SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

15 APR 2020

Aké je absolútne slovenské maximum redukovaného tlaku vzduchu?

KLIMATOLÓGIA | 15.4.2020 | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVEL FAŠKO, MIROSLAV ŠINGER, TIBOR CSÖRGEI, ĽUBOMÍR BABIN, OLIVER BOCHNÍČEK

V slovenskej meteorológii a klimatológii doposiaľ neexistovala jednoznačná a spoľahlivá vedomosť o extrémnych okamžitých hodnotách tlaku vzduchu v prepočte na hladinu mora, zaznamenaných na území našej krajiny. Teraz sa register historických extrémov počasia na Slovensku rozrastá o nový záznam.

Tlak vzduchu (tiež: atmosférický/barometrický tlak; rozumej: prízemný tlak) patrí z klimatologického hľadiska medzi doplnkové, menej významné meteorologické prvky. Jedným z najčastejších záujmov pri sporadických klimatologických spracovaniach tlaku bývajú jeho extrémy, t. j. absolútne okamžité minimá a maximá.

Pretože existuje evidentná závislosť tlaku vzduchu od nadmorskej výšky, v meteorológii a klimatológii sa namerané staničné hodnoty tlaku vzduchu pre možnosť priestorového porovnávania redukujú (prepočítavajú) na spoločnú úroveň, ktorou je v bežnej praxi stredná hladina mora. Spoľahlivé redukcie tlaku vzduchu je na Slovensku možné uskutočňovať od obdobia na prelome 19. a 20. storočia (rôzne na jednotlivých meteorologických staniciach), kedy boli v rámci vtedajšieho Rakúsko-Uhorska do praxe zavádzané presné geodetické (nivelačné) merania nadmorských výšok.

V celkovom svetle málo známej a nejasnej doterajšej evidencie sme uskutočnili hlbšiu investigatívu s cieľom zistenia historických extrémov tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora (ďalej aj zjednodušene: redukovaný tlak vzduchu) v ére meteorologických meraní na Slovensku. V prvej časti sme sa venovali najvyšším zaznamenaným okamžitým hodnotám redukovaného tlaku vzduchu počas popredných historických anticyklonálnych situácií.

Výstupné hodnoty redukovaného tlaku vzduchu sú posudzované v dvoch kategóriách podľa nadmorskej výšky (rozhoduje nadmorská výška tlakomeru). V slovenskej sieti meteorologických staníc sa redukcia tlaku na hladinu mora dlhodobo štandardne realizuje na staniciach s nadmorskou výškou do 550 m n. m., zatiaľ čo Svetová meteorologická organizácia (WMO) pripúšťa štandardné redukcie tlaku na staniciach až do výšky 750 m n. m., pričom od roku 2012 eviduje historické extrémy redukovaného tlaku práve v takto osobitne definovanej kategórii. Spracovanie nebolo uskutočnené pre stanice s výškou nad 750 m n. m., pretože v prípade vysoko položených staníc už môže pri prepočte na hladinu mora dochádzať k určitej výsledkovej chybe.

Určujúcim výstupom hodnotenia je tabuľka (Tab. 1), zachytávajúca najvyššie zaznamenané okamžité hodnoty redukovaného tlaku vzduchu na území Slovenska.

▼ Tab. 1: Najvyššie zistené okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora na Slovensku, zaregistrované počas vybraných významných anticyklonálnych situácií. Pre každú meteorologickú stanicu je prezentovaná iba jedna, t. j. najvyššia zachytená hodnota redukovaného tlaku za danej situácie (v danej tlakovej výši). Tabuľka obsahuje prípady s dosiahnutou hodnotou redukovaného tlaku ≥ 1055,0 hPa.


 

Najvýznamnejšia situácia z hľadiska vysokého tlaku vzduchu v histórii meteorologických meraní na Slovensku nastala v druhej polovici januára 1907. V tejto mimoriadne mohutnej tlakovej výši boli dosiahnuté stále platné národné maximá redukovaného tlaku vzduchu za celú históriu meteorologických meraní v mnohých európskych krajinách od Škandinávie po strednú Európu (Obr. 1). Aj po vyše 113 rokoch naďalej aktuálny historický tlakový extrém zaznamenali na území dnešného Nórska, Švédska, Fínska, Dánska, Estónska, Lotyšska, Nemecka, Česka, Slovenska, Maďarska (oficiálne evidované národnými meteorologickými službami a spoločnosťami týchto krajín), ale celkom evidentne tiež v Litve, Poľsku, na Ukrajine či v Rumunsku (podľa rôznych odborných zdrojov). K meteorologickým aspektom tejto výnimočnej situácie sme rovnako pripravili sprievodný text, ktorý kvôli prehľadnosti paralelne publikujeme ako samostatný príspevok Meteorologické príčiny extrémne vysokého tlaku vzduchu na území Slovenska v januári 1907.


Obr. 1: Najvyššie známe dokumentované hodnoty redukovaného tlaku vzduchu [hPa] vo vybraných európskych krajinách 22. ‒ 24. januára 1907. Hviezdičkou sú označené hodnoty, oficiálne evidované príslušnými národnými meteorologickými službami a spoločnosťami. V ostatných prípadoch ide o hodnoty/interval podľa rôznych dostupných odborných publikácií. Údaje môžu byť neúplné.
 

Na Slovensku bola v extrémne mohutnej tlakovej výši v januári 1907 hneď na trojici meteorologických staníc na severe územia markantne prekročená hodnota redukovaného tlaku 1060 hPa (Tab. 1 a Obr. 3). Na archívnej synoptickej mape (Obr. 2; konštruovaná podľa pozemných meraní) je vidieť, že na severovýchode Slovenska bolo už 23. januára 1907 popoludní predpokladaných (zasahujúca izobara) 1060 hPa (v tom istom čase bolo v Oravskom Podzámku a Kežmarku 1058,9 hPa a v Spišskej Novej Vsi 1058,4 hPa). Staničné (neredukované) tlaky na slovenských staniciach vo večernom klimatickom termíne (21h) ešte zreteľne vzrástli, niekde dokonca tlak stúpal až do rána nasledujúceho dňa (24. januára 1907). Pozitívny vplyv na vysoký tlak, prirodzene, malo večerné a nočné radiačné ochladenie. Najvyššie zachytené hodnoty na troch uvedených najexponovanejších merajúcich staniciach napokon znamenali začlenenie Slovenska medzi krajiny s dosiahnutou hodnotou redukovaného tlaku 1060 hPa.
Absolútne najvyššia hodnota 1062,3 hPa (možná odchýlka: +0,1 hPa) s platnosťou pre obe uvažované výškové kategórie bola u nás zaregistrovaná večer 23. januára 1907 v Oravskom Podzámku. S vysokou pravdepodobnosťou ide o absolútne okamžité maximum redukovaného tlaku vzduchu v celej ére oficiálnych meteorologických meraní na území Slovenska (približne od polovice 19. storočia). Pozorovateľom na oravskopodzámockej stanici, ktorá bola od septembra 1905 umiestnená na voľnom priestranstve na pozemku Lesnej správy Oravskej župy, bol Tamász Rusznyák, povolaním lesník.
V Hurbanove bolo 24. januára 1907 ráno zaznamenaných 1055,7 hPa, teda viac ako 1055,4 hPa, čo bola až doteraz najvyššia známa publikovaná a zmieňovaná hodnota redukovaného tlaku pre celé Slovensko vôbec. Pôvodná, o čosi nižšia hodnota mohla byť ustálená nedôsledným prepočtom.


Obr. 2: Synoptická situácia (prízemné tlakové pole v hPa) v priestore Európy dňa 23. januára 1907 o 14h [zdroj: NOAA].
 


Obr. 3: Najvyššie zistené okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora (možná odchýlka) [hPa] na meteorologických staniciach na Slovensku 23. ‒ 24. januára 1907.
 

Na sérii nasledujúcich máp (Obr. 4, 5, 6) sú prezentované najvyššie hodnoty redukovaného tlaku, dosiahnuté na jednotlivých staniciach vo vybraných ďalších mohutných tlakových výšach v priebehu 20. storočia.
 


Obr. 4: Najvyššie zistené okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora (možná odchýlka) [hPa] na meteorologických staniciach na Slovensku 9. ‒ 10. januára 1929.
 


Obr. 5: Najvyššie zistené okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora (možná odchýlka) [hPa] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku 11. ‒ 12. januára 1940.
 


Obr. 6: Najvyššie zistené okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora (možná odchýlka) [hPa] na meteorologických staniciach na Slovensku 24. decembra 1963.
 

Ako extra výstup pripájame najvyššie hodnoty redukovaného tlaku vzduchu, zaznamenané na meteorologickej stanici Hurbanovo (Tab. 2), ktorá má v rámci Slovenska aj v prípade tlaku vzduchu najdlhší kontinuálny a najkvalitnejší časový rad meraní.
Pozoruhodnou v historickom kontexte bola aj nedávna mimoriadne mohutná tlaková výš, ovplyvňujúca počasie u nás na konci druhej januárovej dekády tohto roku. V Hurbanove sa z pohľadu najvyššej zaregistrovanej hodnoty redukovaného tlaku vzduchu zaradila na štvrté miesto v absolútnom poradí, evidovanom zatiaľ od polovice roku 1900. Pozoruhodné pritom je, že takáto vysoká hodnota redukovaného tlaku bola zaznamenaná v relatívne teplom vzduchu – v prípade Hurbanova išlo o vôbec najvyšší zaznamenaný redukovaný tlak od júla 1900 v tzv. teplej výši (mimoriadne vysoké hodnoty sú očakávateľné a dosahované predovšetkým pri studených výšach, sprevádzaných silnými mrazmi; rozdiel medzi studenými a teplými tlakovými výšami je vysvetlený v tomto príspevku).

▼ Tab. 2: Najvyššie zistené okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora na meteorologickej stanici Hurbanovo počas anticyklonálnych situácií od 1. júla 1900. Prezentovaná je iba jedna, t. j. najvyššia zachytená hodnota redukovaného tlaku za danej situácie (v danej tlakovej výši). Tabuľka môže byť neúplná.


 

Všetky výstupné hodnoty redukovaného tlaku vzduchu boli prepočítané jednotne s využitím na Slovensku aktuálne používanej metodiky. Za predpokladu precízne vykonávaných staničných prepočtov je teda možné porovnávať prezentované hodnoty redukovaného tlaku s dnes poskytovanými hodnotami zo slovenských meteorologických staníc, vrátane staníc s údajmi v rámci medzinárodnej výmeny. V prípade možných budúcich extrémov však v každom prípade bude žiaduce potvrdiť dosiahnuté hodnoty prostredníctvom overovacej analýzy, keďže evidencia a hodnotenia redukovaného tlaku majú svoje vcelku výrazné špecifiká, medzi ktoré patrí nutnosť mimoriadnej presnosti a aktuálnosti prepočtov.

Prezentované výsledky veľmi dobre zodpovedajú príslušným poveternostným situáciám vo veľkopriestorovom aj mezoklimatickom meradle, čo evokuje spoľahlivosť príslušných meteorologických pozorovaní (nedôveryhodné údaje boli ignorované). Bolo preukázané, že kotlinové polohy v hornatých častiach územia Slovenska sú osobitne náchylné na výskyt veľmi vysokých okamžitých hodnôt redukovaného tlaku vzduchu.
Toto hodnotenie je prvým výstupom v rámci riešenia predstavenej problematiky. Z rôznych objektívnych dôvodov do budúcnosti nemožno vylúčiť doplnenie, spresnenie, či komplexné prepracovanie prezentovaných výsledkov. V prípade podstatných nových zistení, ktoré k téme vyplynú na základe budúcich aktivít, budeme o týchto skutočnostiach informovať.

S podrobnejšími a ďalšími informáciami a zisteniami k prezentovanej téme sa bude možné detailnejšie oboznámiť v článku, ktorý bude publikovaný v časopise Meteorologické zprávy.

VÝBERČI, D., FAŠKO, P., PECHO, J., BOCHNÍČEK, O., CSÖRGEI, T., BABIN, L. O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najvyššie hodnoty. Meteorologické zprávy [v tlači]. ISSN 0026-1173. <online>

 

Pre zaujímavosť, aktuálne platné (autentifikované WMO) svetové maximum redukovaného tlaku vzduchu vo výškovej kategórii do 750 m n. m. má hodnotu 1083,8 hPa, ktorá bola dosiahnutá na stanici Agata na Sibíri 31. decembra 1968.

Medzičasom prirodzene venujeme pozornosť aj historicky najnižším okamžitým hodnotám redukovaného tlaku vzduchu na území Slovenska, dosiahnuté výsledky a zistenia budú zverejnené neskôr. Momentálne najnižšia známa publikovaná hodnota, 970,2 hPa v Boľkovciach 3. decembra 1976, je s veľkou istotou nesprávna.