SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietor Zobraziť výstrahy

Merané veličiny a metódy monitorovania

Merací program a metódy stanovenia kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia
Znečisťujúca látka Spôsob merania Analytická metóda stanovenia
SO2 kontinuálne meranie analyzátorom UV fluorescencia
NOx, NO2 kontinuálne meranie analyzátorom chemiluminiscencia
PM10, PM2,5 kontinuálne meranie analyzátorom oscilačná gravimetria
O3 kontinuálne meranie analyzátorom UV absorbcia
CO kontinuálne meranie analyzátorom IR spektroskopia
benzén kontinuálne meranie analyzátorom plynová chromatografia
Pb, Cd, Ni, As manuálny odber na filter samplerom
s odberovou hlavou PM10
po zmineralizovaní filtra ICP MS
Hg kontinuálne meranie analyzátorom Zeemanova atómová absorpčná spektrometria
alebo fluorescenčná spektrometria
benzo(a)pyrén záchyt na filtre GC MS

 

Merací program a metódy stanovenia monitoringu kvality ovzdušia a zrážok - EMEP
OVZDUŠIE Plynné komponenty SO2, NOx, NO3, HNO3 - 24-hodinové priemery
O3 - kontinuálne meranie analyzátorom
prchavé organické látky C2 - C6
Atmosférický aerosól
(polietavý prach)
hmotnostná koncentrácia atmosférického aerosólu - týždenné odbery
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As - mesačné priemery
SO4, NO3, NH4, Ca, Na, K, Mg - 24-hodinové priemery

ATMOSFÉRICKÉ
ZRÁŽKY

Denné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3,Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg
Týždenné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As

 

O V Z D U Š I E
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
SO2 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
NOx do absorbčného roztoku NaOH s guajakolom, po predradenej oxidácii spektrofotometricky-
modifikovaná Saltzmanova metóda
HNO3 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
O3 registrácia analyzátorom princíp - UV absorbcia
Prchavé organické látky C2- C6 do nerezového kanistra metódou plynovej chromatografie
Hmotnostná koncentrácia polietavého prachu na nitrocelulózový filter gravimetricky
Ťažké kovy -
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As
na nitrocelulózový filter po mineralizácii metódou ICP MS
SO4 (sírany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
NO3 (dusičnany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
A T M O S F É R I C K É   Z R Á Ž K Y
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
pH

"wet only"- do zrážkomerov WADOS

"bulk"- do polyetylénového NILU zberača zrážok

pH meter, sklená elektróda
vodivosť konduktometer WTW
SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, metódou kvapalinovej iónovej chromatografie
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As metódou ICP MS

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy
PiSoNe

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
88301 - Ddr PM1099214 - Ddr PM10
Legenda výstrah
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Klimatický atlas Slovenska
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
20 OKT 2021

Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma

SHMÚ | OZNAM | VERONIKA MINÁRIKOVÁ
Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma nespôsobí zvýšené koncentrácie oxidu siričitého v prízemnej vrstve atmosféry nad územím Slovenska.
18 OKT 2021

Prednáškové popoludnie 21.10.2021

SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Pozývame vás na ďalšie prednáškové popoludnie. Jeho témou bude Vykurovanie domácností a kvalita ovzdušia.
18 OKT 2021

SHMÚ ocenilo lesníkov

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | OKS
Na pôde štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici sa v utorok (12. 10. 2021) uskutočnilo ocenenie najaktívnejších reportérov monitoringu sucha z radov lesníkov. 
13 OKT 2021

September 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
September 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, na krajnom juhozápade a v niektorých horských oblastiach až nadnormálny (teplý). Teplotne bol tohtoročný september podobne premenlivý ako august 2021. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac zväčša normálny, miestami však až podnormálny (suchý). V rámci Európy bol september ...
27 SEP 2021

Polárny vortex

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Polárny vortex je cirkulačná štruktúra, ktorá je bežnou súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. V článku vysvetlíme, čo vortex je, ako ho identifikujeme na priemerných poliach meteorologických prvkov a veľmi zjednodušene popíšeme jeho cyklický vývoj v rámci roku.
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather