SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov stimulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (2011-2014)

Názov: Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch 
Fond: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Predmet  riešenia: Zhodnotenie možností, nedostatkov, silných a slabých stránok súčasnej úrovne spôsobu riešenia
kvalitatívnych problémov povrchových tokov, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia disperzie
v povrchových tokoch (aplikácia SWOT  analýzy používania dostupných modelových prostriedkov disperzie v podmienkach Slovenska).

Roky riešenia: 2011 - 2014

Postavenie SHMÚ: spoluriešiteľ projektu
Partneri: UH SAV

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov ... / Ing. Darina Fábryová, Ing. Darina Takáčová

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