Aktuality SHMÚ

Snehové spravodajstvo / merania snehovej pokrývky

15.2.2012 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | DOROTA SIMONOVÁ, DANICA LEŠKOVÁ
Snehové spravodajstvo / merania snehovej pokrývky

Len rýchle a kvalitné informácie môžu eliminovať možné povodňové škody.

Hlavnou príčinou povodní sú vždy zrážky. V letnom a jesennom období sú to najmä povodne z frontálnych zrážok a búrok. V zimnom období sa ale zrážky akumulujú vo forme snehu a na jar sú objektívnou hrozbou povodní. Koľko vody sa skrýva v snehu je dôležitá informácia nielen pre vodohospodárov (naplnenie vodných nádrží), ale každého, kto žije v blízkosti vodných tokov.

V povodí Hornádu bolo 13.2.2012 v snehu naakumulované 207,74 milióna m3 vody (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=mim_sneh) a ako sme toto číslo dostali?.

V zimnom období cca 200 dobrovoľných pozorovateľov SHMÚ hlási výšku snehu a jej vodnú hodnotu. Na doplnenie informácií pracovníci SHMÚ odchádzajú na expedičné merania, aby doplnili merania na takých exponovaných miestach o ktorých nemáme informácie (neosídlené miesta, nad 500 m n.m.). Z takýchto meraní je možno vypočítať približné množstvo vody ukryté v snehu. Čo sa môže stať s takýmto obrovským objemom vody? Pri priaznivých podmienkach, čo je postupné otepľovanie bez zrážok, asi 1/3 objemu vody sublimuje, 1/3 objemu vsiakne do podzemných vôd a 1/3 odtečie. Pri nepriaznivých podmienkach, čo je prudké oteplenie s dažďom, je predpoklad rýchleho topenia, čo vyústi do povodní.

Vzhľadom na možnosť veľmi nepríjemného dopadu rýchleho topenia snehu a v tomto roku aj s mimoriadne silnými ľadovými úkazmi na tokoch sú výsledky spracovania snehového monitoringu mimoriadne dôležité. Čaká nás veľmi náročné obdobie monitorovania, hodnotenia a prognózovania odtokovej situácie na celom Slovensku. Len rýchle a kvalitné informácie môžu eliminovať možné povodňové škody.

 

Na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_tyzdennemapy sú aktuálne mapy Výška snehovej pokrývky na Slovensku  a Vodná hodnota snehu na Slovensku.