Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2023

16.2.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2023
Priebeh tohtoročného januára bol z hľadiska hydrologickej situácie vo väčšine povodí Slovenska neštandardný. Zaznamenali sa historické hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu a extrémne vysoké mesačné úhrny zrážok. Tento mesiac bol nadnormálny z hľadiska priemerných mesačných prietokov a nadpriemerný i z hľadiska hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. V januári 2023 sme na niektorých miestach Slovenska zaznamenali až 3. SPA (stupeň povodňovej aktivity). Obr. Vodomerná stanica Kokošovce, tok Delňa

Január 2023 v povrchových vodách

Mesiac Január 2023 bol podľa priemernej mesačnej teploty vzduchu historicky najteplejší za posledných 102 rokov, takisto aj mesačné úhrny zrážok boli extrémne vysoké (Výberči, D. a kol., 2023 (1)). Priemerné mesačné prietoky (Qm) sa vo väčšine sledovaných staníc zaradili do kategórií normálny mesiac až extrémne vodný mesiac. Na západnom Slovensku, najmä v oblasti Malých Karpát, prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc odpovedali kategóriám výrazne podnormálny až podnormálny mesiac (40 – 80 % odpovedajúceho dlhodobého priemerného mesačného prietoku (Qma,1961-2000)). V strednej časti územia Slovenska, najmä na severe, sa hodnoty priemerných mesačných prietokov vyskytovali v kategóriách normálneho až nadnormálneho mesiaca (80 – 160 % Qma,1961-2000). Na juhu a východe Slovenska sa priemerné mesačné prietoky vo väčšine hodnotených staníc zaradili do kategórie výrazne vodný až extrémne vodný mesiac (> 200% Qma,1961-2000) (Obr. 1).

Obr. 1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-1/2023/Qma-1/1961-2000 (%)) – január 2023

Začiatkom mesiaca odpovedali priemerné denné prietoky (Qd) hodnotám M-denných prietokov* na úrovni 180 - 330-denných prietokov, najmä na západe územia Slovenska a v časti vodomerných staníc (VS) stredného Slovenska. V ostatných VS na strednom Slovensku ako aj na východe územia hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali prevažne Q90-180d, miestami Q30-90d.

Situácia sa začala meniť už po úvodných dňoch mesiaca, hodnoty Qd sa zvýšili vo väčšine hodnotených VS. Na západe Slovenska odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 180 - 270-denných prietokov, kým ostatná časť Slovenska odpovedala hodnotám zvýšenej vodnosti – Q90-180d až Q30-90d; v povodí Váhu väčšina sledovaných staníc dosiahla hodnoty viac ako Q30d (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 10.1.2023

Situácia sa opäť zmenila v poslednej dekáde mesiaca, kedy hodnoty začali klesať na väčšine územia, na východe a na južnom Slovensku dosahovali hodnoty kategórií Q90-180d až Q30-90d, na severe a západe Slovenska hodnoty odpovedali M-denným prietokom na úrovni 180 – 330-denných prietokov. Výnimočne, v oblasti Malých Karpát, hodnoty odpovedali kategórii Q330-355d (VS Brezová pod Bradlom - Brezovský potok a Čachtice - Jablonka) (Obr. 3).

Obr. 3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 29.1.2023

Povodňové situácie

Priebeh tohtoročného januára bol z hľadiska hydrologickej situácie vo väčšine povodí neštandardný. Počas januára sú vodnosti tokov malé, s pribúdajúcimi ľadovými úkazmi, čo sa v tomto roku takmer nestalo. Častá zrážková činnosť zapríčinila kolísanie hladín väčšiny tokov. Z dôvodu postupného nasýtenia niektorých povodí boli v priebehu mesiaca pozorované na viacerých monitorovaných vodných tokoch výrazné vzostupy hladín, lokálne aj s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity (SPA). Stalo sa tak v priebehu druhej a na začiatku tretej dekády mesiaca. Prvé príčinné zrážky, ktoré spôsobili vzostupy vodných hladín, aj s dosiahnutím SPA sa vyskytli v dňoch 9. a 10. januára na celom území Slovenska. K výrazným vzostupom a dosiahnutím hladín zodpovedajúcim 1. až 3. SPA došlo najmä v povodí hornej Nitry, Žitavy, výnimočne aj v povodí Turca a Rajčianky. Ďalej v povodí stredného Hrona a Ipľa a na Latorici. Prechodné dosiahnutie 3. SPA bolo pozorované na Štiavnici v Horných Semerovciach (obr. 4).

Obr. 4 Vybreženie Štiavnice (prítok dolného Ipľa) v Horných Semerovciach po výdatných zrážkach v Štiavnických vrchoch

Aj ďalší priebeh januára pokračoval v tomto trende. Po krátkej prestávke územie Slovenska opäť zasiahla výrazná zrážková činnosť, s vyvrcholením na prelome druhej a tretej dekády mesiaca. Tentokrát boli výrazné vzostupy najmä v povodiach stredného a východného Slovenska. Hladiny zodpovedajúce 1. až 3. SPA sa vyskytli na viacerých tokoch: v povodí Hrona, Ipľa a Slanej, v povodí Hornádu, Torysy, Bodvy, Cirochy, Laborca, Ondavy. Napokon sa zaznamenali aj na tokoch východoslovenskej nížiny, ktoré do veľkej miery ovplyvnili zrážky v ukrajinskej časti povodia, a tu vysoké vodné stavy zotrvali z dôvodu dotekania až do záveru januára (VS Veľké Kapušany - Latorica a Streda nad Bodrogom - Bodrog). Vysoké vodné stavy v povodiach na juhu stredného a východného Slovenska kulminovali v dňoch 17. až 21.1.2023. Z operatívnych údajov možno konštatovať, že kulminačné prietoky boli na väčšine zasiahnutých tokov na úrovni 1 až 2-ročného prietoku, výnimočne aj na úrovni 5-ročného prietoku. Prechodné dosiahnutie 3. SPA bolo zaznamenané vo vodomerných staniciach Bohdanovce - Olšava (obr. 5), Turňa nad Bodvou - Bodva, Michaľany - Roňava a Lekárovce - Uh. V závere mesiaca sa dostavilo postupné ochladenie a hydrologická situácia sa pozvoľna začala upokojovať. Detailnejšia analýza tohtoročného januára z hľadiska hydrologickej situáciev jednotlivých povodiach bude čoskoro dostupná na https://www.shmu.sk/sk/?page=128.

Obr. 5 Výrazný vzostup v Bohdanovciach na Olšave až na úroveň 3. SPA z dôvodu pretrvávajúceho dažďa a nasýtenia povodia

Január 2023 v podzemnej vode

Na začiatku januára sa na väčšine hodnotených objektov vyskytla hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov nižšia a výrazne nižšia ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010 (červená, oranžová farba). Takéto objekty prevládali hlavne v povodí Váhu, Hrona, hornej časti Hornádu a v povodí Bodrogu (obr.6).

Obr. 6 Situácia v podzemnej vode 1.1.2023

K zlepšeniu situácie v podzemnej vode došlo v druhej dekáde, kedy takmer vo všetkých povodiach, s výnimkou Bodrogu a dolného Váhu, prevládali hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne vyššie a vyššie ako je ich dlhodobý normál 1981-20l0 (obr. 7). K tomuto zlepšeniu došlo hlavne vďaka výdatným zrážkam prvej dekády, kde boli zaznamenané významnejšie úhrny zrážok na celom území Slovenska s výnimkou stredného a dolného Bodrogu, kde boli minimálne.

Obr. 7 Situácia v podzemnej vode 13.1.2023

Začiatkom tretej dekády až do konca januára došlo k doplneniu zdrojov podzemnej vody aj v povodí Bodrogu, kde po dlhom čase prevládali hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne vyššie a vyššie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010. Táto priaznivá situácia vznikla v dôsledku výskytu výdatných zrážok v druhej dekáde mesiaca (obr. 8).

Obr. 8 Situácia v podzemnej vode 20.1.2023

Záver

Január 2023 z hľadiska zrážok patril medzi normálne až mimoriadne nadnormálne mesiace a teplotne medzi mimoriadne až extrémne teplé mesiace, čo sa prejavilo napríklad výskytom najdlhšieho bezmrazového obdobia na Východoslovenskej nížine nielen na lokálnej a regionálnej úrovní, ale dokonca aj v kontexte celej meteorologickej Zimy (Výberči, D., Pecho, J., 2023 (2)).

Teplotne nepriaznivá situácia pre zimný mesiac spôsobila, že aj keď sa snehové zrážky vyskytli hlavne v severných oblastiach, predovšetkým vo vyšších polohách, došlo k ich topeniu a zrážky vyskytujúce sa aj v tekutej forme prispeli jednak k zvýšenej vodnosti povrchových vôd na celom území Slovenska a zároveň boli schopné doplniť aj zásoby podzemnej vody. Nadpriemerná a mierne nadpriemerná hladina a výdatnosť prameňov prevládali vo všetkých povodiach. Z dôvodu postupného nasýtenia niektorých povodí boli v priebehu mesiaca pozorované na viacerých monitorovaných vodných tokoch výrazné vzostupy hladín, lokálne aj s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity.

Na základe priemerných mesačných prietokov hodnotíme tento mesiac ako nadnormálny až výrazne nadnormálny mesiac. Z hľadiska podzemnej vody hodnotíme tento mesiac ako nadpriemerný.

Odkazy

1. Výberči, D., Faško, P., Pecho, J. . Január 2023 – mesiac plný nevídaných extrémov. shmu.sk. [Online] 03. 02. 2023. [Dátum: 07. 02. 2023.] Link TU:

2. Výberči, D., Pecho, J. Zaznamenávame extrémnu situáciu bez výskytu mrazu. shmu.sk. [Online] 22. 01 2023. [Dátum: 07. 02 2023.] Link TU: