Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2022

12.8.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2022
V júli sa nepriaznivá hydrologická situácia z predchádzajúceho obdobia ďalej prehlbovala a v mnohých vodomerných staniciach sme zaznamenali extrémne sucho, časti niektorých tokov dokonca úplne vyschli. Na obrázku vidieť úhyn rýb v Továrskom potoku (nulový prietok) – júl 2022.

Júl 2022 v povrchových vodách

Priemerné mesačné prietoky Qm v hodnotených vodomerných staniciach na území Slovenska v porovnaní s dlhodobými priemernými júlovými prietokmi Qma za referenčné obdobie 1961-2000 poklesli v júli 2022 na hodnoty sucha (menej ako 40% Qma) v 78% staníc (označené oranžovou až červenou farbou), extrémne suchý mesiac sme zaznamenali približne v 1/3 staníc (označené červenou farbou), (obr. 1). Kritická situácia bola najmä v povodí Bodvy (v 100% hodnotených staníc Qm < 20 % Qma), ale viac ako v polovici vodomerných staníc bol mesiac ako extrémne suchý identifikovaný aj v povodiach Ipeľ (73% staníc) a Bodrog (67% staníc). Sucho na základe mesačných prietokov (Qm < 40 % Qma), vrátane extrémneho sucha bolo z hodnotených vodomerných staníc zaznamenaných 100% v povodiach Morava, Bodva a Bodrog, viac ako v 90 % staníc aj v povodiach Hron, Ipeľ, Slaná a Hornád.  

 

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,VII,2022/Qma,VII,1961-2000 (%)) – júl 2022

Priemerné denné prietoky (Qd) boli už na začiatku mesiaca júl vo viacerých hodnotených vodomerných staniciach na úrovni Q355d-Q364d, ako aj menej ako Q364d, a to najmä v západnej časti Slovenska a v povodiach Ipeľ a Bodva. Väčšia vodnosť bola zaznamenaná v hornej časti povodia Váhu, kde boli Qd zväčša na úrovni kategórií Q330-355d až Q180-270d. Situácia sa vzhľadom na deficit zrážok a vysoké teploty vzduchu zhoršovala najmä v druhej polovici júla. Z pohľadu plošného výskytu malej vodnosti bola situácia najkritickejšia 29.7.2022 (obr. 2), kedy M-dennosť priemerných denných prietokov bola v takmer polovici hodnotených vodomerných staníc (46 %) menšia ako Q355d, pričom v 19 % staníc boli hodnoty len na úrovni Q364d alebo menej. V povodí Bodvy to bolo 100 % hodnotených staníc. Povodia, kde Qd poklesli na hodnoty menšie ako Q355d vo viac ako polovici hodnotených staníc, boli nasledovné: Bodva (100 %), Morava (88 %), Ipeľ (73 %), Bodrog (65 %), Hron (63 %) a Slaná (60 %). Na hlavnom toku Dunaj boli prietoky v tento deň na úrovni Q270-330d. V tomto období boli zaznamenané aj toky, ktoré mali na určitých úsekoch nulový prietok, tzn. že boli suché alebo len s ojedinelými zvyškami stojatej vody. Takéto situácie sme zaznamenali napríklad vo vodomerných staniciach na tokoch Bodva (Moldava nad Bodvou), Chlmec (Zemplínsky Branč), Tovársky potok (Tuchyňa) (obr. 3), Rajčianka (mimo vodomernej stanice), Kocanský potok (Pstruša), Jabloňovka (Pečenice), Budínsky potok (Divín), Veľký potok (Kosihy nad Ipľom), Svacenický potok (Turá Lúka), Sološnícky potok (Sološnica). Vo väčšine týchto staníc boli nulové prietoky v období pozorovania zaznamenané už v minulosti.

 

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 29.7.2022

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

 

Obr. 3  Tuchyňa - Tovársky potok – suché koryto v júli 2022

V posledných dňoch mesiaca, najmä 29. a 30. júla 2022 (obr. 4) došlo na Slovensku k toľko očakávaným zrážkam na celom území Slovenska.

Obr. 4  Zrážkové úhrny dňa 30.7.2022,  ZDROJ TU:                                                               

Na mnohých tokoch došlo k nárastom prietokov (obr. 5), zväčša však len krátkodobo, nakoľko tieto zrážky nestačili na doplnenie dlhodobého deficitu vody v povodiach (obr. 6).

 

Obr. 5  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.7.2022

Na príklade Továrskeho potoka v Tuchyni vidíme nárast prietoku po spomínaných zrážkach koncom júla, ale aj jeho opätovný pokles na úroveň malej vodnosti (obr. 6).

 

Obr. 6  Priebeh priemerných denných prietokov v júli 2022 v stanici Tuchyňa – Tovársky potok

 

Povodňové situácie

V nastolenom trende predošlých mesiacov pokračoval aj júl. Prevažovalo suché, anticyklonálne počasie s dominanciou horúčav a výskytom lokálnych búrok. Priestorové rozloženie zrážok bolo z tohto dôvodu nerovnomerné a vo väčšine povodí došlo v priebehu mesiaca k výraznému prehĺbeniu zrážkového deficitu. Výnimkou bol len prechod studeného frontu počas 5.7. a cyklonálna situácia v závere tretej dekády júla (obr. 7), kedy sa situácia ohľadom extrémneho sucha čiastočne zlepšila. Pri konvektívnych zrážkach sme ojedinele zaznamenali aj pomerne vysoké denné úhrny: 5.7. - 49,8 mm v Holíči, 23.7. – 72 mm v Hutách, 26.7. – 42 mm v Tatranskej Lomnici. Denné úhrny nad 40 mm sme v závere júla zaznamenávali v povodiach na severozápade Slovenska, z dôvodu prevládajúceho sucha však ostali bez povodňovej odozvy. Počas celého mesiaca sme na monitorovaných vodomerných staniciach zaznamenali prekročenie stupňov povodňovej aktivity (SPA) len dvakrát, a to v povodí horného Váhu.  1. SPA bol krátkodobo prekročený na Ľubochnianke vo vodomernej stanici Ľubochňa následkom intenzívnej búrky v tomto povodí. V závere mesiaca z dôvodu intenzívnejších zrážok bol krátkodobo prekročený 1. SPA na Polhoranke vo vodomernej stanici Oravská Polhora (obr. 8). Okrem zaznamenaných povodňových stupňov priniesli zrážkovo intenzívnejšie búrky povodňové javy výnimočne aj mimo monitorovaných tokov.

Charakteristickou črtou doterajšieho priebehu leta ostáva minimálny výskyt povodňových stupňov a prípadných, s nimi spojených povodňových javov – či už lokálneho, alebo plošného charakteru.

 

Obr. 7  Jeden z mála dní počas júla 2022, kedy bola zaznamenaná zrážková aktivita na celkom území (denný úhrn zrážok z 31.7.2022)

Obr. 8  Zrážky trvalého charakteru v závere júla spôsobili krátkodobé prekročenie 1. SPA na toku Polhoranka

Júl 2022 v podzemnej vode

Júl bol v porovnaní s normálom 1991 - 2020 z hľadiska zrážok veľmi suchý až normálny. Po teplotnej stránke bol normálny (sever Slovenska) až silne nadnormálny, teda veľmi teplý (juh stredného a východného Slovenska). Keďže naďalej pretrvávala nepriaznivá klimatická situácia a pretrvával deficit zrážok, v podzemnej vode dochádzalo k poklesom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov v rámci celého územia Slovenska. Začiatkom mesiaca prevládala na celom území Slovenska hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia (červená farba) a nižšia (oranžová farba), ako je im odpovedajúci dlhodobý mesačný normál referenčného obdobia 1981-2010 (obr. 9).

 

Obr. 9  Situácia v podzemnej vode dňa 1.7.2022

Klesajúci trend na zdrojoch podzemnej vody pretrvával v rámci celého mesiaca. Stav hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov výrazne nižší ako je dlhodobý mesačný normál referenčného obdobia dominoval vo všetkých povodiach okrem Moravy (obr. 10, červená farba). Percentuálne týmto hodnotám zodpovedalo 70% hodnotených zdrojov, o ktorých môžeme skonštatovať, že sa v nich prejavilo sucho. Mierne sucho, ktorému zodpovedá hladina a výdatnosť prameňov nižšia ako je ich dlhodobý mesačný normál referenčného obdobia 1981-2010 (oranžová farba, obr. 10), sa vyskytlo v  27 % hodnotených objektoch.

 

Obr. 10  Situácia v podzemnej vode dňa 29.7.2022

V mesiaci júl sa až v 96 % hodnotených objektov nachádzali hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov pod dlhodobým priemerom. Ako príklad je uvedený režim výdatnosti v porovnaní s dlhodobými hodnotami na prameni Slavec - Čierna vyvieračka (obr. 11). Výdatnosť tohto prameňa bola pod dlhodobým priemerom od tretej dekády apríla.

 

 

Záver

Júl 2022 z pohľadu mesačnej vodnosti hodnotíme v povrchových vodách ako suchý takmer v 80% hodnotených vodomerných staníc, pri tom asi v 1/3 hodnotených staníc bol stav extrémneho sucha. Priemerné denné prietoky vo viacerých staniciach poklesli až na úroveň doteraz zaznamenaných miním, ojedinele aj nižšie; v niekoľkých staniciach sa vyskytli suché korytá (nulový prietok). V závere mesiaca, ktorý priniesol viac-menej celoplošné zrážky na území Slovenska, sa situácia mierne zlepšila, ale vzhľadom na predošlý veľký deficit vody v povodiach zväčša len prechodne a po pár dňoch prietoky opäť klesli na úroveň malej vodnosti.

V súvislosti s deficitom zrážok sa v júli aj zvýšenie hladín nad úroveň SPA zaznamenalo vo vodomerných staniciach len ojedinele a krátkodobo – v dvoch staniciach následkom intenzívnejších zrážok.

V minulosti bolo topenie sa snehovej pokrývky v jarnom období hlavným zdrojom pre vytváranie zásob podzemnej vody. Tieto zásoby podzemnej vody, ak boli dostatočné, dokázali vykryť zrážkový deficit suchých letných mesiacov. Tieto pomery sa však v posledných rokoch zmenili. Predošlé zimy, ako aj zima 2021 -2022, boli pomerne teplé  a nie veľmi bohaté na snehovú pokrývku. Deficit snehovej pokrývky sa prejavil chýbajúcim jarným odtokom z topenia sa snehu (apríl- máj), prípadne dochádzalo k topeniu sa snehu v skorších mesiacoch. Tento deficit či vo forme snehu alebo zrážok sa v nasledujúcich mesiacoch negatívne prejavil aj v podzemnej vode. Mesiac júl 2022 je v podzemnej vode hodnotený ako suchý mesiac. Podzemná voda je poslednou prírodnou zložkou, v ktorej sa prejavuje sucho a to aj s časovým oneskorením oproti povrchovej vode. Zatiaľ čo v povrchovej vode už miestami došlo aj k vyschnutiu tokov, v podzemnej vode v rámci celého územia síce prevládali hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie ako je ich dlhodobý mesačný normál referenčného obdobia 1981 - 2010 (obr. 10), ale dlhodobé minimá boli podkročené iba v 5 objektoch, a to v povodí Ipľa, Slanej, Hornádu a Bodrogu. Na obrázku 4 je zaznamenaný režim podzemnej vody v sonde Čoltovo, kde je hladina podzemnej vody pod dlhodobým minimom od začiatku júla.

 

Obr. 12  Režim podzemnej vody v sonde č. 910 Čoltovo

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ - Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.