Aktuality SHMÚ

Nepriaznivý stav na zdrojoch podzemnej vody na konci apríla 2020

5.5.2020 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ING.EUGEN KULLMAN, PHD, RNDR. VALÉRIA SLIVOVÁ, PHD.,
Nepriaznivý stav na zdrojoch podzemnej vody na konci apríla 2020

Stav zdrojov podzemnej vody (hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov) v prvej  polovici jarného obdobia každého kalendárneho roka (v mesiacoch marec, apríl) významne  predurčuje situáciu  v zásobovaní obyvateľstva  pitnou vodou v letnom období. Viac ako 80% zdrojov pitných vôd pre zásobovanie obyvateľstva je z podzemných vôd.

V minulosti bývalo pravidlom, že jarné mesiace boli štandardne charakteristické dominantne nadpriemernými stavmi zdrojov podzemnej vody. Pozvoľná infiltrácia vody z topiaceho sa snehu zabezpečuje veľmi efektívne, prirodzené  dopĺňanie hydrogeologických štruktúr. Zdroje podzemnej vody by mali byť v tomto období vo všeobecnosti na nadpriemerných hodnotách a vodohospodári v očakávaní bezproblémového vykrytia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v suchých letných mesiacoch. Takýto stav dokumentuje obr. č. 1 poukazujúci na priaznivý stav v podzemnej vode v jarných mesiacoch rokov 2013, 2015 a 2016. Na obrázkoch sú územia s nadpriemerným stavom zdrojov podzemnej vody vyznačené modrou a zelenou farbou a plošne v každom z uvedených rokov výrazne prevyšujú ½ územia Slovenska.

                       Obr. 1, 2, 3   Stav zdrojov podzemnej vody v jarných mesiacoch

Rok 2020 je však zatiaľ výrazne a veľmi nepriaznivo iný.

Hodnotenie aktuálneho stavu zdrojov podzemnej vody bolo spracované na základe získaných údajov z meraní online operatívneho monitoringu podzemnej vody na objektoch štátnej hydrologickej siete podzemnej vody (z meraní na  26 sondách a 17 prameňoch relatívne rovnomerne rozmiestnených v rámci územia Slovenska.

Zrážkovo priaznivé podmienky v mesiaci február 2020, ktorý bol na zrážky veľmi bohatý (171% normálu), spôsobili nárast hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov sa prejavili takmer na celom území Slovenska (obr. 2) a predznamenávali bezproblémové preklenutie letných, zrážkovo podpriemerných suchých mesiacov roka 2020.

                   Obr. č. 4 Situácia v zdrojoch podzemnej vody dňa 4.3.2020

          

                 Obr. 3  Legenda k obrázkom  4, 5, 6, 7

Bohužiaľ v  dôsledku negatívneho vývoja klimatických podmienok v mesiaci marec (zrážkovo normálny mesiac, takmer úplne zanedbateľná snehová pokrývka) dochádza v podzemnej vode koncom marca a začiatkom apríla 2020 k postupným poklesom hladín a výdatnosti prameňov (obr. 4, 5). Na väčšine objektoch sa začalo prejavovať veľmi mierne sucho.

                    Obr. 5  Situácia v zdrojoch podzemnej vody  dňa  31.3.2020

                     Obr. 6  Situácia v zdrojoch podzemnej vody dňa  1.4.2020

Ani za obdobie od 1. 4. 2020 do 30.4. 2020 nespadlo veľa zrážok, uvedené obdobie môžeme považovať z pohľadu významu pre pozemné vody za takmer bezzrážkové a spôsobilo veľmi negatívny vývoj u zdrojov podzemnej vody na celom území Slovenska. Tento nepriaznivý stav sa v podstate od začiatku apríla až do súčasnosti len prehlbuje. Hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov klesajú. Ku koncu apríla 2020 sa sucho veľmi dramaticky prejavuje už na celom území Slovenska (obr. 6).

                     Obr. 7  Situácia v zdrojoch podzemnej vody dňa  30. 4. 2020

Hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov na 70%  hodnotených objektoch poklesli  pod ich dlhodobý priemer a postupne atakujú ich dlhodobé minimálne hodnoty. Nepriaznivá a veľmi ojedinelá situácia v naplnení hydrogeologických štruktúr začiatkom mája 2020 neveští zatiaľ nič optimistického v zásobovaní  vodou v suchých letných mesiacoch roka 2020.