Aktuality SHMÚ

Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021

14.4.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021
Prechod výrazného studeného frontu cez územie Slovenska v dňoch 12. a 13.04.2021 bol zaujímavý nielen z meteorologického, ale aj z klimatologického hľadiska. Najmä na západnom Slovensku došlo v priebehu popoludňajších a večerných hodín 12.04. k mimoriadne rýchlemu poklesu teploty vzduchu. Napríklad na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba klesla teplota vzduchu medzi 15:00 a 20:00 LSEČ o takmer 18 °C. 


Okrem celkového poklesu boli však zaujímavé aj hodnoty zmeny teploty vzduchu v rámci kratších časových úsekov. Z tohto pohľadu bol veľmi zaujímavý najmä pokles teploty vzduchu na stanici Kamanová, za 60 minút o 9,2 °C (ide o jeden z najrýchlejších "advekčných" poklesov teploty v rámci jednej hodiny, ktorý sme v období meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska zaznamenali). Ochladenie však bolo pozoruhodné aj z pohľadu hodnotenia medzidennej (interdiurnej) premenlivosti najvyššej dennej teploty vzduchu - na pomerne veľkej ploche západného Slovenska "klesla" Tmax aj o viac ako 15 °C (najviac na meteorologickej stanici Modra-Piesok; -17,2 °C). Na niektorých meteorologických staniciach na západnom Slovensku bola dňa 13.04.2021 najvyššia denná teplota vzduchu rekordne nízka (aspoň od roku 1951; napr. Bratislava-Koliba, Bratislava-letisko, Piešťany, atď.). V Hurbanove dokonca medzidenný rozdiel Tmax dosiahol -15,6 °C, čo je najväčšia interdiurná zmena (záporná) na tejto meteorologickej stanici od roku 1901 (predošlý najväčší interdiurný pokles Tmax bol zaznamenaný z 31.12.1904 na 1.1.1905, a to -15,5 °C). Priebeh výrazného a veľmi rýchleho ochladenia ilustrujeme v nasledujúcej analýze niektorými grafickými výstupmi.

V Tab. 1 uvádzame najvýraznejšie zachytené krátkodobé (na rôznych vybraných časových škálach do 6 hodín) poklesy okamžitej teploty vzduchu počas aktuálneho ochladenia na meteorologických staniciach s klimatologickým programom meraní na základe minútových údajov z automatických staníc (stav do 13. apríla 2021, 11:00 LSEČ). Ochladenie bolo v tomto ohľade naozaj mimoriadne. Napríklad v porovnaní s legendárnym ochladením na nový rok 1979 (pri ktorom boli dostupné a analyzované len hodinové údaje) však boli najväčšie zachytené poklesy vo všeobecnosti o čosi menšie. Výnimku predstavuje najväčší zaregistrovaný pokles teploty vzduchu na škále 1 hodiny (t.j. pokles teploty za 60 minút), ktorý bol dokonca o niečo výraznejší než počas ochladenia v úvode roka 1979, čo je však veľmi pravdepodobne zapríčinené práve tým, že na rozdiel od vtedajšieho stavu sme v súčasnosti pri vyhodnotení mohli využiť detailnejšie minútové údaje.

Tab. 1: Najväčšie záporné zmeny okamžitej teploty vzduchu (∆T; v °C), zaregistrované na meteorologických staniciach na Slovensku počas výrazného ochladenia 12. – 13. apríla 2021 (údaje spracované do 13. apríla 2021, 11:00 LSEČ) na vybraných časových škálach.

▲ Obr. 1: Vývoj teploty vzduchu [°C] na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 12.04.2021 (0:00 LSEČ) do 13.04.2021 (12:00 LSEČ); zobrazené sú stanice s najväčším zaznamenaným poklesom teploty vzduchu v priebehu ochladenia v období od 12.04. do 13.04.2021 (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 2: Vývoj teploty vzduchu [°C] (os y), rýchlosti (far. škála; m/s) a smeru vetra (šípky) v 10-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 12.04.2021 (0:00 LSEČ) do 13.04.2021 (11:00 LSEČ) (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 3: Vývoj rýchlosti vetra [m/s] (os y), smeru vetra (šípky) a teploty vzduchu (far. škála) v 30-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 12.04.2021 (0:00 LSEČ) do 13.04.2021 (11:00 LSEČ) (Zdroj: SHMÚ).

Obr. 4: Najväčší zaznamenaný pokles teploty vzduchu [°C] na časovej škále 60 min (1 hod) na meteorologických staniciach na území Slovenska v priebehu ochladenia v období od 12.04. do 13.04.2021; stav k 13.04.2021 o 11:00 LSEČ (Zdroj: SHMÚ).

▲ Anim 1: Najväčší zaznamenaný pokles teploty vzduchu [°C] na vybraných časových škálach (15 min - 6 hod) na meteorologických staniciach na území Slovenska v priebehu ochladenia v období od 12.04. do 13.04.2021; stav k 13.04.2021 o 11:00 LSEČ (Zdroj: SHMÚ).

▲ Anim 2: Vývoj maximálnej dennej teploty vzduchu Tmax [°C] na vybraných meteorologických stanciach na území Slovenska v roku 2021; červené body predstavujú dni s prekonaným rekordom najvyššej Tmax; modré body predstavujú dni s prekonaným rekordom najnižšej Tmax aspoň od roku 1951 (Zdroj: SHMÚ).