Aktuality SHMÚ

Jubileum Aerologického a radiačného centra SHMÚ v Poprade-Gánovciach

22.6.2018 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | A. PRIBULLOVÁ, SHMÚ GÁNOVCE
Jubileum Aerologického a radiačného centra SHMÚ v Poprade-Gánovciach

V decembri 2017 Aerologické a radiačné centrum SHMÚ, známejšie ako  popradská  ‘sondážka‘,  oslávilo 40 rokov svojej činnosti v  Gánovciach. História pracoviska je však oveľa dlhšia.  Siaha do obdobia po druhej svetovej vojne. Na popradskom letisku sa vtedy začalo s nepravidelným sledovaním meteorologických podmienok vo vyššej atmosfére pomocou rádiosondy nesenej meteorologickým balónom.

Merania spočiatku zabezpečovala vojenská meteorologická služba a pravidelnými sa stali v novembri 1951, čím sa stanica Poprad stala druhou aerologickou stanicou meteorologickej  služby  vtedajšieho Československa (prvou bola stanica v Prahe, zabezpečujúca letisko v Ruzyni).  V roku 1954 boli po oddelení vojenskej a civilnej meteorologickej služby obidve stanice začlenené do siete Hydrometeorologického ústavu. Organizácia pracoviska aj technické vybavenie sa  s časom menili (obr. 1). 

 

Obr. 1 Rádioteodolit Malachit , ktorý bol súčasťou systému aerologických meraní na popradskom letisku.

Po dvadsiatich rokoch pravidelných aerologických meraní  sa ukázalo, že umiestnenie aerologickej stanice v tesnej blízkosti letiska nie je z viacerých príčin vyhovujúce. Nové miesto pre aerologickú stanicu sa našlo v dedine Gánovce vzdialenej asi 3 km od východného okraja mesta Poprad.  Aerologické stredisko s neprehliadnuteľnými guľovými červeno-bielymi krytmi radarov  sa čoskoro stalo dominantou a symbolom obce (obr. 2).

Obr. 2 Aerologické a radiačné centrum SHMÚ.

Nemenilo sa však iba technické vybavenie stanice, ale aj organizácia meraní. Až do roku 2007 sa vykonávali aerologické merania nielen v hlavných pozorovacích termínoch o 00  a 12 h UTC, ako v súčasnosti, ale merania charakteristík výškového vetra sa robili aj o 06 a 18 h UTC. Kým v minulosti sa údaje z vyšších vrstiev atmosféry využívali hlavne pre leteckú dopravu, v súčasnosti sú nenahraditeľným vstupom a validačným prostriedkom pre numerické predpovedné modely. Metodika meraní v Gánovciach sa vyvíjala v spolupráci s pražskou sondážkou. V roku 1978 sa zorganizovala prvá,  tento rok sa v Prahe bude konať už 40-ta spoločná porada českých a slovenských meteorologických služieb a služieb ozbrojených síl AČR a OSSR. Hoci stanica je začlenená aj do európskej spolupráce v rámci pracovnej skupiny pre aerologické merania WG-RS EUMETNET, tesná spolupráca s pražskou stanicou na Libuši je nenahraditeľná.  Jedným z najvýraznejších technologických medzníkov bol prechod na merací systém VAISALA v roku 1992.  V máji 2018 sa na stanici začal používať najnovší typ rádiosond od tohto výrobcu.

Na  stanici  sa postupne vybudovala infraštruktúra aj pre pozemné meteorologické merania a merania koncentrácie niektorých znečisťujúcich látok vo vzduchu. V roku 1993 tu bol inštalovaný Brewerov ozónový spektrofotometer a odvtedy pracovisko poskytuje údaje pre verejnosť o meraných hodnotách celkového ozónu a predpoveď slnečného UV-indexu. Stanica vstúpila do siete  WMO GO3OS GAW. V roku 2007 bolo do Gánoviec presunuté Národné radiačné centrum SHMÚ, ktorého technické  vybavenie sa výrazne zlepšilo po roku 2014. Od tohto roku sa na pracovisku začal aj monitoring aerosólu pomocou mikropulzného lidaru a slnečného fotometra. Väčšina meraní, ktoré sa na pracovisku vykonávajú, vstupuje do medzinárodnej výmeny údajov prostredníctvom rôznych databáz a projektov (AERONET, EUBREWNET, COST, ACTRIS, WOUDC, WRDC).  Ďalšie informácie  z histórie ARC Gánovce možno nájsť v Meteorologickom časopise 4/2001.

