Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice

Hlavné činnosti oddelenia:

 • Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd v povodí Hornád, Bodva, Bodrog a Poprad, 
 • Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd vo východoslovenskom regióne,
 • Kvalita podzemných vôd vo východoslovenskom regióne,
 • Zriaďovanie a prevádzka automatických monitorovacích staníc realizovaných v rámci projektu POVAPSYS,
 • Riadenie prevádzky a procesu merania v monitorovacej sieti povrchových vôd,
 • Zabezpečovanie údržby, budovania a modernizácie pozorovacích objektov a meracích prístrojov,
 • Vyhľadávanie lokalít a dobrovoľných pozorovateľov, vrátane ich školenia, metodického vedenia  a kontroly ich činnosti, 
 • Vytváranie metrologickej  dokumentácie a  databázy objektov  a meracích zariadení,
 • Zber, validácia, spracovanie a vyhodnocovanie pozorovaných kvantitatívnych  prvkov povrchových vôd a  príprava údajov pre ich archiváciu v archíve a v HIS,
 • Spolupráca pri monitoringu, meraní prietokov a hodnotení kvantitatívnych  prvkov  povrchových vôd na cezhraničných tokoch s odbornými inštitúciami susedných štátov, 
 • Poskytovanie monitorovaných údajov a informácií o povrchových vodách, odborných posudkov, expertíz a štúdií
 • Aktualizácia  a overovanie hydrologických charakteristík, návrhových veličín pre vodohospodárske plánovanie, rozhodovaciu činnosť, ochranu a racionálne vyžívanie vôd  ako aj  pre ďalšie aktivity dotýkajúce sa  zdrojov povrchových vôd,
 • Riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti hydrológie povrchových vôd v rámci ústavných, národných a medzinárodných projektov,
 • Prevádzku monitorovacej výstražnej stanice na Uhu v Pinkovciach, zber, kontrolu, spracovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov, opravy monitorovacej a prenosovej techniky, pravidelný servis a kalibráciu meracích sond, overovanie výstražných údajov, spoluprácu s SIŽP pri ropných haváriach na Uhu,
 • Evidencia odberateľov a realizovaných odberov podzemných vôd vo východoslovenskom regióne,
 • Poskytovanie denných údajov z hydroprognóznych staníc v povodí Hornádu, Bodvy, Bodrogu a Popradu a predpovede vývoja hydrologickej situácie, predpovedí vodných stavov a prietokov,
 • Poskytovanie údajov o snehovej pokrývke na území východoslovenského regiónu,
 • Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny operatívnych hydrologických informácií.
 

Mgr. Jozef Špitalik

vedúci
 

Kontakt :

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice
Ďumbierska 26, 041 17 Košice
Slovenská republika
Tel: + 421 55 796 17 43
Fax: + 421 55 633 30 22
E-mail: jozef.spitalik@shmu.sk