Aktuality SHMÚ

Klimatický fenomén El Niño prichádza

12.12.2018 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO
Klimatický fenomén El Niño prichádza

Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existuje vysoká pravdepodobnosť (75-80 %), že v priebehu zimných mesiacov na severnej pologuli (december – február) sa vytvoria v priestore centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Pacifiku) podmienky pozitívnej fázy ENSO, tzv. El Niño. Správa WMO súčasne upozorňuje, že ak sa El Niño aj objaví, pravdepodobne nebude tak silné ako v rokoch 2015-16, ktoré spolu s tým z rokov 1997-98, patrilo medzi najsilnejšie El Niño udalosti za posledných minimálne 120 rokov. Keďže s výskytom udalostí El Niño sú takmer vždy spojené významné pozitívne (teplé) odchýlky globálnej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru a trendu, očakáva sa, že globálny priemer teploty vzduchu môže v roku 2019 dosiahnuť úroveň z roku 2016 (podľa NOAA, NASA a Met Office zatiaľ najteplejší rok aspoň od roku 1850).

Južná oscilácia (ENSO)/El Niño (tiež „jezuliatko“, ako ho nazývajú obyvatelia pacifického pobrežia Južnej Ameriky) je prirodzene sa vyskytujúci jav zahŕňajúci významné kolísanie teploty povrchových vrstiev oceánu v rovníkovej oblasti Pacifiku, ktoré je sprevádzané výraznými zmenami atmosférickej cirkulácie (zonálny posun tzv. Walkerovej cirkulácie, ktorý následne vedie k zmene distribúcie vlhkosti a atmosférických zrážok pozdĺž rovníka). Fenomén El Niño má nezanedbateľný vplyv nielen na výskyt poveternostných a klimatických anomálií v tropickom klimatickom pásme (výskyt sucha, intenzívnych zrážok a povodní), ale ukazuje sa, že významne ovplyvňuje charakter počasia aj v mimotropických oblastiach Zeme (napr. v Európe, USA či v Afrike).

Americká NOAA už v priebehu novembra 2018 informovala, že teplota povrchu centrálneho a východného tropického Pacifiku (resp. jej odchýlky) dosiahla už v októbri 2018 vo všetkých štyroch sledovaných regiónoch (v smere od západu na východu: Niño 4, Niño 3.4, Niño 3 a Niño 1+2, Obr. 1) hodnoty odpovedajúce slabej fáze El Niño (> +0,5 °C), a v priebehu nasledujúceho mesiaca postupne rástla až na +1,0 až +1,2 °C (na začiatku decembra 2018 miestami až do +1,5 °C, Obr. 2).

Keďže plný rozvoj El Niña si, okrem oceánickej, vyžaduje aj dynamickú odozvu atmosférickej zložky (zmena priestorovej distribúcie prízemného tlaku vzduchu a prúdenia vzduchu vo vyšších vrstvách troposféry, Obr. 3) – a k tej zatiaľ nedošlo – v modelových simuláciách panujú zatiaľ značné neistoty ohľadom priebehu a vrcholenia (a teda aj samotných dôsledkov) nadchádzajúcej teplej fázy ENSO 2018-19. Pravdepodobnosť toho, že by El Niño 2018-19 dosiahlo status „silného“ javu (vo všetkých pozorovaných regiónoch Niño minimálne +1,5 °C) je v súčasnosti zatiaľ nízka, aj keď modely počítajú s rozvojom El Niño podmienok v priebehu decembra až februára s pravdepodobnosťou až 75-80 % (a s pravdepodobnosťou okolo 60 %, že uvedené podmienky pretrvajú až do apríla 2019, Obr. 5), s významným vplyvom na priestorové rozloženie teploty povrchu oceánu, teploty vzduchu ako aj atmosférických zrážok (Obr. 4).

Najvýraznejšie prípady javu El Niño sú dokumentované z rokov 1891-92, 1925-26, 1953-54, 1972-73, 1982-83, 1997-98 a naposledy 2015-16. El Niño však nie je ani zďaleka jav ovplyvňujúci len región Tichého oceánu. V dôsledku toho, že v priebehu teplej fázy ENSO sa na rozsiahlych plochách Pacifiku (niekoľko desiatok miliónov km2) zvýši teplota povrchových vrstiev oceánu na obdobie niekoľkých mesiacov aj o viac ako 2 °C, jav El Niño je zdrojom najväčšej medziročnej premenlivosti globálnej teploty vzduchu. Tá môže v prípade silnej epizódy El Niño dosiahnuť odchýlku v intervale od 0,15 do 0,3 °C nad dlhodobý priemer (v regióne tropického Pacifiku dosahuje teplotná odchýlka zvyčajne hodnoty od +0,5 do +1,0 °C). Dlhodobý vývoj indexu Južnej oscilácie (SOI) je možné násť na stránkach americkej NOAA (SOI index nadobúda negatívne hodnoty v podmienkach El Niño).

Vplyv El Niña na teplotné pomery môže byť regionálne aj opačný, napríklad juh Spojených štátov amerických zvykne byť v priebehu zimy chladnejší (aj o menej ako -0,5 °C), s väčším množstvom zrážok v porovnaní s normálom. Priame prejavy El Niño na charakter počasia v Európe zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané, avšak objavili sa súvislosti s výskytom chladnejších zím v severnej Európe a miernejších a na atmosférické zrážky málo bohatých zím v oblasti Stredomoria.

Zdroje: NOAA, WMO, ECMWF

Video s vysvetlením, čo je fenomén El Niño: [Met Office]

Obr. 1: Priestorové rozloženie odchýlok teploty povrchu morskej vody v období vrcholednia El Niño 2015-16 (december 2015) so schematickým vyznačením sledovaných regiónov NINO4, NINO3.4, NINO3 a NINO1+2 na základe údajov ECMWF GEFF [Zdroj]

Obr. 2: Vývoj odchýlok teploty povrchu morskej vody v oblasti centrálneho a východného Pacifiku v období posledných šiestich mesiacov roku 2018 (júl - december 2018) [Zdroj: NOAA

Obr. 3: Schematické zobrazenie priestorovej distribúcie (rozloženia) prízemného tlaku vzduchu, odchýlok teploty morskej vody a prevládajúceho smeru prúdenia v spodnej troposfére v podmienkach El Niño (vľavo), La Niña (vpravo) a ENSO-neutrál (v strede) [Zdroj: NOAA]

Obr. 4: Sezónna pravdepodobnostná prognóza (pre SST) odchýlok teploty povrchu morskej vody (SST; vľavo) a teploty vzduchu v úrovni 2 metre nad terénom (vpravo) pre obdobie mesiacov december 2018 až február 2019 na základe údajov ECMWF [Zdroj]

Obr. 5: Predpokladaný vývoj odchýlky teploty povrchu morskej vody v oblasti regiónu NINO3.4 na základe údajov NOAA (vľavo) a ECMFW (vpravo) pre obdobie december 2018 až jún, resp. august 2019 [Zdroje: NOAA a ECMWF]