Pri príležitosti výročia pracoviska bol 11.- 13. 6. 2018 v Tatranskej Lomnici zorganizovaný medzinárodný workshop ‘Complex atmospheric monitoring and research’ zameraný na prezentáciu výsledkov a výmenu skúseností pracovísk s podobným pozorovacím programom ako ARC Gánovce v Strednej Európe. Workshop otvoril generálny riaditeľ SHMÚ Dr. Martin Benko, ktorý vyzdvihol  príspevok  dlhoročných vedúcich Dr. Jána Pribiša a Dr. Miroslava Chmelíka k rozvoju centra a tiež zásluhy Ing. Jána Lukačka , ktorý organizoval výstavbu súčasného pracoviska  a jeho technické zabezpečenie.  Medailou SHMÚ boli ocenení dvaja dlhoroční pracovníci ARC Gánovce: Mgr. Oliver Mišaga, za príspevok k automatizácii, informatizácii pracoviska a tiež za dlhoročné zabezpečenie kvalitných meraní celkového ozónu,  a Alojz  Kubaský, za dlhoročné zabezpečenie kvalitných aerologických meraní (obr. 3).

Obr. 3 Ocenení dlhoroční pracovníci ARC SHMÚ Gánovce Mgr. O. Mišaga (vľavo) a A. Kubaský.

Ocenenie odovzdali pracovníkom generálny riaditeľ SHMÚ, predsedníčka SMS Dr. Paulína Valová a vedenie pracoviska. Zástupca poľskej hydrometeorologickej služby IMGW  prof. Zbigniew Ustrnul odovzdal pri príležitosti jubilea vedeniu SHMÚ pozdravné listy od generálneho riaditeľa IMGW a zástupcov Jegiellonskej univerzity v Krakove. Pri príležitosti slávnostného otvorenia workshopu sa po dlhšom období opäť stretli aj bývalí pracovníci ARC Gánovce (obr. 4).

Obr. 4 Účastníci workshopu ‘Complex atmospheric monitoring and research‘  a pracovníci ARC SHMÚ v Tatranskej Lomnici.

Počas workshopu odznelo 13 prednášok a 5 prezentácií posterov. Tematicky boli zamerané na problematiku aerologických meraní, meraní charakteristík slnečného žiarenia , meraní a interpretácie vývoja ozónovej vrstvy Zeme, organizácie merania slnečného ultrafialového žiarenia, problematiky meraní v horskom prostredí  a využitia modelovania rôznych procesov v atmosfére pre účely jej ďalšieho výskumu ale aj  pre praktické účely (obr. 5).

Obr. 5 Prezentácia účastníka workshopu prof. M. Blumthalera.

Príspevky boli publikované v zborníku, ktorý je k dispozícii v knižnici SHMÚ.  Workshop ukončila exkurzia účastníkov na Astronomickom observatóriu ASÚ SAV na Skalnatom Plese.  V ARC Gánovce však ešte do 16. júna prebiehali spoločné pyrheliometrické merania maďarskej, českej a slovenskej  meteorologickej služby, ktoré pre nepriaznivé poveternostné podmienky nepriniesli praktické výsledky.  Výsledkom stretnutí je však vyhodnotenie kladov a nedostatkov používaných kalibračných metodík a návrh na pokračovanie spolupráce, ktorej konečným výsledkom by mohla byť jednotná metodika používaná v Strednej Európe. Účastníci workshopu potvrdili, že výmena skúseností a informácií medzi úzko špecializovanými pracoviskami v rámci nášho regiónu je podnetnou a prínosnou.

Organizátori workshopu vyjadrujú poďakovanie SHMÚ za podporu podujatia. ARC Gánovce treba zaželať  do ďalších rokov úspešné a kvalitné merania známe mnohým užívateľom a verejnosti, ktoré prispejú k prehĺbeniu poznania našej atmosféry.