We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2007

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2007


V roku 2007 bola kvalita povrchovej vody na Slovensku sledovaná a hodnotená v 124 miestach odberov, z toho 30 miest odberov na hraničných tokoch.
Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2007 predstavuje 4 314 km, čo tvorí 17,41 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, vodohospodársky najvýznamnejšie toky sú v nej zahrnuté.

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchovej vody na Slovensku je klasifikácia kvality povrchovej vody podľa STN 757221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Výber miest odberov, jednotlivých ukazovateľov kvality povrchovej vody a frekvencie ich sledovania v roku 2007 sú dané dokumentom „Program monitorovania stavu vôd v roku 2007," ktorý bol vypracovaný v gescii Ministerstva životného prostredia SR. V súlade so záznamom z rokovania k problematike prípravy Programu  monitorovania stavu vôd v roku 2007 zo dňa 03.08.2006 bol Program monitoringu navrhnutý pre tzv. optimálny variant, ktorý predstavoval rozsah monitorovacích prác zabezpečujúci plnenie požiadaviek Smernice 2000/60/EHS transponovanej Zákonom 364/2004 o vodách a Vyhláškou MŽP SR č. 221/2005. Rozsah sledovaných ukazovateľov a frekvencie pozorovaní sú definované usmerneniami v zmysle požiadaviek EK. Keďže finančné nároky na realizáciu všetkých monitorovacích prác prekračovali financie pridelené narok 2007, bolo potrebné pristúpiť k úpravám a redukcii  Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007. Monitoring v roku 2007 prebehol v redukovanej verzii, avšak po získaní ďalších financií sa počet miest odberov zvýšil. 

Vymedzenie oblasti povodí v tabuľke je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŽP SR č. 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.

Počet sledovaných miest odberov kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2007 
Oblasť povodia Čiastkové povodie Počet miest odberov Sledovaná dĺžka tokov  (km)
I. DUNAJ Morava 10 325,7
Dunaj 10 184,1
II. VÁH Váh 30 1083,6
Nitra 9 337,2
III. HRON Hron 10 358,5
Ipeľ 10 392,4
Slaná 5 224,1
IV. BODROG Bodrog 19 627,3
V. HORNÁD Hornád 13 494,2
Bodva 4 127,4
VI. DUNAJEC  A POPRAD Dunajec 1 16,9
Poprad 3 142,6
Spolu   124 4314

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2007
Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2007
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2007