Aktuality SHMÚ

Silvestrovská noc trochu inak

4.1.2018 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA MATEJOVIČOVÁ, DUŠAN ŠTEFÁNIK, JANA KRAJČOVIČOVÁ, PAULÍNA VALOVÁ, MARTIN KREMLER, VLADIMÍR NEMČEK
Silvestrovská noc trochu inak

Počas noci zo Silvestra na Nový rok boli na viacerých monitorovacích staniciach namerané extrémne vysoké koncentrácie prachových častíc PM10.

Silvestrovská noc trochu inak

Vráťme sa na chvíľu k prvým hodinám nového roku - napriek tomu, že na silvestrovské oslavy väčšina z nás už vďaka pracovným povinnostiam takmer zabudla. Dôvodom nám v tomto  prípade môže byť kvalita ovzdušia, o ktorej dočasnom zhoršení by sme hádam niečo vedeli povedať aj na základe našich subjektívnych pocitov a pozorovaní. Pozrime sa však na predbežné výsledky meraní z monitorovacích staníc kvality ovzdušia. 

Počas noci zo Silvestra na Nový rok boli na viacerých monitorovacích staniciach namerané vysoké koncentrácie prachových častíc PM10 (pod označením PM10 rozumieme atmosférický aerosól, či zjednodušené prachové častice s aerodynamickým priemerom do 10 mikrometrov).

Zvýšenie koncentrácií PM10 trvalo na väčšine miest relatívne veľmi krátku dobu - maximálne koncentrácie boli namerané okolo jednej až druhej hodiny rannej, po tretej hodine sa hodnoty väčšinou vrátili do “normálu”.

Extrémne koncentrácie prachových častíc PM10

Ako sme už uviedli, extrémne vysoké  koncentrácie PM10 boli počas silvestrovskej noci namerané na mnohých miestach, pričom niekde vzrástli po polnoci aj viac ako dvojnásobne (Žilina, Martin, Ružomberok, Košice Štefánikova ul., Trnava), či dokonca trojnásobne (Malacky). Najvyššie hodinové koncentrácie boli zaznamenané na monitorovacej stanici Ružomberok, Riadok (293 µg.m-3, ), Žilina, Obežná (182 µg.m-3,), Martin, Jesenského  (154 µg.m-3 ).   

 

 

Obr. 1. Priebeh koncentrácií PM10  na vybraných monitorovacích staniciach. 
Vysvetlivky: Oranžová krivka - priemerné hodinové koncentrácie, modrá čiara - 12-hodinový klzavý priemer, krúžok - denný priemer (krúžok je žltý, ak je priemenrá denná koncentrácia PM10 vyššia ako 50 µg.m-3). Oranžová, resp. červená čiarkovaná čiara - informačný, resp. výstražný prah pre vyhlásenie smogovej situácie. 

 

Pre lepšiu predstavu o výške nameraných koncentrácií poznamenajme, že priemerná 24-hodinová hodnota, ktorá môže byť počas roku prekročená na danom mieste maximálne 35 krát, je  50 µg.m-3. Upozornenie na výskyt smogovej situácie sa vydáva, ak 12-hodinový kĺzavý priemer prekročí informačný prah 100 µg.m-3 a výstraha na závažnú smogovú situáciu sa vydáva, ak 12-hodinový kĺzavý priemer prekročí výstražný prah 150 µg.m-3 (s prihliadnutím na meteorologickú situáciu). V Ružomberku bol nadránom prekročený dokonca výstražný prah, výstraha na smogovú situáciu však nebola vyhlásená, keďže krátkodobý charakter situácie bol zrejmý a hodnoty skutočne onedlho klesli pod informačný prah.

Tab 1. Porovnanie koncentrácií PM10 nameraných na vybraných monitorovacích staniciach pred polnocou
a v prvých hodinách Nového roku.

  Koncentrácie PM10 (µg.m-3 )
Monitorovacia stanica 31.12.2017 
22:00:00
1.1.2018 
0:00:00
1.1.2018
 1:00:00
Nárast
Ružomberok, Riadok 112 174 293 162%
Žilina, Obežná 59 123 182 208%
Martin, Jesenského 66 102 154 133%
Malacky, Mierové námestie 33 133 139 321%
Košice, Štefánikova 34 102 130 286%
Trnava, Kollárova 30 87 122 299%
Banská Bystrica, Zelená 78 76 100 28%
Banská Bystrica,Štefánik. náb. 79 78 93 18%
Jelšava, Jesenského 64 79 85 33%
Nitra, Štúrova 30 71 83 177%
Zvolen, J. Alexyho 52 46 79 52%
Prievidza, Malonecpalská 58 55 75 29%
Hnúšta, Hlavná 58 60 75 30%
Žiar nad Hronom, Jilemnického 60 84 67 11%
Trenčín, Hasičská 36 43 64 78%
Krompachy, SNP 46 54 63 37%
Senica, Hviezdoslavova 27 58 57 111%
Košice, Amurská 23 29 53 129%
Bratislava, Kamenné nám. 45 39 53 17%
Handlová, Morovianska cesta 43 48 52 21%
Prešov, arm. gen. L. Svobodu 24 34 41 72%
Humenné, Nám. slobody 9 24 34 262%
Strážske, Mierová 19 18 30 55%

Napriek tomu, že doba trvania extrémnych hodnôt počas Nového roka bola na väčšine miest obmedzená na 1-2 hodiny, na niektorých staniciach (Ružomberok, Žilina, Martin, obe stanice v Banskej Bystrici) boli koncentrácie PM10 v tomto čase také vysoké, že 24-hodinový priemer prekročil dennú limitnú hodnotu. Ako sme už uviedli, takýchto prekročení legislatíva povoľuje 35 za rok, bolo to teda prvé prekročenie v tomto roku.

V Bratislave a v niektorých iných mestách na Slovensku (napr. aj v Ružomberku)  bolo všeobecne záväzným nariadením v podstate zakázané používanie zábavnej pyrotechniky. Koncentrácie PM10 namerané v Bratislave nepatria k najvyšším (52 µg.m-3 na Kamennom námestí, 61  µg.m-3 na Mamateyovej), čo však môže byť spôsobené aj vzdialenosťou monitorovacích staníc od lokálnych ohňostrojov a rýchlosťou vetra, ktorá dosahovala na Mamateyovej viac než 2 m.s-1. Naopak, v Starej Lesnej (pozaďová stanica) vidíme dobre rozoznateľný extrém – koncentrácie okolo polnoci vzrástli takmer dvojnásobne. Graf koncentrácií PM10 v Starej Lesnej môže slúžiť ako obrázkový komentár k nerešpektovaniu zákazu použitia zábavnej pyrotechniky vo Vysokých Tatrách.

V ďalšom texte spomenieme faktory, ktoré ovplyvňujú koncentrácie znečisťujúcich  látok v ovzduší. Patria sem  okrem emisií (v našom prípade  druh a množstvo použitej zábavnej pyrotechniky, výška „explózie“ nad zemou, ale aj ostatné zdroje ako doprava, vykurovanie domácností, veľké priemyselné a energetické zdroje a “pozadie” – to, čo k nám priniesli vzduchové hmoty z väčších vzdialeností) aj orografia (tvar zemského povrchu) a s ňou súvisiace meteorologické podmienky. Svoju úlohu má aj poloha monitorovacej stanice voči zdrojom.

 

Obr. 2. Priebeh koncentrácií PM10 (červená krivka) a rýchlosti vetra v 5 m (modrá krivka) na monitorovacej stanici Prešov, arm. gen. L. Svobodu (horný panel) a Ružomberok, Riadok (spodný panel).

Rozptylové podmienky počas silvestrovskej noci

Dňa 31.12.2017 sa cez strednú Európu presúval ďalej na východ teplý front frontálneho systému, ktorý bol spojený s tlakovou nížou nad Severným morom. Za ním prúdil od juhozápadu do našej oblasti veľmi teplý vzduch aj vo vyšších vrstvách atmosféry. Podľa aerologických meraní sa nad Viedňou o polnoci na Nový rok nachádzala výšková inverzná vrstva od výšky 300 m až do 1100 m, nad Popradom bola prízemná inverzia do 300 m, čo spôsobilo zhoršenie rozptylových podmienok. 

Rozptylové podmienky závisia aj od rýchlosti vetra. Na grafe koncentrácií PM10 a rýchlosti vetra pre Prešov je možné vidieť vyššie  koncentrácie PM10, ktoré boli namerané pri nižších rýchlostiach vetra. Počas prvých hodín nového roku boli rýchlosti vetra v Prešove nad 1,5 m.s-1 (v 5m), čomu by zodpovedala aj neprítomnosť silvestrovského maxima ako sme ju pozorovali na iných staniciach, napríklad v Ružomberku, kde dosahovala rýchlosť vetra okolo 0,5 m.s-1 (Obr. 2).

Záver

Zo samotného merania koncentrácie PM10 v ovzduší bez ďalších informácií nemôžeme dobre určiť zdroj, ktorý toto znečistenie spôsobil, avšak na základe časového priebehu nameraných hodnôt PM10 , ktoré na viacerých staniciach ukázali významné zvýšenie koncentrácií v prvých hodinách Nového roku sa môžeme domnievať, že za extrémne vysoké koncentrácie PM10  je pravdepodobne zodpovedné použitie zábavnej pyrotechnicky na oslavu príchodu Nového roka. Spoločne si želajme, aby bol čo najlepší.