Aktuality SHMU

Máj 2022 - zhodnotenie mesiaca

13.6.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Máj 2022 - zhodnotenie mesiaca
Máj 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa normálu 1991 – 2020 ako normálny až nadnormálny (teplý). Priemerná územná odchýlka mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bola v máji +0,8 °C. V porovnaní so štandardným normálom 1961 – 1990 bol máj prevažne teplotne nadnormálny (územný priemer odchýlky +1,7 °C). Máj bol podľa normálu 1991 – 2020 zrážkovo mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Na viacerých zrážkomerných staniciach na Dolnom Zemplíne bol tohtoročný máj najsuchší minimálne od roku 1961, resp. 1981. Cirkulačné podmienky, veľmi podobné tým, ktoré v priestore Európy prevládali aj v apríli, opäť viedli k veľmi kontrastnému rozloženiu teplotných odchýlok v západnej a východnej Európe. Zatiaľ čo v juhozápadnej a západnej Európe prevládali v priebehu celého mesiaca výrazne kladné odchýlky od normálu (súviselo to s vlnou horúčav, ktorá v poslednej májovej dekáde zasiahla veľkú časť Španielska, Francúzska a Nemecka), vo východnej Európe boli odchýlky mesačnej teploty vzduchu hlboko pod normálom 1991 – 2020 (až -5,0 °C). Na globálnej úrovni skočil máj 2022 ako piaty najteplejší máj aspoň od roku 1880.


Prevažná časť strednej a východnej Európy má za sebou teplotne podpriemernú až podnormálnu jar (marec – máj 2022), výnimkou bola len západná Európa, Britské ostrovy a Škandinávia, kde bolo relatívne teplejšie (v porovnaní s 1991 – 2020, vo Francúzsku zaznamenali 3. najteplejšiu jar v histórii). Na Slovensku skončila jar 2022 v porovnaní s normálom 1991 – 2020 ako prevažne teplotne podnormálna (územný priemer odchýlky teploty vzduchu bol -0,6 °C), v porovnaní so štandardným normálom 1961 – 1990 ako teplotne normálna (odchýlka +0,4 °C). Na globálnej úrovni sa v poli odchýlok teploty vzduchu výraznejšie prejavili dva regióny - relatívne chladnejší južný Pacifik (v dôsledku pokračujúcej La Niñe) a výrazne teplá anomália v južnej Ázii spôsobená extrémnou vlnou horúčav v Pakistane a Indii. V Európe oveľa zaujímavejšie ako teplota vzduchu bolo priestorové rozloženie zrážok v priebehu jari 2022. Veľká časť kontinentu, snáď len s výnimkou Španielska, sev. Nórska a juž. Ruska, bola výrazne suchšia ako normál 1991 – 2020. Zvlášť kritická bola situácia v niektorých regiónoch juž. a záp. Álp, v sev. Taliansku a juž. Francúzsku (Provensalsko). Veľmi suchá bola tohtoročná jar aj na Balkáne a v juž. Škandinávii.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Začiatkom mesiaca (1.5. – 6.5.) sa územie Slovenska nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli, v teplom a vlhkom vzduchu. Od 6.5. do 8.5. počasie v našej oblasti ovplyvňovalo zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad centrálnym Stredomorím.

V období od 9.5. do 12.5. bolo Slovensko pod vplyvom tlakovej výše, ktorá sa presúvala z Pobaltia cez našu oblasť nad Balkán a postupne slabla. Po jej okraji k nám 12.5. vyvrcholil prílev teplého vzduchu od juhozápadu a zároveň v brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpil od severozápadu do našej oblasti studený front. Potom sa naša oblasť nachádzala v nevýraznom tlakovom poli.

V období od 17.5. do 20.5. sa z Nórskeho mora nad Stredomorie a Balkán presunula tlaková výš a po jej severnej strane k nám začal od západu prúdiť teplejší vzduch. Následne sme boli až do 24.5. v nevýraznom poli relatívne zväčša vyššieho tlaku vzduchu.

