We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenský hydrometeorologický ústav má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.shmu.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Grafy a produkty v rámci webového sídla sú zverejnené ako obrázky bez žiadnej ďalšej alternatívnej formy, ktorá by umožnila znevýhodneným používateľom pristupovať k obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Vnímateľný]
  • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Niektoré nadpisy o obsah na stránke nie je definovaný sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Niektoré produktové vizualizácie obsahujú tvary a farby, ktoré sú v nesúlade so zmyslovým vnemom. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Pre niektoré produktové vizualizácie a hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
  • Niektoré tabuľky a produktové obrázky sú zverejnené vo forme obrázku a tiež niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Webové sídlo nie je pripravené pre responzívne zobrazovanie. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Webové sídlo obsahuje produktové vizualizácie, ktoré využívajú farby, ktoré môžu robiť problém znevýhodneným používateľom. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Webové sídlo môže pri neštandardnom nastavení zobrazení prehliadača na násobky písma a väčšie rozostupy medzi odsekmi, nesprávne zobrazovať obsah. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Webové sídlo môže obsahovať produktové vizualizácie, ktoré nie je možné ovládať pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1  Preskočenie blokov]
  • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Niektoré formuláre nemajú aplikovaný mechanizmus predchádzania chybám . [Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 24.11.2021.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa: 24.11.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: wwwmaster@shmu.sk. Správcom webového sídla je Slovenský hydrometeorologický ústav.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk