Aktuality SHMÚ

Sucho na tokoch v povodí Moravy, Nitry a v oblasti Malých Karpát v polovici augusta 2022

16.8.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | BLAŠKOVIČOVÁ L., KOŠŤÁL D., BORÁROŠ T., BEHÝL R.
Sucho na tokoch v povodí Moravy, Nitry a v oblasti Malých Karpát v polovici augusta 2022
Koncom júla sme na základe terénnych meraní prietokov pracovníkmi Odboru Kvantita povrchových vôd v Bratislave vyhodnocovali aktuálnu situáciu so zreteľom na sucho na povrchových tokoch na západnom Slovensku. Zlepšila sa situácia po zrážkach v posledných júlových dňoch? Naši pracovníci boli opäť v teréne, aby situáciu overili. Na fotografii je ďalší tok s nulovým prietokom – Vrbovce – Teplica, august 2022.

Hydrologická situácia na tokoch v oblasti západného Slovenska – slovenská časť povodia Moravy, povodie Nitry a toky stekajúce z východných svahov Malých Karpát – bola v júli 2022 v stave pretrvávajúceho sucha, na mnohých tokoch boli priemerné mesačné prietoky menšie ako 20% dlhodobých priemerných hodnôt za referenčné obdobie 1961-2000. V niekoľkých vodomerných staniciach boli dosiahnuté minimá za pozorované obdobie a vyskytli sa aj prípady dočasne vyschnutých úsekov tokov.

Po zrážkach, ktoré sa na prevažnej časti Slovenska vyskytli najmä v dňoch 29.-30. júl 2022 sa na väčšine tokov situácia zlepšila, hladiny a im odpovedajúce prietoky sa o niečo zvýšili. Vzhľadom na veľký deficit vody v povodiach však tieto zrážky neboli postačujúce množstvom ani dĺžkou trvania na jeho doplnenie a prietoky pomerne rýchlo poklesli opäť na úroveň malej vodnosti.

Naši pracovníci opäť vykonali terénne merania a obhliadky tokov v druhej dekáde augusta. Na základe výsledkov môžeme zhodnotiť, že hydrologická situácia je vo väčšine meraných vodomerných staníc opäť na úrovni júlových hodnôt (pred spomínanými zrážkami).

V slovenskej časti povodia Moravy sú viaceré toky znova pod úrovňou Q364d (Morava v Brodskom, Myjava v Jablonici, Teplica vo Vrbovciach a v Sobotišti, Svacenický jarok, Sološnický potok, Brestovský potok.) Ostatné toky sú v rozmedzí Q355d – Q364d (Morava v Moravskom Jáne a v Záhorskej Vsi, Rudava v Studienke, Močiarka v Lábe a Stupávka v Borinke). Toky, ktoré boli v júli zaznamenané ako suché – Svacenický jarok (Turá Lúka) a Sološnický potok (Sološnica) sú v mieste vodomerných staníc opäť bez vody (obr. 1).

 

 

Obr. 1  Svacenický jarok v Turej lúke opäť suchý (august 2022)

Pribudol k nim ďalší tok s nulovým prietokom – Teplica vo vodomernej stanici Vrbovce (obr. 2).

Obr. 2  Suchý tok vo vodomernej stanici Vrbovce – Teplica (august 2022)

O neobvykle malých prietokoch v rieke Morava svedčí aj skutočnosť, že meranie prietoku nebolo potrebné robiť z mosta, ale bolo možné ho vykonať brodením v toku (obr. 3). Takáto situácia už sa ale vyskytla viackrát i v minulosti.

Obr. 3  Meranie prietoku ultrazvukovým prístrojom ADP v rieke Morava brodením v toku je neobvyklé, v naprostej väčšine sa merania musia vykonávať z mosta alebo z člna

Aj na tokoch stekajúcich z Malých Karpát sa situácia vrátila do stavu spred konca júla. Opätovne klesli prietoky v niektorých tokoch aj pod historické minimá (Svätý Jur – Šurský kanál, Horné Orešany – Parná). V Pezinku na toku Blatina oproti júlovému minimu prietoky ešte poklesli. V hodnotených staniciach prietoky boli takmer vo všetkých menšie ako Q364d, len Vydrica v Spariskách a Gidra v Píle boli na úrovni Q355d-364d.

V povodí Nitry sa nevyskytli v pozorovaných vodomerných staniciach suché toky v júli, a zatiaľ ani v auguste. Aktuálne zamerané prietoky odpovedali Q355d-364d (Handlovka v Prievidzi, Žitava v Obyciach) až menej ako Q364d (Bebrava v Biskupiciach, Andač v Zbehoch).

 

Záverom môžeme zhodnotiť, že nepriaznivá situácia na tokoch západného Slovenska naďalej pretrváva. Na jej zlepšenie sú podmienkou výdatnejšie zrážky, ideálne s menšou intenzitou, ale dlhším trvaním, aby voda vsakovala do pôdy a do podzemnej vody a doplnila tak deficit vytvorený dlhotrvajúcim meteorologickým suchom a vysokými teplotami.