Aktuality SHMÚ

Apríl 2020 - hydrologicky extrémne suchý

6.5.2020 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ, KATARÍNA MELOVÁ, POÓROVÁ JANA
Apríl 2020 - hydrologicky extrémne suchý

Mnohí z vás už určite zachytili správy o  suchu, ktorým je, podobne ako v okolitých krajinách, postihnuté túto jar aj slovenské územie. Deficit zrážok a pôdne sucho sú prvými jasne viditeľnými prejavmi. Hydrologické sucho je v tomto období možno o niečo menej zreteľné, ale jeho možné kritické dôsledky nemenej hrozivé.

Hydrologický režim slovenských tokov je typický zvýšenými odtokmi v jarných mesiacoch (marec až máj/jún – výskyt korešponduje s nadmorskou výškou jednotlivých povodí a s tým súvisiacim obdobím topenia snehu) a obdobiami malej vodnosti v letno jesennom období, v horských povodiach aj s výskytom zimných miním. V priemere je pre slovenské toky najvodnejším mesiacom apríl. V tomto roku sú však aprílové priemerné mesačné prietoky vo vodomerných staniciach na celom území Slovenska výrazne podpriemerné (obr. 1).

Obr. 1 Hodnotenie priemerných mesačných prietokov vo vodomerných staniciach na území Slovenska – apríl 2020 v porovnaní s ref. obdobím 1961-2000

Situácia sa od začiatku roka postupne vyvíjala nasledovne: V januári boli priemerné mesačné hodnoty prietokov (Qm) nad úrovňou odpovedajúcich dlhodobých hodnôt (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000 len v oblasti horného Váhu, Hrona, Popradu a Hornádu.  V ostatných oblastiach Slovenska boli priemerné mesačné prietoky menšie, na západe a východe Slovenska vo viacerých vodomerných staniciach menej ako 40% Qma, dokonca v niektorých vodomerných staniciach menšie ako 20% Qma. Vo februári boli priemerné mesačné prietoky  v severnej polovici územia Slovenska takmer celoplošne výrazne nad úrovňou dlhodobých priemerov, v niektorých vodomerných staniciach viac ako 200% Qma, v južnej polovici územia zväčša v rozmedzí 80-120% Qma , na juhozápade o niečo menšie. V marci sa hodnoty na väčšine územia ešte držali prevažne v rozmedzí 80-100% Qma, na východnom a západnom okraji slovenského územia sa už začalo prejavovať nastupujúce hydrologické sucho – priemerné mesačné prietoky vo viacerých vodomerných staniciach boli menšie ako 60%, príp. menej ako 40% Qma. V apríli sa situácia dramaticky vyostrila – v naprostej väčšine vodomerných staníc na území Slovenska klesli priemerné mesačné prietoky pod úroveň 40% Qma a v mnohých na ešte kritickejšie hodnoty  - menej ako 20% Qma.

Ako príklad uvádzame priebeh priemerných denných a mesačných prietokov (operatívne údaje) vo vodomernej stanici Čadca na toku Kysuca, kde aprílová hodnota priemerného mesačného prietoku klesla na 1,867 m3.s-1, čo je len 12% dlhodobej aprílovej hodnoty (obr. 2). Z grafu je ale zrejmé, že v predchádzajúcom mesiaci bol priemerný mesačný prietok hodnotou blízko k dlhodobému priemeru a februárová hodnota Qm bola výrazne nadpriemerná (takmer 230% Qma). Podobná situácia sa vyskytla vo väčšine hodnotených vodomerných staníc a v poslednom období ju pozorujeme čoraz častejšie. Posudzujeme to ako jeden z prejavov klimatických zmien – skorší zvýšený odtok v predjarnom období vplyvom skoršieho oteplenia a súvisiaceho skoršieho topenia sa snehu.

Obr. 2  Priebeh priemerných denných a mesačných prietokov v porovnaní s dlhodobými priemernými mesačnými prietokmi vo vodomernej stanici Čadca – Kysuca

To, že zaznamenávame výnimočný stav v hydrologickom režime potvrdzuje aj súčasná hydrologická situácia na Dunaji. Prietoky na hlavnom toku Dunaja síce neodzrkadľujú odtokové pomery na slovenskom území, nakoľko väčšina jeho prietoku vzniká odtokom z území susedných štátov - Nemecka a Rakúska, ale aj na tomto rádovo väčšom toku je v súčasnosti situácia výrazne pod normálom (obr. 3). Tohtoročný aprílový priemerný mesačný prietok na Dunaji v Bratislave dosiahol približne 1 400 m3.s-1, čo odpovedá len 56,4% Qma. Vo februári boli prietoky v tomto profile na úrovni 138% Qma, v ostatných predchádzajúcich mesiacoch hydrologického roka 2020 (november, december 2019, január a marec 2020) boli priemerné mesačné prietoky podpriemerné (v rozmedzí 73 až 93% Qma).

 

Obr. 3  Priebeh priemerných denných a mesačných prietokov v porovnaní s dlhodobými priemernými mesačnými prietokmi vo vodomernej stanici  Bratislava - Dunaj

Dôležitým faktom je, že v jarných mesiacoch, kedy sú dlhodobé mesačné prietoky obdobím maximálneho odtoku v roku, predstavuje pokles na také nízke percentuálne hodnoty značný deficit celkového objemu odtoku z povodí. Jarné zvýšené odtoky sú mimoriadne dôležité pre nasýtenie povodí pred vegetačnou sezónou, na doplnenie zásob podzemných vôd, ako aj na akumuláciu vody vo vodohospodárskych nádržiach. Deficit práve v tomto období predstavuje značnú hrozbu sucha aj v letnom období.