Aktuality SHMÚ

Povodňová situácia v dolnej časti povodia Bodrogu

23.1.2018 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MARTINA HOLUBECKÁ, LUCIA MRÁZOVA, MARTINA PSOTOVÁ
 Povodňová situácia v dolnej časti povodia Bodrogu

V druhej decembrovej dekáde vplyvom kladných hodnôt teplôt vzduchu a tekutých až zmiešaných zrážok došlo k vzostupom vodných hladín, najmä v dolnej časti povodia Bodrogu. Danú situáciu spôsobilo aj topenie sa zásob vody v snehovej pokrývke.

Topenie sa snehu a významné úhrny (až do 50 mm) boli zaznamenané aj na ukrajinskej časti povodia Bodrogu, kde na Uhu a Latorici boli pozorované výrazné vzostupy.

Z tohto dôvodu vydal SHMÚ Košice výstrahy 3. stupňa pred povodňami pre okresy Sobrance, Trebišov a Michalovce. Výstrahy boli naplnené v nedeľu 17.12.2017, kedy vodný stav vo Veľkých Kapušanoch na Latorici dosiahol III. SPA v poludňajších hodinách a v Strede nad Bodrogom na Bodrogu v nočných hodinách. V Lekárovciach na Uhu bol v niekoľkých vlnách opakovane prekročený III. SPA počas 5 decembrových dní (13.-17.12.2017). Podobne aj v Ižkovciach na Laborci bol v dvoch vlnách prekročený II. SPA.

Počas povodňovej situácie vykonali pracovníci SHMÚ Košice niekoľko meraní prietokov pri týchto zvýšených vodných stavoch.

Tretí stupeň povodňovej aktivity na Latorici sa udržal 4 dni a kulminoval pri vodnom stave 784 cm, avšak historické maximum nebolo prekročené. Kulminačný prietok zodpovedal hodnote 5 až 10 ročnej vody, na ostatných tokoch väčšinou  hodnote 1 až 2 ročnej vody. Zvyšok mesiaca december ešte pretrvávali vysoké vodné stavy na Latorici a Bodrogu na úrovni II. SPA a mierne klesali až do skončenia povodňovej situácie v druhej dekáde januára 2018. Táto situácia bola spôsobená dlhodobo trvajúcimi vysokými vodnými stavmi na ukrajinskej časti povodia Latorice.

Podrobné zhodnotenie tejto povodňovej situácie bude v čiastkovej povodňovej správe uverejnenej na stránke: http://www.shmu.sk/sk/?page=128.

 

Obr. 1: Vodná hodnota snehovej pokrývky na Slovensku dňa 11.12.2017.

 

Obr. 2: 24-hod. úhrn zrážok 16.12.2017 6:00 SEČ.

 

 

Obr. 3: Priebeh vodného stavu na Latorici v profile Veľké Kapušany.

 

 

 

Obr. 4: Priebeh vodného stavu na Bodrogu v profile Streda nad Bodrogom.

 

 

Obr. 5: Priebeh vodného stavu na Uhu v profile Lekárovce.

 

 

Obr. 6: Meranie prietoku na toku Laborec pri Vojanoch dňa 14.12.2017 (zdroj: https://korzar.sme.sk).