Aktuality SHMÚ

Júl 2021 - zhodnotenie mesiaca

6.8.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Júl 2021 - zhodnotenie mesiaca

Júl 2021 sa zaradil medzi najteplejšie mesiace, resp. júly v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska (obsadil prevažne 1. až 2. miesto aspoň od roku 1951). Uplynulý mesiac bol na väčšine meteorologických staníc v porovnaní s klimatickým normálom 1981 – 2010 teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (veľmi až mimoriadne teplý), pričom významne k tomu dopomohli predovšetkým veľmi vysoké hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol júl prevažne normálny, avšak priestorová distribúcia zrážok bola výrazne ovplyvnená búrkami (na niektorých meteorologických staniciach bol júl veľmi suchý, a naopak na iných až mimoriadne vlhký). V Európe bol júl 2021 druhým najteplejším júlom aspoň od roku 1981.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Počas prvých štyroch dní júla 2021 sa nad našou oblasťou v relatívne chladnejšom vzduchu udržiavalo nevýrazné tlakové pole. V ďalších dňoch, až do 9.7. sme sa nachádzali v nevýraznom poli relatívne vyššieho tlaku vzduchu.

Od 9.7. sa nad našou oblasťou vlnilo v brázde nízkeho tlaku frontálne rozhranie, ktoré neskôr postúpilo ďalej smerom nad Ukrajinu. V ďalších dňoch sme sa až do 14.7. nachádzali v teplom vzduchu v nevýraznom tlakovom poli. Dňa 14.7. sa nad našou oblasťou v brázde nízkeho tlaku vlnilo frontálne rozhranie. V ďalších dňoch sa až do 17.7. nad našou oblasťou nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku.

Dňa 19.7. prešiel cez karpatskú oblasť po prednej strane výbežku vyššieho tlaku od severozápadu až severu studený front. Za ním k nám prechodne prúdil chladnejší vzduch a zároveň k nám od západu až severozápadu až do 22.7. zasahoval okraj tlakovej výše.

Od 23.7. sa nad našou oblasťou opäť nachádzalo nevýrazné tlakové pole pričom od 25.7. k nám začal od juhu až juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. Od 25.7. sa až do 31.7. v brázde nízkeho tlaku vzduchu nad strednou Európou vlnil studený front, pričom nad naše územie prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

A väčšine územia Slovenska bol tohtoročný júl teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (veľmi až mimoriadne teplý), pričom sa stal na mnohých meteorologických staniciach vôbec najteplejším júlom v histórii ich prevádzky. Zásadnejší vplyv na toto nemalo ani ochladenie na konci druhej a na začiatku tretej júlovej dekády, keďže bolo iba prechodné. Len v priebehu štyroch dní, a to 20., 21., 22. a 23. júla 2021 na meteorologických staniciach Slovenska nezaznamenali tropické hodnoty teploty vzduchu. Aj pokles minimálnej dennej teploty vzduchu pod 10 °C bol niektorých regiónoch iba krátkodobou záležitosťou.

Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola v uplynulom mesiaci prevažne v intervale od +2,5 °C do +3,5 °C, menej to bolo len na niektorých meteorologických staniciach (Žihárec +2,1 °C, Rimavská Sobota +2,1 °C, Bardejov +2,1 °C, Kuchyňa +2,3 °C alebo Banská Štiavnica +2,4 °C a Somotor +2,4 °C). Relatívne mimoriadne teplo bolo aj vysokohorských polohách stredného a východného Slovenska (Lomnický štít +3,2 °C a Chopok +2,7 °C v porovnaní s normálom 1981 – 2010).

Priemerná mesačná teplota vzduchu v júli bola na väčšine meteorologických staníc (okrem niektorých kotlinových, horských a vysokohorských polôh) v intervale od 22,0 do 24,0 °C, viac to bolo napr. v Hurbanove (24,1 °C, najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu v júli 2021), naopak menej v Banskej Štiavnici (20,7 °C), Bardejove a Medzilaborciach (20,9 °C), Dolnom Hričove (21,7 °C), alebo v Stropkove, Tisinci (21,9 °C). Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu v tohtoročnom júli bola, mimo vysokohorského prostredia, zaznamenaná na meteorologickej stanici Javorina a Vyšná Boca (16,9 °C). Vo vysokých horských polohách bol mesačný priemer teploty vzduchu v intervale 8,0 až 11,0 °C (Chopok 10,7 °C, Lomnický štít 7,8 °C).

V priebehu júla sme na území Slovenska zaznamenali tri relatívne samostatné teplotne nadnormálne (až silne nadnormálne) periódy, pričom v priebehu prvej z nich (7.-9.7.) sme na viacerých meteorologických staniciach namerali denné maximum teploty vzduchu aj viac ako 36 °C, ojedinele aj viac ako 38 °C (o extrémnych teplotných podmienkach v priebehu tohto obdobia sme informovali v samostatnom článku). Absolútne maximum teploty vzduchu v priebehu júla 2021 bolo zaznamenané na stanici v Mužli, a to dňa 8.7.2021 (39,0 °C) - ide o zatiaľ najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenanú na území Slovenska v priebehu tohto leta a roka. Absolútne mesačné minimum teploty vzduchu bolo mimo vysokohorských polôh namerané na meteorologickej stanici Oravská Polhora, a to dňa 4.7.2021 (4,7 °C). Berúc do úvahy aj vysoko horské stanice, najnižšia teploty vzduchu bola nameraná na Lomnickom štíte (3.7.2021, 0,3 °C).

