Aktuality SHMÚ

Ukončenie hydrologického roka 2017

14.11.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Ukončenie hydrologického roka 2017

Na regionálnom pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu v Banskej Bystrici dnes zorganizovali hydrologický seminár pri príležitosti ukončenia hydrologického roka 2017. Cieľom seminára, ktorý hydrológovia pripravujú každoročne, je prostredníctvom prednášok zhodnotiť uplynulé obdobie, informovať odbornú i laickú verejnosť o výsledkoch monitorovania v štátnych monitorovacích sieťach za uplynulý hydrologický rok.

Podľa slov hydrologičky SHMÚ S. Liovej, z regionálneho pracoviska v Žiline, rok 2017 bol pre hydrológov „ťažký“, pretože: „sme zaznamenali veľké množstvo extrémnych hydrologických situácií. Napríklad v apríli 2017 po výdatných dažďoch (viac ako 300% dlhodobého mesačného normálu) a následnom topení sa snehu, boli zaznamenané kulminačné prietoky v povodí Váhu a prítokov Hrona po Banskú Bystricu s významnosťou 20 rokov, ktoré spôsobili rozsiahle škody na infraštruktúre a súkromnom majetku obyvateľov.“

V prednáške pod názvom Zhodnotenie zmien kvality podzemných vôd v závislosti od hĺbkových horizontov autorka J. Urbancová zhodnotila kvalitu podzemnej vody na území Žitného ostrova vo zvolených hĺbkových horizontoch. Uviedla, že sledovanie podzemných vôd  je potrebné zamerať aj na hlbšie horizonty, pretože znečistenie sa môže týkať aj významnejších vodných zdrojov.

V diskusii zaznelo, že pravidelné monitorovanie vodných tokov na Slovensku má význam nie len zo štatistického hľadiska, ale je tiež dôležité pre vodohospodárov, ktorí spravujú vodné toky a nádrže na nich. Podľa meraných výsledkov môžu, okrem iného, operatívne zlepšovať hydrologickú situáciu na tokoch tzv. „nadlepšovaním“ prietokov manipuláciou zadržiavaných objemov vody.

PROGRAM

Podolinská J., Gápelová V., Kováč P.

Zhodnotenie hydrologického roka 2017 v povodí Hrona, Ipľa a Slanej

 

Kyselová D., Liová S., Hrušková K., Kolačná Z., Zvolenský M., Padúch F.:

Mimoriadna situácia na nízkotatranských prítokoch a prameňoch koncom apríla 2017

 

Urbancová J., Dadová M.:

Zhodnotenie zmien kvality podzemných vôd v závislosti od hĺbkových horizontov

 

Polčák N., Meszároš J.:

Vplyv reliéfu na rozloženie atmosférických zrážok na Slovensku pri južných cyklonálnych situáciách,  Povodňová situácia v Divine 25.7.2016

 

Hrušková K., Kyselová D.:

Čo sa skrýva za hydrologickými predpoveďami?

 

Kušniráková I., Aschenbrenner Š., Rybár M.:

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov – obnovenie migrácie rýb vo vodných tokoch v územnej pôsobnosti SVP, š. p. OZ Banská Bystrica

 

Gál R.:

Štatistika ako súčasť integrovaného manažmentu hydrologických údajov

 

Diskusia