Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2022

11.3.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2022
Podobne ako v januári, aj vo februári 2022 sa priemerné mesačné prietoky (Qm) v porovnaní s odpovedajúcimi dlhodobými priemernými prietokmi (Qma), za referenčné obdobie 1961-2000, v severnej časti územia, zaraďujú do kategórií normálnej až nadnormálnej vodnosti. Naopak, v južnej a juhozápadnej časti Slovenska bola mesačná vodnosť na úrovni výrazne podnormálneho až suchého mesiaca, v niektorých prípadoch až extrémne suchého mesiaca (obr.1).

Február 2022 v povrchových vodách

 

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,II,2022/Qma,I,1961-2000 (%))–február 2022

Plošné rozdelenie vodnosti v mesiaci február 2022 odpovedá aj predbežnému hodnoteniu zrážok za tento mesiac nájdete na Facebookovom profile SHMÚ. Priemerné denné prietoky (Qd) na začiatku mesiaca dosahovali v prevažnej časti hodnotených vodomerných staníc (VS) hodnoty v rozmedzí 180 - 330-denných prietokov, v strednej časti povodia Váhu 330 - 364-denných prietokov, čo predstavuje relatívne malú vodnosť(obr. 2).*

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 1.2.2022

Nárast Qd sme zaznamenali v súvislosti s kombináciou zrážok a období oteplenia v dvoch vlnách: po 7.2.2022 nastal nárast prietokov na úroveň 30 – 90-denných prietokov najskôr v oblasti stredného Považia a v ďalších dňoch postupne aj v oblasti Bielych Karpát, Kysúc a Oravy a v SV časti Slovenska (povodie Bodrogu) (obr. 3).

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 11.2.2022

V druhej dekáde dochádzalo k postupnému poklesu priemerných denných prietokov, k ďalšiemu nárastu prišlo opäť po 16.2., znovu najskôr v strednej časti Považia a v povodí  Žitavy, v dolnej časti povodia Hrona. 17.-18.2.2022 sa Qd na úrovni Q30-90d až >Q30d vyskytli na väčšej časti územia SR najmä v povodiach Váh, Hron, Poprad a Bodrog (obr. 4).

Obr. 4  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 18.2.2022

V poslednej dekáde mesiaca dochádzalo k opätovnému poklesu prietokov. Stav Qd na konci mesiaca vo veľkej časti VS bol v rozmedzí Q180-270d, v oblastiach horný Váh, Poprad, Hornád Ipeľ a Bodva boli zaznamenané priemerné denné prietoky v rozmedziach Q270-355d, v povodí Bodrogu, stredného Váhu a Nitry Q90-180d.

Povodňové situácie

Tohtoročný február bol typický kontrastmi z hľadiska priestorového rozloženia úhrnov zrážok. Dynamický ráz počasia s dominanciou prúdenia zo severných a západných smerov prinášal zrážky najmä v severnej polovici územia, južné okresy sa zväčša nachádzali v zrážkovom tieni.Tomu zodpovedá aj zhodnotenie priemerných mesačných úhrnov zrážok.Kontrastné bolo po väčšinu mesiaca aj skupenstvo zrážok. V najnižších polohách takmer výlučne pršalo, resp. sa snehová pokrývka neudržala, naopak vo vyšších polohách v severnej polovici územia a na horách pribudlo väčšie množstvo snehu. V jednotlivých povodiach sa počas prvej polovici mesiaca prudko zvýšili zásoby vody viazané v snehovej pokrývke. Výraznejšie zrážky sa objavovali najmä v prvých dvoch dekádach mesiaca. Tento vývoj dopomohol k výskytu povodňovej situácie v závere druhej dekády v hornatejších povodiach Slovenska. Prevaha kvapalných zrážok v polohách do 1000 m n. m. (obr. 5), oteplenie a topenie nahromadených snehových zásob viedli k výrazným vzostupom vodných hladín na tokoch v povodiach Váhu, Hrona a na väčšine tokov východného Slovenska. K prekročeniu hladín zodpovedajúcim 1. a 2. stupňa povodňovej aktivity (SPA) došlo v dňoch 17. až 19.2. na tokoch v povodí hornej Nitry, Oravy, Kysuce a Turca, na Laborci, Uhu a Kamenci (prítok Tople). 3. SPA bol prekročený na Turci vo vodomernej stanici Ivančiná. V ďalších dňoch sa hydrologická situácia upokojila. V tretej dekáde pretrvával 1. a 2. SPA na Latorici vo Veľkých Kapušanoch, vzhľadom na zrážky a topiacu sa snehovú pokrývku v ukrajinskej časti povodia.

