Aktuality SHMÚ

Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova 2017 - 2018

22.8.2019 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ANDREA ĽUPTÁKOVÁ
Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova 2017 - 2018

Monitorovanie kvality podzemných vôd Žitného ostrova zohráva dôležitú úlohu v procese sledovania zmien kvality z hľadiska vodohospodárskej funkcie tohto územia s najvýznamnejšou akumuláciou podzemných vôd na Slovensku.

Fluviálna štrkopiesčitá formácia (kvartér-pliocén) budujúca Žitný ostrov predstavuje ojedinelú štruktúru s významnými zdrojmi podzemných vôd, ktorá je v Európe jedinečnou zásobárňou kvalitných vôd využívaných pre pitné účely. V roku 1978 bola oblasť Žitného ostrova nariadením vlády SSR č. 13/1978 Z.z vyhlásená ako chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove (Chránená vodohospodárska oblasť).

Koncepcia monitorovania podzemných vôd Žitného ostrova je súčasťou Komplexného monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky. V súčasnosti monitorovanie predstavuje systematické sledovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd podľa požiadaviek Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR), ako je uvedené v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade so stratégiou  smernice 2000/60/EC, tzv. Rámcovej smernice o vodách (RSV).

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) realizuje úlohu „Monitorovanie a hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku“ od roku 1982,  v rámci ktorej vykonáva monitorovanie kvality podzemných vôd Žitného ostrova na základe 5-ročných Rámcových programov monitorovania vôd Slovenska, ktoré sú každoročne aktualizované v Dodatku a schvaľované MŽP SR.

Správu nájdete TU.