Aktuality SHMÚ

Sneh v operatívnej hydrológii

21.2.2019 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | DANIELA KYSELOVÁ, KATEŘINA HRUŠKOVÁ, TOMÁŠ TRSTENSKÝ
Sneh v operatívnej hydrológii

Vo fyzicko-geografických podmienkach Slovenska, zvlášť v oblastiach, ktoré majú stredohorský a vysokohorský charakter, má sneh a snehová pokrývka veľký klimatický, hydrologický, ekologický, environmentálny, a tiež vodohospodársky význam. V týchto miestach sa počas zimného obdobia akumulujú veľké zásoby vody, ktoré sa potom v relatívne krátkom čase uvoľňujú, čím zároveň predstavujú riziko vzniku jarných povodní. V týchto miestach sa počas zimného obdobia akumulujú veľké zásoby vody, ktoré sa potom v relatívne krátkom čase uvoľňujú, čím zároveň predstavujú riziko vzniku jarných povodní.

Zo Zákona o ochrane pred povodňami (§ 14 Zákon 7/2010 Z. z.) vyplýva pre SHMÚ povinnosť poskytovať orgánom štátnej správy a správcom tokov pre vybrané profily informácie o zásobách vody v snehovej pokrývke (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=mim_sneh). Tieto vydáva operatívna hydrológia už od začiatku 80-tych rokov. V súčasnosti sa počítajú celkom pre 35 profilov v povodiach Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Popradu, Hornádu, Bodvy a Bodrogu.

Základom sú údaje o charakteristikách snehovej pokrývky, o výške a vodnej hodnote snehu, z vybraných (229) zrážkomerných staníc SHMÚ, ktoré sa telefonicky zbierajú vždy v pondelok od decembra do konca marca.

Obr. 1  Snehomerná tyč

V zrážkomerných staniciach sa denne o 07. hodine SEČ pozoruje výška nového snehu, celková výška snehovej pokrývky (starý a nový sneh spolu) a raz týždenne, v pondelok, vodná hodnota celkovej snehovej pokrývky. Na meranie celkovej výšky snehovej pokrývky sa používajú snehomerné tyče (obr. 1), ktoré sa umiestňujú v staniciach na miestach, kde je výška snehovej pokrývky minimálne ovplyvnená vetrom. Vodná hodnota snehovej pokrývky – množstvo vody, obsiahnuté v snehovej pokrývke, ktoré vznikne jej úplným rozpustením, sa udáva v mm vodného stĺpca. Na meranie sa používa buď zrážkomerná nádoba a sklenená odmerka alebo snehomerný valec a váhový snehomer. Pomocným kritériom pri meraní vodnej hodnoty snehu je jeho hustota, čo je pomer vody obsiahnutej v snehu k jeho výške. Zjednodušene platí, že nový prachový sneh má hustotu približne 0,1 g.cm-3 (1 m prašanu obsahuje len 10 % vody), firn má hustotu okolo 0,5 g.cm-3 (1 m firnu obsahuje 50 % vody) a ľad má hustotu približne 0,9 g.cm-3.

Rozloženie staníc pre výpočet zásob vody v snehovej pokrývke je na obr. 2. Aj keď ich rozmiestnenie v záujmových povodiach sa zdá byť rovnomerné, je často s ohľadom na členitý reliéf územia SR nereprezentatívne. Až 95 % snehomerných staníc sa nachádza do nadmorskej výšky 1000 m n. m.

Obr. 2  Snehomerná sieť SHMÚ

Pre doplnenie meraní v základnej sieti, ako aj získanie údajov v lokalitách, kde nie je dostatočne hustá sieť (predovšetkým v horskom teréne), slúžia pravidelné merania z vybraných lokalít v povodí Váhu (3 lokality – Kubínska hoľa, Pod Chlebom, Portáš) a Hrona (5 lokalít – Chopok-Kosodrevina, Čertovica, Andrejcová, Burda, Zbojská) a terénne merania priemernej výšky a vodnej hodnoty snehovej pokrývky. Na rozdiel od základnej siete staníc sa v týchto miestach merajú snehové charakteristiky vo voľnom teréne, v snehomerných profiloch (tab. 1). Základné odbery sa robia vo viacerých bodoch umiestnených najčastejšie po vrstevnici, alebo vo forme trojuholníka alebo štvorca podľa toho, ako to terén umožňuje. Profilové meranie spravidla predstavuje 10-bodové meranie výšky snehu, pri vzdialenosti medzi bodmi cca 5 – 10 m. Meranie vodnej hodnoty snehu sa robí v troch bodoch, zvyčajne na začiatku, v strede a na konci profilového merania. Na určenie výšky snehu sa používajú v teréne lavínové sondy so stupnicou po 1 cm. Na odber vzorky sa používa valcový snehomer (obr. 2) s plochou prierezu 50 cm2. Digitálnymi váhami sa odmeria hmotnosť snehu v gramoch alebo priamo v milimetroch, podľa typu váhy (obr. 3).

Okrem pravidelných pondelkových terénnych meraní sa nepravidelne, v čase kulminácie výšky a vodnej hodnoty snehu, najčastejšie koncom februára, uskutočňujú expedičné merania. Pri nich sa v priebehu niekoľkých dní mapujú snehové pomery vybraného povodia.

Terénne a expedičné merania sa vykonávajú na základe zhodnotenia poveternostnej, lavínovej, snehovej a hydrologickej situácie.

S ohľadom na rastúce požiadavky, týkajúce sa nielen kvality poskytovaných dát, ale aj počtu profilov, a možnosti, ktoré ponúkajú prostriedky geografických informačných systémov, SHMÚ zverejňuje na svojej webovej stránke (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_tyzdennemapy&produkt_id=0) informácie o priestorovom rozložení celkovej výšky snehovej pokrývky a vodnej hodnoty snehu (obr. 6).

Obr. 3, 4, 5  Terénne meranie charakteristík snehovej pokrývky

Obr. 6 Celková výška snehovej pokrývky na Slovensku 18.02.2019

Obr. 7 Výsledky expedičného merania