Obr. 5  Plošné zrážky súvisiace s výraznejším oteplením dňa 17.2.2022

Najmä spočiatku, v prvej polovici mesiaca pri prevahe chladnejšieho počasia sme zaznamenávali tvorbu ľadových úkazov, najmä na menších tokoch a v hornatejších oblastiach, ktoré spôsobovali ich vzdúvanie pri ustálenom prietoku. Neskôr, pri oteplení a ich ústupe sme ojedinele zaznamenali tvorbu ľadochodov (obr. 6). Výraznejšie problémy na tokoch však nespôsobili.

Obr. 6.  Ľadochod počas oteplenia vo vodomernej stanici Zákamenné na Bielej Orave

Február 2022 v podzemnej vode

Ani začiatok februára nebol pre podzemnú vodu priaznivý. Takmer v každom povodí sa nachádzala hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov nižšia (oranžová) až výrazne nižšia (červená) ako je dlhodobý normál referenčného obdobia (obr. 7). Tento nepriaznivý stav bol spôsobený teplotne nadnormálnym decembrom a deficitom zrážok v predošlom mesiaci, okrem severných hornatých regiónov, kde sa zrážky síce vyskytli, ale v tuhej forme. Všetky mapy sú v súlade s legendou na obrázku 8.

Obr.7  Situácia v podzemnej vode dňa 1.2.2022

Obr.8  Legenda k mapám pre podzemné vody

Zrážky v druhej polovici prvej dekády februára sa prejavili iba miernym nárastom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov v povodí stredného Váhu. Oveľa výraznejší vplyv na zásoby podzemnej vody mali zrážky v druhej polovici druhej dekády, ktoré boli v kvapalnej forme a až od stredných a vyšších polôh v tuhej forme. K nárastu  hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov došlo  takmer vo všetkých povodiach, no najvýraznejšie sa nárast prejavil v povodí Váhu, Hrona, Hornádu a v hornej časti povodia Bodrogu (obr. 9).

Obr. 9  Situácia v podzemnej vode dňa 18.2.2022

Tak ako začiatok mesiaca, ani koniec mesiaca sa v podzemnej vode neprejavil veľmi pozitívne, hoci sa situácia trochu zlepšila. Nedostatok zrážok v tretej dekáde februára spôsobil, že došlo k poklesu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov hlavne v povodí Váhu a Hrona (obr. 10).

Obr. 10  Situácia v podzemnej vode dňa 28.2.2022

Záver

Február 2022 sa z pohľadu vodnosti povrchových vôd prejavil ako normálny až nadnormálny  v severnej polovici územia; v južnej a juhozápadnej časti Slovenska bol tento mesiac na úrovni výrazne podnormálneho (< 60 % Qma) až suchého mesiaca (< 40 % Qma), v niektorých prípadoch až extrémne suchého mesiaca (<20 % Qma).

V druhej dekáde mesiaca, vďaka prevahe kvapalných zrážok v stredných a nižších polohách, výraznejšiemu otepleniu a topeniu sa snehových zásob, došlo k výrazným vzostupom vodných hladín na tokoch v povodiach Váhu, Hrona a na väčšine tokov východného Slovenska. Došlo aj prekročeniu 1. a 2. SPA vo viacerých vodomerných staniciach, v jednom prípade aj 3. SPA.

Nadnormálne teplý február s absenciou zrážok v nízkych polohách (https://www.facebook.com/shmu.sk/photos/pcb.7192660380807473/7192659087474269) má negatívny vplyv na zdroje a zásoby podzemnej vody. V podzemnej vode patrí február 2022 medzi priemerné až mierne podpriemerné mesiace. Zásoby podzemnej vody sa tvorili v tomto mesiaci iba vo vyšších a čiastočne stredných polohách vo forme snehovej pokrývky; pri ktorej však predpokladáme, že nebude postačujúca pre doplnenie zásob podzemnej vody, ak nedôjde k zlepšeniu klimatických pomerov v nasledujúcom mesiaci.

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.