SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

25 JÚL 2013

Tropické dni a noci v júli

KLIMATOLÓGIA | 25.7.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BREJA S.

Tropický deň je to deň, v ktorom bola maximálna denná teplota vzduchu 30 °C a vyššia.

Maximálna teplota vzduchu  je najvyššia hodnota teplota vzduchu zaznamenaná na meteorologickej stanici za určité časové obdobie napr. za deň.

Tropická noc je to noc, počas ktorej neklesla teplota vzduchu pod 20 °C.

Minimálna teplota vzduchu  je najnižšia hodnota teplota vzduchu zaznamenaná na meteorologickej stanici za určité časové obdobie napr. za deň.

Tropický deň aj tropická noc tak vychádzajú z meraní pomocou tzv. extrémnych teplomerov. Sú to teplomery umiestnené v meteorologickej búdke, ktoré kontrolne odčítame v  termíne o 7. hodine a definitívne o  21. hodine.  Do výkazu meteorologických pozorovaní prepisujeme iba údaj maximálneho teplomeru z 21. hodiny a údaj z minimálneho teplomeu (v búdke) z pozorovania o 7. a 21. hodine.

Pri správnej funkcii teplomerov a pri  odbornej manipulácii hodnota odčítaná na maximálnom teplomere v termíne o 21. hodine nesmie byť nižšia ako hodnota odčítaná v termíne o 7. hodine ráno. Na minimálnom teplomere hodnota odčítaná o 21. hodine nesmie byť vyššia ako hodnota odčítaná o 7. hodine.

Ak však hovoríme o tropickej noci môže nastať prípad, že minimálna teplota vzduchu o 7. hodine je ≥20 °C ale po tomto termíne ešte klesala pod túto hodnotu, čím minimálna teplota vzduchu  pre tento deň je <20 °C. To spôsobí, že túto noc neevidujeme podľa vyššie spomenutého kritéria za tropickú (príklad Sliač, 22.6.-23.6.2013). V Hurbanove počas leta je to 18,0 %, v celoslovenskom priemere je to 17,3 % (vychádzajúc z hodnotenia 2004-2013, kedy bolo možné porovnanie vykonať). Takto môže byť výsledok "trochu" skreslený (celkovo stav podhodnotený). 

V minulosti sa zaznamenávalo len jedno minimum teploty vzduchu za deň (teda nižšie z oboch meraní) a tak definícia súčasnej tropickej noci vychádza z tohto údaja.

Keďže komfort spočíva aj vo vnímaní teploty vzduchu, najmä extrémnych, spracovali sme charakteristiky počty dní s výskytom Tmax≥30 °C a Tmin≥20 °C za obdobie 1901-2012 na meteorologickej stanici Hurbanovo, reprezentujúcu širší región južného (západného) Slovenska.

Zároveň sme použili štatistické ohodnotenie významnosti (90 percentil) podľa metodického predpisu Guidelines on Analysis of extremes in a changing climate in support of informed decisions for adaptation autorov lbert M.G. Klein Tank*, Royal Netherlands Meteorological Institute,  Francis W. Zwiers* and Xuebin Zhang, Environment Canada.

Výsledkom sú obrázky charakterizujúce tropické dni a "tropické" noci.

Pravdepodobnosť je vyjadrená percentuálnym zastúpením výskytu počtu dní k celkovému počtu dní daného mesiaca (júl). Hodnoty presahujúce 90 precentil sú zvýraznené (fialové, resp. červené stĺpce v prvých dvoch obrázkoch).

Pozoruhodné je najmä obdobie po roku 1990, kedy početnosti tropických dní "štatisticky významné" sa vyskytujú častejšie.

Ešte výraznejšie sa tento jav prejavuje pri analýze "tropických nocí" (obrázok druhý v poradí). Najvýraznejšie v roku 2010, kedy sme v Hurbanove zaznamenali v júli vôbec najvyšší počet "tropických nocí" (7).

Zároveň sme spracovali odchýlky júlových početností od priemeru (1901-2012). Po roku 1993 pre tropické dni pozorujeme najvyššie hodnoty odchýlok od priemeru (1901-2012), čo  je vlastne v zhode s ich najvyššími absolútni hodnotami , či relatívnym zastúpením v tomto období.

Pozoruhodné je, že pre "tropické noci" od roku 2005 pozorujeme už len kladné odchýlky.

Grafické vyjadrenie:

Príklad Sliač:

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba