Aktuality SHMÚ

Nové informácie na webstránke: aktuálne mapy kvality ovzdušia

3.8.2022 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ
Nové informácie na webstránke: aktuálne mapy kvality ovzdušia
Na stránke Spravodajstvo kvality ovzdušia: mapy pribudla k bodovým informáciám na meracích staniciach kvality ovzdušia aj vrstva mapy koncentrácií, indikujúca kvalitu ovzdušia aj na miestach, ktoré nie sú pokryté meraniami. Hoci ide iba o modelový odhad koncentrácií v priestorovom rozlíšení 1 x 1 km, poskytuje nám ucelenejšiu informáciu o aktuálnom priestorovom rozložení koncentrácií ako aj o vývoji za posledných 72 hodín.

Na stránke Spravodajstvo kvality ovzdušia pribudla k informáciám o koncentráciách základných znečisťujúcich látok z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) aj mapová vrstva priestorového rozloženia koncentrácií PM10, PM2,5, NO2 a ozónu na staniciach  mimo meracích staníc. Tieto mapy sú počítané v takmer reálnom čase pomocou pokročilého interpolačno-regresného modelu RIO. Vstupnými dátami modelu sú koncentrácie na meracích staniciach NMSKO, preto sa spúšťa v určitej minúte každej hodiny, v ktorej je predpoklad že aktuálne dáta zo staníc sú už dostupné.

V prípade oneskorenia vstupných dát sa koncentračná mapa pre danú hodinu vyprodukuje až v nasledujúcu hodinu a je možné sa k nej vrátiť šípkou späť. Rovnako sa dajú spätne prezerať aj mapy za 72 predchádzajúcich hodín (história 3 dní).

Vzhľadom na súčasnú letnú sezónu spojenú skôr s nižšími koncentráciami PM10, PM2,5 a NO2 sú však aktuálne mapy nie veľmi zaujímavé. Výnimkou je ozón, ktorý obzvlášť v posledných horúcich dňoch dosahuje pomerne vysoké hodnoty.

Mapy kvality ovzdušia sú dostupné vďaka projektu KOSYMOKO (Komplexný systém modelovania kvality ovzdušia), financovaného v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý je v súčasnosti v poslednej fáze riešenia. Cieľom projektu je efektívne pokryť informáciami o kvalite ovzdušia aj oblasti mimo meracích staníc NMSKO v čo najlepšom priestorovom rozlíšení. Na tento účel slúžia matematické modely kvality ovzdušia. V rámci projektu KOSYMOKO bol na SHMÚ zavedený systém modelov kvality ovzdušia použiteľný pre rôzne priestorové škály a na rôzne účely (Aktuálne mapy kvality ovzdušia v reálnom čase, predpovede, dlhodobé hodnotenia kvality ovzdušia, hodnotenie vplyvov nových zdrojov na kvalitu ovzdušia).