásmo presunulo ďalej na východ, v rámci ktorého sme najmä popoludní a večer zaznamenali intenzívne búrky v oblasti Abova a Gemera a taktiež v oblasti Tatier, Nízkych Tatier a Oravy. Na meteorologickej stanici Buzica spadlo v pondelok až 87,0 mm a v Liptovskej Tepličke 80,2 mm (Tab. 1 a Obr. 4). Intenzita 15-minútového dažďa mohla v uvedených oblastiach dosiahnuť aj viac ako 25 mm/15-min (takto intenzívny dážď sa v oblasti Liptovskej Tepličky vyskytuje s priemernou pravdepodobnosťou raz za 10, v oblasti Abova raz 20 až 30 rokov).

Ako možno vidieť aj z Tab. 3, sumárne spadlo za obdobie od 31.8.2018 do 4.9.2018 na mnohých miestach západného Slovenska (najmä v regióne Malých a Bielych Karpát, na strednom Považí a na Záhorí, Obr. 1) aj viac ako 100 mm zrážok. Na meteorologických staniciach v Jaslovských Bohunice a v Smolenie (Obr. 6) to bolo dokonca až 160, resp. 161 mm, čo je množstvo ekvivalentné štvor-, resp. trojnásobku priemerného mesačného úhrnu zrážok v septembri (v porovnaní s normálom 1961-1990; Obr. 3). V prípade oboch staníc ide súčasne aj o vôbec najvyššiu 5-dennú sumu zrážok za rok aspoň od roku 1951, čo je v prípade septembra veľmi pozoruhodné. Ako sme už informovali aj v predošlých analýzach a napr. v zhodnotení stavu klímy na Slovensku v roku 2017, dlhodobý rast úhrnov zrážok v priebehu septembra v posledných približne 30 rokoch je významne rýchlejší ako v iných mesiacoch roka [Zhodnotenie roka 2017].

Tento vývoj pravdepodobne má bezprostredný súvis s častejším výskytom teplotne nadnormálnych letných sezón (najmä od začiatku 90. rokov 20. storočia - priložený obrázok znázorňuje zmenu distribúcie odchýlok priemernej sezónnej teploty vzduchu na Slovensku v období 1951-2018 - obr. v prílohe) a významnými zmenami charakteru počasia v druhej polovici augusta a v priebehu septembra, ktoré v podmienkach vyššej teploty prinášajú v priemere vyššie úhrny a intenzívnejšie zrážky. [Výdatnosť atmosférických zrážok na Slovensku sa zvyšuje.] Uvedený trend sa začína prejavovať aj v dlhodobom raste priestorových úhrnov atm. zrážok v septembri aspoň od roku 1951 [priložený obr.: Územný úhrn atmosférických zrážok za september na Slovensku v období 1881-2017; tridsaťročné priemery sú zvýraznené modrými horizontálnymi čiarami.] V tejto súvislosti treba nakoniec zdôrazniť aj to, že intenzívne zrážky z 1. a 2. septembra vypadávali pri nadnormálne vysokých denných aj nočných teplotách (+2 až +5 °C v porovnaní s normálom 1961-1990). 

Keďže prevažná časť vyššie uvedených 5-denných úhrnov zrážok spadla v priebehu 1. a 2. septembra, zaujímavé hodnotenie prináša aj Tab. 2, kde je možné vidieť najvyššie dosiahnuté 2-denné sumy atm. zrážok. Na meteorologických staniciach v Siladiaciach (Obr. 5) a v Jaslovských Bohuniciach sme zaznamenali aj viac ako 120 mm/48-hod (126,2 mm, resp. 123,9 mm), čím boli prekonané historicky najvyššie [ročné] 2-denné úhrny zrážok na týchto staniciach.

Aj keď dlhodobé zmeny (rast) priemernej mesačnej teploty vzduchu v septembri v jetnotlivých regiónoch Slovenska sú v porovnaní napr. s letnými mesiacmi (jún-august) reatívnej "pomalšie" - v septembri ide o rast priemernej mesačnej T o približne 0,5 až 1,0 °C (v letných mesiacoch aj o viac ako 2,0 °C) - na základe výstupov regionálnych klimatických modelov (RCMs) v rámci ensemblu CORDEX-EUR44 (Obr. 9) je možné očakávať v nasledujúcich dekádach 21. storočia postupné zvyšovanie priemernej teploty vzduchu v septembri v rozsahu od 2,0 do 5,0 °C (v závislosti od emisného scenára; na Obr. 9 sú porovnané zmeny T pre emisné scenáre RCP2.6 - nízky scenár, RCP4.5 - stredný scenár  a RCP8.5 - vysoký scenár) v porovnaní s normálom 1961-1990. Pre uvedené scenáre T sme pripravili scenáre očakávaných zmien priemerného mesačného úhrnu zrážok v septembri pre vybrané regióny (Bratislava, Košice, Sliač, Nízke a Vysoké Tatry, a Orava).

