Aktuality SHMÚ

Variabilita tvorby odtoku (povodie Hrona)

12.5.2017 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD.
Variabilita tvorby odtoku (povodie Hrona)

Variabilita tvorby odtoku sa významne prejavila v dvoch posledných významnejších povodňových situáciách v povodí Hrona. Takmer rovnaké príčinné zrážky spôsobili dve rozdielne odtokové situácie. 

Február 2016 bol na Slovensku zrážkovo rekordný. V  povodí Hrona bol hodnotený ako silne až extrémne nadnormálny s prebytkom zrážok 103 mm. Absolútne najvyššie úhrny prekročili v povodí 220 mm. Počas najvýraznejšej zrážkovej epizódy 8.-10.2. februára boli namerané trojdenné úhrny väčšinou v rozmedzí 40 – 60 mm, v extrémnych prípadoch nad 70 mm a maximálne 89 mm na Motyčkách. Aj keď hlavnou príčinou povodňovej situácie boli výdatné atmosférické zrážky, ich transformácia na odtok bola priaznivo ovplyvnená ďalšími faktormi (časové a priestorové rozloženie zrážok, skupenstvo zrážok, nasýtenosť povodia, kladné teploty pôdy, nízke hladiny podzemných vôd), vďaka ktorým boli kulminačné prietoky v povodí Hrona na úrovni prietokov vyskytujúcich sa priemerne raz za 1 až 2 roky. (Analýza povodňovej situácie je na webovej stránke SHMÚ http://www.shmu.sk/File/HIPS/Mimoriad_febr_2016_v_povod_Hron_Ipel_Slana.pdf).

Tohtoročný apríl bol podľa operatívnych údajov v povodí Hrona zrážkovo nadnormálny. Vplyvom ochladenia v druhej polovici mesiaca sa zima vrátila a časť zrážok v horských polohách spadla vo forme snehu, pri Chate Kosodrevina na južných svahoch Nízkych Tatier bola vodná hodnota snehovej pokrývky 24.4.2017 100 mm pri výške snehu 50 cm. Trojdenné zrážky, 26. – 28. apríla, boli v povodí horného Hrona  takmer v rovnakom intervale 40 – 60 mm, ojedinele do 70 mm, ako vo februári 2016. Aj keď hlavnou príčinou povodňovej situácie boli výdatné atmosférické zrážky, priebeh povodňových vĺn na pravostranných prítokoch Hrona bol výrazne ovplyvnený snehovými zásobami v Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre. Hydrologicky najvýznamnejšie kulminácie boli v noci z 28. na 29. apríla na nízkotatranských prítokoch Hrona - v povodí Bystrianky, Štiavničky a Jasenianskeho potoka a dosiahli hodnoty prietokov s dobou opakovania raz za 20 rokov. Kulminačný prietok v Mýte pod Ďumbierom s dobou pozorovania od 1.11.1921 sa zaradil na 4. miesto najvýznamnejších kulminačných prietokov (24.9.1984, 29.6.1958, 22.10.1974) Priebeh prietokových vĺn, ktoré vznikli kombináciou tekutých zrážok a čerstvého snehu, mal tvar prívalových povodňových vĺn. Na fotke je povodňová situácia v Mýte pod Ďumbierom po kulminácii, 29.4.2017 o 9:45 hod. Na obrázku je priebeh povodňovej situácie v Mýte pod Ďumbierom na Štiavničke. Mapy zobrazujú prekročené stupne povodňovej aktivity vo vodomerných staniciach a dobu opakovania kulminačných prietokov v povodí Hrona.

Podrobná analýza aprílovej povodňovej situácie bude na webovej stránke SHMÚ v priebehu mesiaca.