Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina

Hlavné činnosti oddelenia:

 • výkon činnosti ČMS „Voda“ - podsystém Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd v povodí Váh,
 • zriaďovanie a prevádzka automatických monitorovacích staníc realizovaných v rámci projektu POVAPSYS:
 • riadenie prevádzky a procesu merania v monitorovacej sieti povrchových vôd:
 • zabezpečovanie údržby, budovania a modernizácie pozorovacích objektov a meracích prístrojov,
 • vyhľadávanie lokalít a dobrovoľných pozorovateľov, vrátane ich školenia, metodického vedenia  a kontroly ich činnosti,
 • vytváranie metrologickej  dokumentácie a  databázy objektov  a meracích zariadení
 • zber, validácia, spracovanie a vyhodnocovanie pozorovaných kvantitatívnych  prvkov povrchových vôd a  príprava údajov pre ich archiváciu v archíve a v HIS
 • spolupráca pri monitoringu, meraní prietokov a hodnotení kvantitatívnych  prvkov  povrchových vôd na cezhraničných tokoch s odbornými inštitúciami susedných štátov,
 • poskytovanie monitorovaných údajov a informácií o povrchových vodách, odborných posudkov, expertíz a štúdií,
 • aktualizácia  a overovanie hydrologických charakteristík, návrhových veličín pre vodohospodárske plánovanie, rozhodovaciu činnosť, ochranu a racionálne vyžívanie vôd  ako aj  pre ďalšie aktivity dotýkajúce sa  zdrojov povrchových vôd,
 • riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti hydrológie povrchových vôd v rámci ústavných, národných a medzinárodných projektov,
 • prevádzka Hydrologickej informačnej a predpovednej služby (HIPS) - poskytovanie denných údajov z hydroprognóznych staníc v povodí horného a stredného Váhu a predpovede vývoja hydrologickej situácie, predpovedí prítokov do vybraných vodných nádrží (VD Liptovská Mara, VD Orava, VD Krpeľany, VD Žilina, VD Hričov, VD Nosice, VD Trenčianske Biskupice, VD Drahovce), medzinárodá výmena operatívnych hydrologických informácií, v zimnom období poskytovanie údajov o snehovej pokrývke (zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodia prirodzených prítokov do vodných nádrží po VD Nosice).
 

Ing. Ivan Machara

vedúci 
 

Kontakt :

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina
Bôrická cesta 103, 011 13 Žilina
Slovenská republika
Tel: + 421 41 707 75 13
Fax: + 421 41 707 75 12
E-mail: ivan.machara@shmu.sk