Aktuality SHMÚ

Stav sucha na Slovensku

7.8.2018 | SHMÚ | SPRÁVA | LÍVIA LABUDOVÁ, KATARÍNA MELOVÁ, KATARÍNA JENEIOVÁ, LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ
Stav sucha na Slovensku

SHMÚ monitoruje sucho od roku 2015, pričom sleduje viaceré jeho aspekty. V tejto správe prinášame popis aktuálnej situácie na Slovensku z hľadiska meteorologického, pôdneho a hydrologického sucha.

V uplynulom týždni boli zrážky opäť priestorovo veľmi nerovnomerne rozmiestnené a ovplyvnené predovšetkým búrkovou činnosťou. Najvyšší týždenný úhrn zrážok sme zaznamenali v okolí Podhájskej (viac ako 64 mm). Na druhej strane, týždenné sumy potenciálnej evapotranspirácie dosahovali pomerne vysoké hodnoty. Maximum dosiahol Trenčín s hodnotou 40,6 mm/týždeň, čo predstavuje 140 % dlhodobého priemeru (1981 – 2010) a takmer 40 mm/týždeň dosiahla aj stanica v Kuchyni. Na viacerých miestach západného a stredného Slovenska pozorujeme z hľadiska meteorologického sucha mierne až veľmi suché podmienky. Najhoršie z hľadiska vodnej bilancie sú na tom oblasti Žiliny (Obr. 1), stredného Považia až po Trenčín, okolie Topoľčian a severné Záhorie. Výraznejšie sa v poslednom období zhoršila aj situácia v okolí Prešova, Čaklova a Spišských Vlachov.

Obr. 1 Priebeh štandardizovaného zrážkového a evapotranspiračného indexu (SPEI) na stanici Žilina od polovice júla 2018

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) v celom pôdnom profile (0 – 100 cm) dosahuje úroveň extrémneho sucha na Turci a lokálne aj na Gemeri. Výrazné až výnimočné sucho je stále najmä v oblasti stredného Považia, stredného Ponitria, na Gemeri, ale aj na Šariši a v Slanských vrchoch. Celkovo zaberajú kategórie sucha S3 až S5 6,9 % územia Slovenska. Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % na Turci, v okolí Trenčína, Nitry a v Slovenskom krase. Na mnohých miestach západného, juhu stredného a na východnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 20 - 30 %. V celom pôdnom profile (0 - 100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % ojedinele na Turci a strednom Považí. Približne 14,7 % územia Slovenska dosahuje hodnoty relatívneho nasýtenia do 30 % a až takmer 70 % plochy krajiny má podmienky pod bodom zníženej dostupnosti (Obr. 2).

Obr. 2 Relatívne nasýtenie pôdneho profilu dňa 5.8.2018

Stav mimoriadne malej vodnosti (priemerný denný prietok < Q364d) bol z vybraných vodomerných staníc hodnotených na stránke Monitoring hydrologického sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2232) v júli 2018 postupne zaznamenaný v 9 % staníc, a to s najdlhším trvaním 28 dní na toku Močiarka v Lábe na Záhorí. Trvanie prietoku menšieho ako Q364d viac ako 20 dní bolo v júli 2018 zaznamenané aj v staniciach Chvojnica v Chvojnici (povodie Nitry – 22 dní), Jasenica v Hronskej Breznici (povodie Hrona – 21 dní), Lužianka v Hronovciach (povodie Hrona – 22 dní) a Hrádocký potok v Hrádku (povodie Váhu – 23 dní). Výskyt mimoriadne malej vodnosti prevažoval na tokoch v južnej časti Slovenska, najmenej boli v tomto období suchom zasiahnuté toky na severe Slovenska, kde sa v polovici mesiaca vyskytli výrazné zrážky, ktoré sa odzrkadlili aj na prietokoch. Najviac staníc s poklesom prietokov pod úroveň Q364d v jednom dni sme v júli 2018 pozorovali 27. júla 2018 a to 6% z celkového počtu hodnotených staníc, prevažne na západnom Slovensku (Obr. 3).

 

Obr. 3 M-dennosť vo vybraných vodomerných staniciach 27.7.2018

V ďalšom článku uvedieme podrobnejšie informácie o výskyte hydrologického sucha v júli 2018 na Slovensku.