SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Cieľ, zámer a charakteristika ČMS

Cieľ, zámer a charakteristika čiastkového monitorovacieho systému

Meteorológia a klimatológia

ČMS Meteorológia a klimatológia bola zriadená uznesením ministra ŽP SR OPM č. 24 z 10.3.1997. Nešlo o návrh novej monitorovacej siete, keďže meracie siete meteorológie a klimatológie sú jednými z najstarších systematických pozorovacích sietí na Slovensku. Projektom sa dopĺňa komplexný monitorovací systém životného prostredia SR o ďalšie celoplošné monitorovacie podsystémy. Úlohou meracích sietí meteorológie a klimatológie je získavanie údajov o stave a priebehu počasia a o stave a vývoji klimatického systému. Činnosť meracích sietí meteorológie a klimatológie je viazaná medzinárodnými záväzkami SR (Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o civilnom letectve zo dňa 18.4.1945, Ratifikácia Rámcovej konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994). Ratifikácia Rámcovej konvencie o klimatickej zmene Slovenskou republikou zo dňa 25.8.1994 zaväzuje SR okrem iného udržiavať dlhodobé stabilné monitorovanie klimatického systému.

Cieľom monitorovacieho systému meteorológie a klimatológie je:

Získavanie meteorologických a klimatologických údajov o priebehu počasia, stave a vývoji klimatického systému pre:

  • poskytovanie meteorologických informácií a predpovedí a výstrah, klimatologických služieb a informácií pre rôzne oblasti,
  • poskytovanie údajov pre detekciu a sledovanie kolísania a zmien klímy, pre odhad a redukciu dopadov zmien klímy,
  • kvalifikované opatrenia na redukciu prípadných nepriaznivých dôsledkov zmien klímy poskytovanie údajov pre skúmanie a poznanie procesov v klimatickom systéme, pre klimatologické predpovede a modelovanie

Monitorovací systém tvoria nasledujúce subsystémy:

1. sieť pozemných synoptických staníc
2. sieť meteorologických radarov
3. meteorologické družicové merania
4. sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania
5. sieť zrážkomerných staníc
6. sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celkového ozónu
7. sieť fenologických staníc
8. sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti
9. sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry
10. rádiosondážne merania

Neoddeliteľnou súčasťou monitorovacieho systému sú telekomunikačné siete, informačné systémy a databázové systémy.

Databázové systémy ČMS

Údaje z jednotlivých monitorovacích sietí subsystémov ČMS vstupujú do KMIS-u (Klimatologický a meteorologický informačný systém).Databázovým systémom je Ingres. Do KMISu sa údaje dostávajú rôznymi cestami. Operatívne údaje z subsystémov, pracujúcich s hustou frekvenciou zberu sa správy dostávajú cez Národné telekomunikačné centrum do KMISu, kde sú podrobované kontrole úplnosti, formálnej a logickej kontrole. Údaje zo staníc, kde sú vyhotovované papierové výkazy, sa po prvotnej kontrole editujú a sú vkladané do KMISu, kde sú podrobované ďalším kontrolným procedúram. Údaje , získané monitorovaním z jednotlivých subsystémov tvoria náplň jednotlivých údajových oblastí. Okrem toho KMIS obsahuje aj údaje o archíve a údaje o údajoch - Metadáta. Databáza sa napĺňa aktuálnymi údajmi, ale aj historickými. Správa databázy je zabezpečovaná externe. V súčasnosti sú jednotlivým užívateľom v rámci SHMÚ prideľované prístupové práva na rôznych úrovniach. V súčasnosti nie je KMIS prístupná externým užívateľom.

Stručné hodnotiace správy stavu ČMS za jednotlivé roky:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