Aktuality SHMÚ

Neodkladné opatrenia v oblasti boja proti prejavom klimatickej zmeny môžu zabezpečiť znesiteľnú budúcnosť pre všetkých

23.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, IVAN GARČÁR
Neodkladné opatrenia v oblasti boja proti prejavom klimatickej zmeny môžu zabezpečiť znesiteľnú budúcnosť pre všetkých
WMO, Interlaken, Švajčiarsko, 20. marca 2023 – Existuje viacero, uskutočniteľných a účinných možností na zníženie emisií skleníkových plynov a na prispôsobenie sa klimatickej zmene podmienenej činnosťou človeka, a sú k dispozícii už teraz, uvádza sa v súhrnnej správe Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) zverejnenej 20.03.2023.

Čas sa kráti.

„Časovaná klimatická bomba tiká. Najnovšia správa IPCC je však návodom, ako zneškodniť klimatickú časovanú bombu. Je to návod na prežitie ľudstva. Ako sa v tejto správe uvádza, hranica oteplenia na úrovni 1,5 °C je dosiahnuteľná. Bude však potrebný obrovský skok v boji proti zmene klímy, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.

Táto súhrnná správa podčiarkuje naliehavosť prijatia ambicióznejších opatrení a ukazuje, že ak budeme konať teraz, stále môžeme zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých,“ uviedol predseda IPCC Hoesung-Lee.

Táto súhrnná správa je záverečnou kapitolou Šiesteho hodnotiaceho panelu. Zdôrazňuje rozsah výzvy v dôsledku neustáleho nárastu emisií skleníkových plynov a upozorňuje na to, že tempo a rozsah toho, čo sa doteraz urobilo, a ani súčasné plány nestačia na vyriešenie problematiky zmeny klímy.

Viac ako storočie spaľovania fosílnych palív, ako aj nerovnomerné a neudržateľné využívanie energie a pôdy viedlo ku globálnemu otepľovaniu, ktoré dosiahlo úroveň 1,1 °C v porovnaní s pred industriálnym obdobím (1850 – 1900). To má za následok čoraz častejšie a intenzívnejšie extrémne prejavy počasia, ktoré spôsobujú čoraz nebezpečnejšie dopady na prírodu a ľudí v každom regióne sveta. Každé zvýraznenie otepľovania má za následok rýchlo eskalujúce nebezpečné prejavy počasia a klímy. Intenzívnejšie vlny horúčav, výdatnejšie zrážky, dlhotrvajúce suchá a iné extrémy počasia ďalej zvyšujú riziko pre ľudské zdravie a ekosystémy.

Na extrémne horúčavy v súčasnosti zomierajú ľudia v každom regióne sveta. Očakáva sa, že s pokračujúcim trendom otepľovania bude ďalej narastať klimatickou zmenou podmienená neistota dostupnosti potravín a vody. Zvládnutie klimatických rizík je ešte náročnejšie v prípade, ak sa spoja s inými nepriaznivými udalosťami, ako sú napríklad pandémie alebo vojnové konflikty.

 

Správa WMO

„Najnovšia súhrnná správa odráža zistenia všetkých hodnotiacich správ IPCC od roku 1990. Pôvodne len teoretické riziká sa zhmotnili. Klimatické zmeny sú už viditeľné a ich ľudské, ekonomické a sociálne problémy narastajú,“ uviedol prof. Petteri Taalas, generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).

„Táto správa ukazuje, že v súčasnosti smerujeme k otepleniu o 2,2 až 3,5 °C. Oteplenie o 3 °C by malo dramatický vplyv na ľudské zdravie, biosféru, potravinovú bezpečnosť a globálnu ekonomiku. Mnohým z týchto rizík by sa dalo predísť, ak by sme sa dokázali oteplenie zastaviť na úrovni do 1,5 °C.“

„WMO o niekoľko týždňov zverejní svoju Správu o stave globálnej klímy, kde poukážeme na to, že všetky klimatické parametre sa pohybujú úplne nesprávnym smerom, čo sa prejavuje vo forme otepľovania oceánov, okysľovania (acidifikácii) oceánov, topenia ľadovcov, stúpania hladiny morí, záplav, sucha a náraste koncentrácií oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného“.

Ďalším kľúčovým odkazom IPCC je, že je oveľa racionálnejšie spomaliť zmenu klímy v porovnaní s nečinnosťou alebo možnosťou čeliť následkom klimatickej zmeny. Dobrou správou je, že máme ekonomicky aj technicky atraktívne prostriedky na obmedzenie úrovne otepľovania aj na hodnotu  1,5 °C a prechod na nové ekonomické a technologické postupy je tiež skvelou príležitosťou aj pre finančné úspory alebo vznik nových spoločností.

„Okrem mitigácie (zmierňovania) klimatickej zmeny musíme urýchliť adaptáciu (prispôsobenie sa) na zmenu klimatických podmienok. Systémy včasného varovania sú nákladovo efektívnym a účinným nástrojom na adaptáciu, a preto je pre WMO prioritou uviesť do prevádzky program Systémy včasného varovania pre všetkých (Early Warnings for All) do roku 2027,“ uviedol prof. Petteri Taalas.

 

Straty a škody pod drobnohľadom

Aktuálna správa IPCC bola schválená počas týždňového zasadnutia v Interlaken (Švajčiarsko). Je zaostrená na straty a škody, ktoré už aktuálne zažívame, a aj na ich do budúcnosti pokračujúce nepriaznivé prejavy. Tieto nepriaznivé dopady zvyčajne najviac zasahujú najzraniteľnejších ľudí a ekosystémy. Podniknutie správnych krokov teraz môže viesť k transformačnej zmene nevyhnutnej pre udržateľný a spravodlivý svet.

„Klimatická spravodlivosť je rozhodujúca, pretože tí, ktorí ku zmene klímy prispeli najmenej, sú ňou neúmerne postihnutí. Takmer polovica svetovej populácie žije v regiónoch, ktoré sú voči zmenám podnebia veľmi zraniteľné. V poslednom desaťročí boli úmrtia na povodne, suchá a búrky v týchto vysoko zraniteľných regiónoch 15 -krát vyššie ako v ostatných častiach sveta, “ uviedla Aditi Mukherji, jedna z 93 autorov správy.

V tomto desaťročí sú nevyhnutné urýchlené akcie na prispôsobenie sa zmene klímy, ktoré umožnia zmenšiť medzery v aktuálnom procese adaptácie. Medzitým si však udržanie otepľovania na úrovni 1,5 °C nad predindustriálnou úrovňou vyžaduje výrazné, rýchle a trvalé zníženie emisií skleníkových plynov vo všetkých odvetviach.

Emisie by sa už teraz mali znižovať a do roku 2030 sa budú musieť znížiť takmer o polovicu, ak sa má otepľovanie obmedziť na hodnotu 1,5 °C. Riešenie je jasné a spočíva v rozvoji odolnom voči zmenám klimatických podmienok. Zahŕňa to integráciu adaptačných opatrení s činnosťami na zníženie alebo úplné odstránenie emisií skleníkových plynov spôsobmi, ktoré poskytujú aj širší prínos. Napríklad - prístup k čistej energii a technológiám zlepšuje zdravie, najmä u žien a detí; nízkou-uhlíková elektrifikácia, chôdza, cyklistika a verejná doprava zvyšujú kvalitu ovzdušia, zlepšujú zdravie, pracovné príležitosti a poskytujú kapitál. Ekonomické výhody zo samotného zlepšenia kvality ovzdušia by boli pre zdravie ľudí zhruba rovnaké alebo možno ešte väčšie ako náklady na zníženie alebo odstránenie emisií skleníkových plynov.

S každým nárastom globálnej teploty sú regionálne zmeny v štandardných klimatických podmienkach a extrémnoch rozšírenejšie a výraznejšie. kde a) Medziročná zmena teploty najteplejšieho dňa, b)priemerná ročná zmena celkovej vlhkosti v stĺpci pôdy a c)medziročná zmena úhrnu atmosférických zrážok počas najvlhkejšieho dňa

Obrázok 1:  S každým nárastom globálnej teploty sú regionálne zmeny v štandardných klimatických podmienkach a extrémnoch rozšírenejšie a výraznejšie.  

a) medziročná zmena teploty najteplejšieho dňa v roku, b) priemerná ročná zmena celkovej vlhkosti v stĺpci pôdy, c) medziročná zmena úhrnu atmosférických zrážok počas najvlhkejšieho dňa v roku

 

Rozvoj odolný voči zmene klimatických podmienok

Rozvoj odolný voči zmene klimatických podmienok sa pri pokračujúcom otepľovaní stáva čoraz náročnejším. Práve z tohto dôvodu budú voľby urobené v nasledujúcich rokoch zohrávať kritickú úlohu pri rozhodovaní o našej budúcnosti a budúcnosti nasledujúcich generácií. Aby boli tieto voľby efektívne, musia byť postavené na našich rôznorodých hodnotách, svetonázoroch a vedomostiach zahŕňajúcich vedecké poznatky, ale aj domorodé a miestne znalosti.

