We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Aerosólový zberač AMS-02

Aerosólový zberač AMS-02

Zariadenie je darom Spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesov, životného prostredia a ochrany vôd Rakúska Ministerstvu životného prostredia SR. Vychádzalo sa z platnej medzirezortnej dohody o výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením.

Aerosólový zberač AMS-02 od firmy BITT Technology G.m.b.H bol inštalovaný v priestoroch pracoviska v Jaslovských Bohuniciach a SHMÚ bol poverený jeho prevádzkovaním.

Je súčasťou siete aerosolových zberačov rozmiestnených na území Rakúska, Slovinska, Maďarska a Čiech. Prostredníctvom národnej centrály je možný prístup k dátam rakúskych aerosolových zberačov.

Technický popis zariadenia

 • Dva PC spojené lokálnou sieťou:
  • komunikačné PC spojené s centrálou v Rakúsku,
  • PC v kontajneri vybavené špeciálnou kartou (MCA - Multikanálový analyzátor) pre analyzovanie PIPS detektora, germániového detektora, pohybov manipulátora.
 • Detektory
  • PIPS detektor - vzdialený 7 mm od filtra, pripojený na 1024 kanálový analyzátor. Štatistické vyhodnocovanie na oddelenie prirodzenej a umelej rádioaktivity.
  • Germániový detektor - 24 h merací cyklus. Pred každým sa robí energetická kalibrácia. Nuklidy: Cs-134, I-131, I-132, I-133, Co-60.
  • Jodid-natrium detektor - robí sa energetický test pomocou Cs.
  • Detektor organického jódu - nerobí sa žiadna kalibrácia. Iba v rámci servisnej údržby. Uvádza sa do činnosti v režime off-normal.
 • Manipulátor
  • pohybuje sa ozubeným remeňom poháňaným krokovými motorčekmi. Smer pohybu v osiach x,y,z. Vymieňa filtre. Zásobník obsahuje 400 filtrov + kalibračné filtre.
 • Pinzeta
  • zabezpečuje uchopenie filtrov.
 • Ventilátor
  • presávanie vzduchu je korigované podľa teploty vzduchu na konštantnú hodnotu 8 m3/h. Počet otáčok je možné meniť v rozsahu 16 stupňov.
 • UPS
  • možnosť pokryť 15 min výpadok siete. Potom sa vypne ventilátor, ako najväčší spotrebič.
 • Meteorologická stanica
  • autonómne zariadenie. Môže uchovávať dáta dva dni. Cez túto stanicu idú aj dáta gama sondy.

Spracovanie dát

Dáta sa cez linku ISDN prenášajú z počítača v Jaslovských Bohuniciach do počítača národnej centrály na pracovisku Bratislava-Koliba. Obvolávanie sa robí 5x denne a trvá cca 3 min. Kópia týchto dát sa v komprimovanom tvare posiela do hlavnej centrály v Rakúsku. Hlavná centrála systému zase posiela dáta ostatných staníc do národnej centrály. V súčasnosti je v systéme 8 staníc rakúskych, 1 slovinská, 1 česká 1 maďarská a 1 slovenská. V národnej centrále bežia dva programy, ktoré sú podmienkou fungovania systému: MailDog (riadi frekvenciu prenášania dát) a Data Process Monitor.

 • V rámci dátovej prezentácie je možné vyberať:
  • 1 parameter zo všetkých staníc. Štandardne v rozsahu 1 týždňa.
  • Všetky parametre 1 stanice.
  • Možnosť exportu výsledkov do EXCELu.