Hydrologické sucho


M-dennosť priemerných denných prietokov aktuálneho roku je určená porovnaním ich hodnoty s dlhodobými hodnotami M-denných prietokov, stanovenými za referenčné obdobie 1961-2000. Aktuálne hodnotenie zobrazené pre posledný kalendárny deň nemusí zahŕňať ucelený deň (24 h).


Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Skúšobná prevádzka.
Legenda
  • M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní vo zvolenom období. Obdobie sa volí spravidla v dĺžke jedného roka. Pri M-denných prietokoch za viacročné obdobie symbol M označuje priemernú dobu (počet dní) dosiahnutia alebo prekročenia príslušného prietoku v roku (STN 75 1410-1). V praxi to znamená, že napr. pre 355-denný prietok (Q355d, M=355 dní) platí, že prietok v toku je počas roka v priemere 355 dní rovný alebo väčší než hodnota Q355d.
>30d
30-90d
90-180d
180-270d
270-330d
330-355d
355-364d
!
≤364d