Aktuality SHMÚ

Publikácia o oznamovacej povinnosti užívania vôd

24.10.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | JANA DÖMÉNYOVÁ
Publikácia o oznamovacej povinnosti užívania vôd

V Bratislave sa včera (23. októbra 2017) konal 4. ročník ENVIRO konferencie, ktorú organizovalo odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer v spolupráci so SHMÚ. V rámci konferencie sme predstavili odbornú publikáciu „Oznamovacia povinnosť užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania“.  

Jej autormi sú pracovníci úseku Hydrologická služba SHMÚ (Ing. Jana Poórová, PhD., Ing. Daniela Ďurkovičová, Ing. Jana Döményová, Ing. Eugen Kullman, PhD., RNDr. Štefan Leitmann).

Odborná publikácia je  určená predovšetkým užívateľom vôd, ktorým má napomôcť pri oznamovaní vybraných údajov o nakladaní s vodami a údajov o ročných emisiách znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody, pôdy a prenose odpadov v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí  v znení neskorších predpisov).

Kolektív autorov sa v publikácii venuje vysvetleniu oznamovacej povinnosti údajov pre vodnú bilanciu a do Národného registra znečisťovania, ktorých zberom a spracovaním je poverený Slovenský hydrometeorologický ústav.

Oznamované údaje (najmä informácie a údaje o odbere povrchovej vody a podzemnej vody, o zistených zdrojoch podzemnej vody, o vypúšťaní odpadovej vody a osobitej vody alebo údaje o ročných emisiách znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody, pôdy a prenose odpadov) sú dôležitým zdrojom údajov pre vodné plánovanie, pre posudzovanie stavu vôd, pre zhodnocovanie potreby a nárokov na vodu, pre rozhodovaciu činnosť, ale aj pre spoplatnenie užívania. Tieto údaje SHMÚ každoročne spracováva a sú dôležitou súčasťou rôznych národných štatistických spracovaní, výkazov, ktoré sa reportujú aj do európskych registrov.