Tento prístup uľahčí rozvoj odolný voči zmene klimatických podmienok a umožní implementáciu lokálne vhodných a spoločensky prijateľných riešení.

„Najvýraznejšie zisky vo všeobecnej kvalite života by mohli pochádzať z uprednostňovania znižovania rizík vyplývajúcich z klimatickej zmeny pre nízko zárobkové skupiny obyvateľstva a pre ľudí v  marginalizovaných komunitách vrátane ľudí žijúcich v neformálnych osadách,“ uviedol Christopher Trisos, jeden z autorov správy.

„Ku nárastu množstva aktivít zameraných na oblasť klimatickej zmeny dôjde len vtedy ak sa mnohonásobne zvýšia investované finančné prostriedky. Nedostatočné a nesprávne investované financie spomaľujú možný pokrok v tejto oblasti.“

Ak by sa zredukovali alebo odstránili existujúce zákonné, finančné či spoločenské bariéry, tak už v súčasnosti existuje dostatočný globálny kapitál na umožnenie trvalo udržateľného rozvoja a rýchleho zníženia emisií skleníkových plynov. Na dosiahnutie globálnych klimatických cieľov je dôležité zvýšenie objemu financovania investícií do tejto oblasti. Vlády svetových štátov sú, prostredníctvom verejného financovania a jasných signálov investorom, kľúčovým faktorom v procese odstraňovania týchto bariér. Investori, centrálne banky a finančné regulačné orgány môžu v tomto procese taktiež zohrávať dôležitú úlohu. Existujú osvedčené politické opatrenia, ktoré sa môžu v prípade, ak by boli rozšírené a širšie aplikované, podieľať na dosiahnutí výrazného zníženia emisií skleníkových plynov a pomôcť pri príprave riešení odolných voči mieniacim sa klimatickým podmienkam. Politické záväzky, koordinované klimatické politiky, medzinárodná spolupráca, starostlivosť o ekosystémy a inkluzívne riadenie sú dôležité pre efektívne a spravodlivé klimatické opatrenia.

Ak by sa zdieľali technológie, know-how a vhodné politické opatrenia a bolo by k dispozícii primerané financovanie, tak každá komunita dokáže znížiť alebo sa úplne vyhnúť uhlíkovo náročnej spotrebe. Zároveň môžeme významnými investíciami do oblasti adaptácie odvrátiť rastúce riziká, a to najmä pre zraniteľné regióny a skupiny obyvateľstva.

Klimatický systém, ekosystémy a spoločnosť sú vzájomne prepojené. Efektívna a zároveň aj spravodlivá konzervácia a ochrana približne 30% až 50% rozlohy pôdy, sladkej vody a oceánu pomôže zabezpečiť “zdravú“ planétu. Urbanizované oblasti ponúkajú globálnom meradle príležitosti na ambiciózne klimatické akcie, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.

Zmeny v potravinárskom sektore, v procese výroby elektrickej energie, doprave, priemysle, v spôsobe využívania budovách a pôdy môžu výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Zároveň môžu ľuďom uľahčiť prechod na  nízko-uhlíkový životný štýl, čo bude viesť k zlepšeniu zdravia a pohody globálnej spoločnosti. Lepšie porozumenie dôsledkom nadmernej spotreby môže ľuďom pomôcť urobiť informovanejšie rozhodnutia.

"Transformačné zmeny s väčšou pravdepodobnosťou uspejú tam, kde existuje vzájomná dôvera, kde všetci spolupracujú na tom, aby uprednostňovali zníženie rizika a kde sa vyplývajúce výhody a záťaže zdieľajú spravodlivo," uviedol predseda IPCC Hoesung-Lee. „Žijeme v rôznorodom svete, v ktorom má každý rôzne zodpovednosti a rôzne príležitosti na dosiahnutie zmien. Niektorí dokážu urobiť veľa, zatiaľ čo iní budú potrebovať podporu na to, aby dokázali zvládnuť túto prichádzajúcu zmenu“ uviedol Christopher Trisos, jeden z autorov správy.