Júl v roku 2021 sa stal na mnohých meteorologických staniciach Slovenska najteplejším júlom v histórii ich prevádzky (prevažne 1. a 2. najteplejší aspoň od roku 1961, resp. 1951). Nápadné to bolo predovšetkým na severnom a východnom Slovensku, kde pôvodné rekordné hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu pre júl boli v tomto roku prekonané niekde aj o viac ako 1 °C. Napríklad vo Švedlári bol teplotný rekord z roku 2010 (18,7 °C) prekonaný o 1,1 °C (v tomto roku 19,8 °C). O rovnakú hodnotu bol prekonaný aj teplotný rekord mesačnej priemernej teploty vzduchu  na meteorologickej stanici v Spišských Vlachoch (z 19,7 °C tiež z roku 2010 na 20,8 °C v roku 2021). Príčinou, okrem iných vplyvov, bolo aj to, že v tohtoročnom júli boli zaznamenané dlhšie obdobia s veľmi vysokými hodnotami minimálnej dennej teploty vzduchu, a toto sa prejavilo dokonca aj v takých kotlinových polohách v akých sú situované uvádzané meteorologické stanice.

Na východnom Slovensku boli v júli 2021 dosiahnuté, prípadne vyrovnané absolútne najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu pre príslušnú meteorologickú stanicu aspoň od roku 1961. Príkladom je Kamenica nad Cirochou, kde v júli 2021 dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 22,5 °C a dovtedy najvyššia hodnota priemernej mesačnej teploty vzduchu na tejto meteorologickej stanici bola 22,4 °C z augusta v roku 2015.
 

Atmosférické zrážky

Z pohľadu mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol júl 2021 v porovnaní s normálom 1981 – 2010 síce prevažne normálny, avšak hodnoty mesačného úhrnu zrážok boli v dôsledku búrok (v mnohých prípadov aj silných) a intenzívnych lokálnych lejakov priestorovo veľmi rozdielne. Napríklad, na meteorologickej stanici v Medzilaborciach spadlo v priebehu uplynulého mesiaca len 28,4 % obvyklého júlového množstva zrážok (mesiac tu skončil ako veľmi suchý), naopak na niektorých ďalších staniciach, napríklad v Dudinciach alebo v Boľkovciach spadlo aj viac ako 200 % mesačného úhrnu (v porovnaní s normálom 1981 – 2010).

Na väčšine meteorologických staníc spadlo v priebehu júla prevažne od 40 do 80 mm zrážok, boli však aj lokality kde mesačný úhrn zrážok výrazne prevyšoval 100 mm, či dokonca 200 mm. Najmä v dôsledku silných búrok a intenzívnych lejakových dažďov v poslednej júlovej dekáde dosiahol mesačný úhrn zrážok najvyššie hodnoty na staniciach v Zliechove (257,8 mm) a Valaskej Belej (255,7 mm). K takto vysokým mesačným úhrnom významne prispela situácia, počas ktorej v noci z 25.7. na 26.7.2021 spadlo na uvedených staniciach viac ako 100 mm za približne štyri hodiny (prevažne v čase od 19:00 do 23:00 h UTC).

Ďalšie vysoké hodnoty mesačného úhrnu zrážok boli zaznamenané v Prešove (189,9 mm), Bardejove (189,4 mm) alebo Jarabine (180,5 mm; pozn.: približne polovica mesačné úhrnu na tejto meteorologickej stanici spadla v pondelok 12.7.2021, kedy v priebehu približne jednej hodiny spadlo 93 mm zrážok).

Najnižšie hodnoty mesačného úhrnu atmosférických zrážok boli zaznamenané na meteorologických staniciach Veľké Trakany (20,1 mm), Koškovce (30,1 mm), Medzilaborce (31,5 mm), Vrbovce (31,7 mm) a Osadné (34,5 mm).
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 6.8.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.7. - 31.7.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.7. - 31.7.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.7. - 31.7.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

▲ Obr. 3: (hore) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v júli 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (dole) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.7. - 31.7.2021 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: Vývoj maximálnej teploty vzduchu [°C] na vybraných meteorologických staniciach (os y) v období od 1.7. do 31.7.2021 (v hodinovom časovom kroku; os x); dni v mesiaci júl sú označené číselnými hodnotami 01 - 31 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 6: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júli [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (Chopok 1955 - 2021; zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1981 - 2010 na vybraných meteorologických staniciach v období od 1.1. do 5.8.2021; na oxi x-ovej sú dni v mesiaci a mesiace január - august 2021 sú označené číselnými hodnotami 01 - 08 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 8: Výskyt dusna na vybraných meteorologických staniciach (os y) v období od 1.7. do 31.7.2021 (v hodinovom časovom kroku; os x); dni v mesiaci júl sú označené číselnými hodnotami 01 - 31, to isté pre parciálny tlak vodnej pary je priložené v prílohe (zdroj: SHMÚ).