Vzhľaldom na pomerne malé priestorové rozlíšenie CORDEX-EUR44 (50 × 50 km) je nevyhnutné scenáre atm. zrážok interpretovať veľmi opatrne, a to najmä kvôli značne zjednodušenej priestorovej (výškovej) prezentácii regionálnej orografie Karpatského oblúku. Všeobecne možno na základe uvedených výstupov predpokladať v regióne strednej Európy a Slovenska len nevýznamný rast priemerného úhrnu zrážok v septembri (v intervale od -10 do +10 % pre priemer a medián), a to tak pre časový horizont rokov 2041-2070 a 2071-2099. K zaujímavejším a teda aj štatisticky významnejším zmenám (nad úroveň prirodzenej premenlivosti septembrových úhrnov zrážok, teda >1σ štandardnej odchýlky) môže však dôjsť v prípade mimoriadne vysokých mesačných úhrnov zrážok v septembri (horný 97,5-percentil), kde RCMs predpokladajú nárast v intervale od +10 až do +40 % (Obr. 7-8).

Obr. 1: Suma denného úhrnu atmosférických zrážok za obdobie od 31.8. do 5.9.2018 (vľavo) a maximálny denný úhrn zrážok za rovnaké obdobie (vpravo) na Slovensku na základe operatívnych údajov SHMÚ z automatických meteorologických (AMS) a zrážkomerných staníc (AZS) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 2: Denný úhrn atmosférických zrážok v mm/24h na území Slovenska v období od 1. do 4. 9. 2018 (denný úhrn v čase od 7.00 do 7.00 hod LSEČ) na základe údajov systému INCA SHMÚ; úhrn zrážok za 1. 9. 2018 (vľavo hore), 2. 9. 2018 (vpravo hore), 3. 9. 2018 (vľavo dole), 4. 9. 2018 (vpravo dole) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 3: Suma denného úhrnu atmosférických zrážok za obdobie od 1.9. do 5.9.2018 v porovnaní s mesačným úhrnom zrážok za september v normálovom období 1961-1990 a 1981-2010 [Zdroj: SHMÚ]

Tab. 1: Denný úhrnu atmosférických zrážok RR>50 mm, za obdobie od 31.8. do 5.9.2018 na základe operatívnych údajov SHMÚ z automatických meteorologických (AMS) a zrážkomerných staníc (AZS) [Zdroj: SHMÚ]

Tab. 2: Suma 2-denného úhrnu atmosférických zrážok RR>80 mm, za obdobie od 31.8. do 5.9.2018 na základe operatívnych údajov SHMÚ z automatických meteorologických (AMS) a zrážkomerných staníc (AZS) [Zdroj: SHMÚ]

Tab. 3: Suma 5-denného úhrnu atmosférických zrážok RR>100 mm, za obdobie od 31.8. do 5.9.2018 na základe operatívnych údajov SHMÚ z automatických meteorologických (AMS) a zrážkomerných staníc (AZS) [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 4: Maximálny septembrový denný úhrn atmosférických zrážok na zrážkomernej stanici Buzica v období 1951-2018.[Zdroj: SHMÚ]

Obr. 5: Maximálna septembrová suma 2-denných úhrnov atmosférických zrážok na zrážkomernej stanici Siladice v období 1951-2018 [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 6: Maximálna septembrová suma 5-denných úhrnov atmosférických zrážok na zrážkomernej stanici Smolenice v období 1951-2018 [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 7: Predpokladané zmeny mesačného úhrnu atmosférických zrážok v septembri vo vybraných oblastiach Slovenska na základe výstupov 16 regionálnych klimatických modelov (RCMs) v rámci ensemblu CORDEX-EUR44 s priestorovým rozlíšením 50 × 50 km, podľa dvoch zvolených RCP scenárov (RCP4.5 a RCP8.5) do roku 2099 [Zdroj: CORDEX-EUR44]

Obr. 8: Predpokladané zmeny mesačného úhrnu atmosférických zrážok (podľa priemeru, mediánu a 97,5 % hodnoty RR) v septembri v rámci Európy na základe výstupov 16 regionálnych klimatických modelov (RCMs) v rámci ensemblu CORDEX-EUR44 s priestorovým rozlíšením 50 × 50 km, podľa dvoch zvolených RCP scenárov (RCP4.5 a RCP8.5) pre obdobia 2041-2070 a 2071-2099 [Zdroj: CORDEX-EUR44]

Obr. 9: Predpokladané zmeny priemernej mesačnej teploty vzduchu za september vo vybraných oblastiach Slovenska na základe výstupov 16 regionálnych klimatických modelov (RCMs) v rámci ensemblu CORDEX-EUR44 s priestorovým rozlíšením 50 × 50 km, podľa troch zvolených RCP scenárov (RCP2.6, RCP4.5 a RCP8.5) do roku 2099 [Zdroj: CORDEX-EUR44]