SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperatures Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Monitorovacím miestom je meteorologická stanica v Jaslovských Bohuniciach, konkrétne 200m a 10m vysoký meteorologický stožiar, umiestnený na pozemku stanice.

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY

Na 200m stožiari sa meria teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra. Meteorologické parametre sa merajú na 10m stožiari v 4 hladinách : 0.5m,2m,4m,6m a na 200m stožiari v 11 hladinách : 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m, 160m, 200m. Základný merací interval je 5 sekúnd. Zo získaných hodnôt sú softwarom meracieho systému vyhodnotené jednominútové priemerné hodnoty. Minútové priemery sú základom ďalšieho spracovania. Merací systém je v nepretržitej prevádzke. Všetky namerané údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú do súborov v počítači v Jaslovských Bohuniciach, ktorý tvorí súčasť meracieho systému. Údaje zo stožiarových meraní sa spracovávajú a publikujú v ročenke.

VELIČINY MERANÉ NA METEOROLOGICKEJ STANICI PRE MERANIA V PRÍZEMNEJ VRSTVE ATMOSFÉRY

Na meteorologickej stanici Jaslovské Bohunice sú merané zákl. meteorologické veličiny pomocou 200m a 10m meteorologického stožiara.

Názov meranej veličiny Značka meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia Frekvencia meraní
Teplota vzduchu T elektrický teplomer meranie vo
vertikálnom
profile
prízemnej vrstvy
atmosféry
základný merací
interval je
5 sekúnd,
meranie
kontinuálne
Relatívna vlhkosť vzduchu UU VAISALA
Rýchlosť vetra ff anemometer
Smer vetra dd anemometer

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