Dňa 25.5. prešiel cez našu oblasť smerom na východ studený front spojený s brázdou nízkeho tlaku a za ním sa k nám od juhozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku. Ten neskôr zoslabol a 28.5. prešiel cez našu oblasť smerom na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou nad Fínskom. Za ním sme sa nachádzali v chladnejšom vzduchu v nevýraznom tlakovom poli.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Máj 2022 bol na Slovensku v porovnaní s normálom 1991 – 2020 normálny až nadnormálny (teplý). Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bola +1,8 °C na meteorologickej stanici Bratislava – Koliba (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo taktiež +1,8 °C, podľa normálu 1961 – 1990 to bolo až +2,8 °C). Najnižšia odchýlka teploty vzduchu bola +0,1 °C v Sliači a Liptovskom Mikuláši (v Sliači bola odchýlka podľa normálu 1981 – 2010 až +0,6 °C, podľa normálu 1961 – 1990 to bolo +1,3 °C). Priemerná územná odchýlka mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bola v máji +0,8 °C. V porovnaní so štandardným normálom 1961 – 1990 bol máj prevažne teplotne nadnormálny (územný priemer odchýlky +1,7 °C).

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 18,2 °C na meteorologickej stanici Hurbanovo. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo horských a vysokohorských polôh, bola 10,4 °C v obci Stratená. Rozdiel medzi priemernou mesačnou teplotou vzduchu v apríli a v máji bol tak na väčšine staníc 7 až 8 °C.

Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 m n. m. bola nameraná 19.5. v obci Oravská Polhora, a to -3,4 °C (na Lomnickom štíte to bolo až -9,8 °C dňa 18.5). V priebehu tohtoročného mája sme na Slovensku zaznamenali dve výraznejšie vlny oteplenia, kedy teplota vzduchu na najteplejších miestach dosiahla viac ako 30 °C, pričom sme v máji zaregistrovali dva tropické dni (bolo to v dňoch 12.5.2022 a 20.5.2022). Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 32,0 °C v Blahovej dňa 12.5. Z klimatologických staníc mali najvyššiu teplotu vzduchu zhodne 31,6 °C Hurbanovo a Mužla.

Atmosférické zrážky

Máj bol podľa normálu 1991 – 2020 zrážkovo mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Percento normálu mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 176,1 % v Kuchyni (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo 184,6 %) a najnižšie 4,1 % v Somotore (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo 4,0 %). Priestorové rozloženie mesačného úhrn zrážok v máji výrazne ovplyvnili početné prehánky a búrky, a to prevažne v západnej polovici Slovenska.

Mesačný úhrn atmosférických zrážok bol na západnom a strednom Slovensku prevažne v intervale od 30 do 50 mm, v lokalitách s častejším výskytom prehánok a búrok to bolo aj viac (napr. Kuchyňa 125,5 mm, Bratislava-Koliba 70,5 mm, Bratislava-letisko 69,1 mm). Na východnom Slovensku bol mesačný úhrn zrážok významne nižší a bol prevažne v intervale od 10 do 20 mm, výnimočne aj menej.

Najnižší mesačný úhrn zrážok bol 2,5 mm v Somotore. Veľmi nízky mesačný úhrn zrážok bol aj na staniciach Hraň 2,9 mm, Veľké Trakany 3,5 mm, Vysoká nad Uhom 5,3 mm, Buzica 5,4 mm a Milhosť 5,9 mm. Na viacerých zrážkomerných staniciach na Dolnom Zemplíne bol tohtoročný máj najsuchší minimálne od roku 1961, resp. 1981. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol nameraný v obci Pernek 181,3 mm. Nad 75 mm bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach: Kuchyňa 125,5 mm, Malý Javorník 91,5 mm, Kojšovská hoľa 82,2 mm

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 13.06.2022.

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.5. – 31.5.2022 podľa reanalýzy ECMWF.
 

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1991 - 2020) v období 1.5. - 31.5.2022 (zdroj: ECMWF ERA5).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1991 - 2020) v období 1.5. - 31.5.2022 (zdroj: ECMWF ERA5).
 

▲ Obr. 3: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v máji 2022 od normálu 1991 - 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1991 - 2020 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.5. - 31.5.2022 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: (vľavo) Odchýlka priemernej sezónnej teploty vzduchu [°C] v Európe v období mesiacov marec až máj (jar) 2022 od normálu 1991 - 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1991 - 2020 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 6: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1991 - 2020 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.5. - 31.5.2022; v prílohe je k dispozícii rastrový diagram za obdobie od 1.1. do 05.06.2022 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: (vľavo) Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] a (vpravo) vývoj celkovej výšky snehovej pokrývky [cm] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.5. - 31.5.2022; v prílohe je k dispozícii vývoj priemerných úhrnov zrážok v základných povodiach SR v období od 1.1 do 05.06.2022 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 8: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v máji [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2022 (Chopok 1955 - 2022; zdroj: SHMÚ).