Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2021

1.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2021

V auguste sa vodnosť mesiaca, vyjadrená v jednotlivých vodomerných staniciach pomerom aktuálneho priemerného mesačného prietoku Qm,VII,2021 ku odpovedajúcim dlhodobým priemerným mesačným prietokom za referenčné obdobie 1961-2000  Qma,VIII,1961-2000 (v %), takmer celoplošne na území Slovenska zvýšila. 

August 2021 v povrchových vodách

Odpovedá to zrážkovej situácii (viď klimatologické hodnotenie), kde je august 2021 hodnotený ako zrážkovo prevažne silne (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), výnimkou boli len niektoré regióny na juhu západného a východného Slovenska, kde bol mesiac zrážkovo normálny, miestami až suchý (podnormálny). Vo väčšine vodomerných staníc (VS) sa vodnosť mesiaca zaraďovala do kategórie 80-120 %Qma alebo vyšších, len v niektorých regiónoch východnej a južnej časti Slovenska sa vyskytli aj nižšie hodnoty mesačnej vodnosti (obr. 1). V malom počte VS v povodí Bodrogu, Hornádu a a v povodí Nitry sme zaznamenali relatívne hodnoty mesačných prietokov v rozmedzí 20-40 % Qma.

 

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,VIII,2021/Qma,1961-2000 (%))– august 2021

Priemerné denné prietoky (Qd) vyjadrené dosiahnutou M-dennosťou* sa na území Slovenska menili na základe aktuálnych zrážkových pomerov. Po búrkach dochádzalo k nárastu hodnôt, ktoré následne postupne v ďalších dňoch klesali. Príkladom vyšších prietokov je situácia z dňa 6.8.2021 (obr. 2), kde sa búrková činnosť prejavila vo veľkej časti VS nárastom priemerných denných prietokov na hodnoty Q30-90d a >Q30d.

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 6.8.2021

Hodnoty odpovedajúce hydrologickému suchu (< Q355d) boli zaznamenané v auguste len regionálne krátkodobo (niekoľko dní), hodnoty ≤ Q364d sa vyskytli len ojedinele.

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

Prvá dekáda augusta bola charakteristická častými konvektívnymi zrážkami. Vo viacerých dňoch sa vyskytli búrky (miestami aj silné) a vo vybraných povodiach lokálne spôsobili aj prívalové povodne. V nedeľu 1.8. v popoludňajších a večerných hodinách boli zaznamenané výrazné vzostupy hladín na tokoch v povodiach stredného Váhu, horného Váhu a hornej Nitry aj s prekročením 1. až 3. Stupňa povodňovej aktivity (SPA). K prekročeniu 3. SPA došlo 1.8. v Krásnej Vsi, Biskupiciach (obr. 3) a Nadliciach na Bebrave a v Bánovciach nad Bebravou na toku Radiša. V Strážovských vrchoch (povodie hornej Nitry/resp. stredného Váhu) dosiahol denný úhrn zrážok výnimočne až do 90 mm. Rovnako ako v predošlom mesiaci došlo aj k výskytu sprievodných povodňových javov mimo vodných tokov (zaplavenie, podjazdov a pivníc, bahnotok, stekanie vody zo svahov).

 Obr. 3  Opakované silné búrky v povodí hornej Nitry priniesli výrazné vzostupy vodných hladín

Ďalšia vlna silných búrok priniesla vzostupy vodných hladín najmä na prítokoch horného Váhu a v povodí horného Hrona. V okolí Veporských vrchov, Nízkych a Vysokých Tatier, ojedinele aj inde spadlo za 24 hodín od 40 do 60, výnimočne do 70 mm dažďa. 1. až 2. SPA sme zaznamenali opäť v povodiach stredného Váhu, horného Váhu (najmä v povodí Oravy), hornej Nitry, ale aj horného Hrona (povodie Čierneho Hrona). 3. SPA bol zaznamenaný v Trstenej na Oravici. V ďalších dňoch búrková činnosť ustala.

Prechod studeného frontu priniesol v polovici mesiaca silné búrky, ktorých najčastejším nebezpečným sprievodným javom bol najmä nárazový vietor. Maximálne denné úhrny sa vyskytli na krajnom západe a severozápade územia (v intervale od 40 do 60 mm). Silné búrky sa vyskytli aj pred samotným frontom – na severovýchodnom Slovensku. Priniesli úhrny výnimočne až okolo 70 mm, bol zaznamenaný 2. SPA v Gerlachove (okr. Bardejov) na toku Topľa. Obce v okolí Bardejova zasiahli silné búrky s prívalovými zrážkami a aj povodňami opakovane, dva dni po sebe.

Záver mesiaca poznačilo chladné a vlhké prúdenie zo severných smerov. Výšková tlaková níž priniesla vysoké úhrny najmä na severné návetria hôr. Trvalé zrážky spojené s nasýtenosťou povodí spôsobili vzostupy vodných hladín v povodiach Kysuce, Oravy, horného Váhu (najmä na ich prítokoch). Denné úhrny v posledných dvoch dňoch dosiahli v maxime od 50 do 70 mm (obr. 4). K dosiahnutiu 1. až 3. SPA došlo vo viac ako dvoch desiatkach vodomerných staníc v povodí horného Váhu a Popradu. 3. SPA bol zaznamenaný v Jablonke (PL) na Pekielniku, 2. SPA v Oravskej Polhore na Polhoranke a v Jablonke (PL) na Čiernej Orave.

Obr. 4  Vysoké denné úhrny zrážok v severnej polovici Slovenska na konci augusta

 

August 2021v podzemnej vode

Už na začiatku augusta dochádzalo k dopĺňaniu podzemnej vody v dôsledku zrážok, ktoré sa vyskytli v poslednej júlovej dekáde, ako to bolo spomínané v minulom príspevku, a to v celej oblasti Slovenska, no najmä v povodí Váhu, Hrona, Slanej a Hornádu (obr. 5).

 

Obr. 5  Situácia v podzemnej vode 31. 7.2021 a 6.8.2021

Vďaka zrážkam v poslednej dekáde augusta aj záver augusta bol priaznivý pre podzemnú vodu (obr. 6).  V rámci Slovenska prevládali objekty, v ktorých hladina podzemnej vody alebo výdatnosť prameňa boli nadpriemerné alebo mierne nadpriemerné, čo znamená že ich hodnoty boli výrazne vyššie alebo vyššie ako je ich dlhodobý normál za referenčné obdobie 1981-2010.

Obr. 6  Situácia v podzemnej vode 31. 8.2021

Záver

August bol po predchádzajúcom mesiaci júl výrazne vodnejší. Prejavilo sa to na dosiahnutých hodnotách mesačných vodností na povrchových tokoch, ktoré vo veľkej časti vodomerných staníc dosahovali relatívne hodnoty 80-120 % Qma alebo vyššie hodnoty. Nižšie hodnoty (v súlade s rozložením zrážkových úhrnov) boli zaznamenané vo východnej a južnej časti Slovenska.

Zvýšená bola aj povodňová aktivita na povrchových tokoch Slovenska. V niekoľkých búrkových vlnách počas augusta boli zaznamenané stupne povodňovej aktivity vo viacerých regiónoch, s dosiahnutím 1. až 3. SPA.

Z pohľadu hodnotenia  podzemnej vody môžeme skonštatovať, že bol august 2021 priaznivý v dôsledku efektívnych zrážok na konci júla,  v prvej  a v poslednej dekáde augusta. V podzemnej vode tento mesiac radíme medzi  priemerné až mierne nadpriemerné mesiace. Od roku 2011 mu patrí tretie miesto v poradí vodnosti mesiacov. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne vyššia a vyššia ako je jej dlhodobý normál za referenčné obdobie 1981 - 2010 sa vyskytla v 53 % hodnotených objektov, čo je nárast oproti minulému mesiacu o 26 %.

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ –  Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