Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022

14.9.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022
Záver júla, ale aj tretia dekáda augusta priniesli zrážky do suchých povodí s následným prechodným zvýšením prietokov, celkovo však hodnotíme august 2022 stále ako suchý až extrémne suchý vo veľkej časti Slovenska. Na obrázku vidieť priebeh priemerných denných (fialová čara) a mesačných prietokov (čierna čiara) v auguste 2022 vo vodomernej stanici Turzovka - Kysuca. Priemerná mesačná hodnota prietoku bola iba na úrovni 20 % dlhodobého priemerného mesačného prietoku (ref. obdobie 1961-2000).

August 2022 v povrchových vodách

Priemerné denné prietoky (Qd) boli na začiatku augusta ovplyvnené zrážkami, ktoré sa na území Slovenska vyskytli v posledných júlových dňoch. Zvýšenie prietokov, ktoré v povodí Váhu vo väčšine vodomerných staníc (VS) dosiahli na úroveň odpovedajúcich M-denných prietokov* kategórie Q90d – Q180d a vyššie, však bolo vzhľadom na predchádzajúci deficit vody v povodiach len krátkodobé a v priebehu niekoľkých dní sa prietoky dostali na predchádzajúcu úroveň. Hydrologické sucho pretrvávalo vo vodomerných staniciach až do konca druhej augustovej dekády (obr. 1). V tom čase poklesli prietoky pod hodnoty menej ako Q355d v 57 % hodnotených VS. Takmer v tretine hodnotených VS boli Qd menšie ako Q364d, čo predstavuje mimoriadne suché obdobie. Následné výrazné zrážkové udalosti na začiatku tretej dekády augusta takmer na celom území Slovenska situáciu opäť z hydrologického pohľadu zlepšili (obr. 2), ale ku koncu mesiaca dochádzalo opäť k poklesom prietokov na väčšine územia. V posledný augustový deň boli Qd na úrovni prietokov menších ako 364-denný prietok vo viac ako 20 % hodnotených vodomerných staníc.

Obr. 1  M-dennosť priemerných denných prietokov 19.8.2022

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 23.8.2022

Zrážky za august boli na Slovensku nerovnomerne rozložené; august bol podľa normálu 1991 – 2020 hodnotený ako zrážkovo mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký) (Predbežné klimatologické zhodnotenie AUGUSTA 2022, oficiálna stránka SHMÚ na FB). Napriek prechodným navýšeniam prietokov na povrchových tokoch na prelome júla a augusta a na začiatku tretej augustovej dekády, priemerné mesačné prietoky (Qm) za august sú stále na úrovni sucha a extrémneho sucha vo veľkej časti hodnotených VS (obr. 3). Extrémne suchý mesiac (menej ako 20 % dlhodobých priemerných mesačných prietokov (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000) sme zaznamenali približne v 23 % staníc (označené červenou farbou) a to najmä v oblasti západnej časti Slovenska v oblasti Karpát (v povodí Váhu a Moravy) a na východnom Slovensku v povodiach Bodva, Hornád a Bodrog. Qm na úrovni suchého mesiaca (menej ako 40% Qma) sme vyhodnotili v 57% staníc (označené oranžovou až červenou farbou).

  

Obr. 3  Priemerné mesačné prietoky (Qm,VIII,2022/Qma,VIII,1961-2000 (%)) – august 2022

Povodňové situácie

Hoci bol záver júla na zrážky vo väčšine slovenských povodí bohatý, v celej prvej polovici augusta opäť absentovala zrážková činnosť. Vyskytovali sa len lokálne prehánky s nevýraznými úhrnmi a vývoj hydrologickej situácie na tokoch bol nemenný. Zmena synoptickej situácie priniesla intenzívnejšiu zrážkovú činnosť, ktorá bola spočiatku len lokálna. Postupne sa prehánky a búrky objavovali na viacerých miestach. Ich aktivita vrcholila v dňoch 20.-25.8. (obr. 4)

Najmä v povodiach horného Váhu, hornej Torysy, hornej Nitry a Ipľa boli na zrážkomerných staniciach zaznamenané vysoké krátkodobé úhrny. V niektorých dňoch boli búrky stacionárneho charakteru, prípadne s pomalou trajektóriou alebo nad jednou lokalitou prešlo viacero jadier za sebou. Najvyššie denné úhrny namerali stanice: 20.8. – Kráľová pri Senci: 55,2 mm; 21.8. – Trstená: 102 mm; Tvrdošín: 95,6 mm; Lipovce: 92,5 mm; Lokca: 80,1 mm; 22.8. – Gbelce: 89 mm. K búrkam sa najmä v povodí hornej Oravy pridal postupne aj trvalejší dážď. Takéto úhrny zrážok spôsobili v spomínaných povodiach a lokalitách vzostupy hladín na monitorovaných vodných tokoch. 3. SPA (stupeň povodňovej aktivity) bol v dôsledku vysokých lokálnych úhrnov zrážok krátkodobo dosiahnutý v Trstenej na Oravici (obr. 5), 1. SPA na Studenom potoku vo vodomernej stanici Oravský Biely Potok. 2. a 1. SPA bol opakovane počas druhej augustovej dekády zaznamenaný v Handlovej na Handlovke. Sprievodné povodňové javy boli zaznamenané aj mimo monitorovaných tokov, v približne dvoch desiatkach obcí naprieč povodiami.

Obr. 4  24-hodinové úhrny zrážok počas pondelka 22.8., kedy od juhovýchodu postupoval takmer celým územím Slovenska rozsiahly búrkový komplex

Z hľadiska doby opakovania neboli namerané prietoky na tokoch štatisticky významné. Hlavným dôvodom bolo dlho dlhotrvajúce plošné sucho, ktoré počas prechádzajúcich týždňov prevládalo na väčšine územia Slovenska. V ostatných povodiach sa táto zrážková epizóda prejavila len nevýraznými prechodnými vzostupmi vodných hladín na tokoch. Konvektívne zrážky stacionárneho charakteru sa vyskytli aj počas soboty 27.8., vysoké lokálne 24-hodinové úhrny (nad 50 mm) boli namerané najmä v povodiach nízkotatranských prítokov Váhu a Hrona.

Obr. 5  Kulminácia povodňovej vlny (na úrovni 3. SPA) na Oravici zachytená kamerou hydrologickej stanice

August 2022 v podzemnej vode

Začiatkom tretieho letného mesiaca došlo k miernemu nárastu hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov hlavne v povodí horného a stredného Váhu v dôsledku efektívnych zrážok v poslednej dekáde júla  (obr. 6).

Obr. 6  Situácia v podzemnej vode na prelome mesiacov (31.7 a 1.8.2022)

V dôsledku pretrvávajúceho celkového deficitu zrážok na celom území v prvých dvoch dekádach augusta dochádzalo v podzemnej vode priebežne naďalej k poklesom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia boli zaznamenané na celom území Slovenska (obr. 7).

Obr. 7  Situácia v podzemnej vode 19.8.2022

Zrážky sa vyskytli až na konci druhej dekády (19.8-20.8) na celom území okrem východného Slovenska a na začiatku tretej dekády (21.8 – 22.8.) na celom území Slovenska. V dôsledku týchto efektívnych zrážok došlo v niektorých objektoch k  nárastu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov  hlavne v povodí horného a stredného Váhu (obr. 8).

Obr. 8  Situácia v podzemnej vode 23.8.2022

Hoci sa vyskytla spomínaná krátkodobá zrážková činnosť, tá však nedokázala doplniť chýbajúce zásoby podzemnej vody dlhodobo, a tak došlo v nasledujúcich dňoch znova k poklesom. Na konci mesiaca znova prevažovali v podzemnej vode v rámci celého územia hodnoty výrazne nižšie a nižšie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010, ktoré predstavujú sucho (červená farba)  až mierne sucho (oranžová farba) (obr. 9).

Obr. 9  Situácia v podzemnej vode 31.8.2022

Záver

Po predchádzajúcich teplých a suchých letných mesiacoch jún a júl sa aj august pri hydrologickom hodnotení povrchových vôd zaradil medzi mimoriadne suché mesiace. Až v 57 % hodnotených vodomerných staníc boli priemerné mesačné prietoky menšie ako 40 % odpovedajúcich dlhodobých hodnôt za referenčné obdobie 1961-2000.

Z pohľadu povodňových situácií boli ojedinele prekročené stupne povodňovej aktivity najmä v tretej dekáde mesiaca, kedy sa pri búrkach miestami vyskytli aj pomerne vysoké zrážkové úhrny. 3. SPA bol dosiahnutý v Trstenej na Oravici, 1. SPA na Studenom potoku vo VS Oravský Biely Potok. 2. a 1. SPA bol opakovane počas druhej augustovej dekády zaznamenaný v Handlovej na Handlovke. Kulminácie neboli štatisticky významné. Na ostatných tokoch sa zrážky prejavili len dočasným zvýšením prietoku bez dosiahnutia SPA.

Nakoľko august patril k teplotne  nadnormálnym až mimoriadne nadnormálnym mesiacom s pretrvávajúcim deficitom zrážok, bol pre podzemnú vodu hodnotený ako suchý mesiac. Pod dlhodobým priemerom sa vyskytlo v tomto mesiaci 92 % hodnotených objektov. Pod dlhodobým minimom bolo zaznamenané 6 % objektov. Tieto objekty sa nachádzajú v povodí Ipľa, Slanej, Bodrogu a Hornádu. Napríklad v objekte Slovenské Ďarmoty v povodí Ipľa sa hladina podzemnej vody nachádzala pod dlhodobým minimom od polovice júna a celé leto (obr. 10). Podobne aj prameň v povodí Váhu Belá Kubíková dosahoval počas leta minimálne výdatnosti až nakoniec dosiahol svoje dlhodobé minimum a vyschol (obr. 11).

Obr. 10  Režim podzemnej vody v sonde Slovenské Ďarmoty č. 814

 Obr. 11  Režim výdatnosti na prameni  Belá – Kubíková č. 760

 

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na stránke monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.