Aktuality SHMU

Hydrologický rok 2022 v podzemnej vode

24.5.2023 | SHMÚ | ANALÝZA | RNDR. VALÉRIA SLIVOVÁ, PHD., ING. EUGEN KULLMAN, PHD., RNDR. ZUZANA PAĽUŠOVÁ
Hydrologický rok 2022 v podzemnej vode
Z hľadiska dopĺňania a stavu zásob podzemnej vody nebol hydrologický rok 2022 vôbec priaznivý. Za hodnotené obdobie sa nevyskytol ani jeden mesiac, v ktorom by sme zdokumentovali výraznejšie dopĺňanie zdrojov a zásob podzemnej vody. Zaraďujeme ho do skupiny podpriemerných – suchých hydrologických rokov. Do tejto skupiny bol naposledy zaradený hydrologický rok 2019.

V príspevku je spracované  hodnotenie podzemnej vody za hydrologický rok 2022 na základe nameraných údajov z vybraných 204 referenčných, antropogénne neovplyvnených, pozorovacích objektov, tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete podzemnej vody SHMÚ.

 

  KLIMATICKÉ POMERY

Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) bolo posledných osem rokov globálne najteplejších v histórii meraní. Na Slovensku na základe priestorovej priemernej ročnej teploty vzduchu bol hodnotený rok od roku 1931 tiež piaty najteplejší. Na základe priestorového ročného úhrnu atmosférických zrážok, vypočítaného metódou dvojitého váženého priemeru, bol hodnotený rok piaty najchudobnejší na zrážky od roku 1881 s hodnotou 569 mm. Mal iba o niekoľko milimetrov viac zrážok ako rok 2003, ktorý na konci jari a v lete bol podobne mimoriadne teplý, s nedostatkom zrážok a suchom, ako rok 2022.

HODNOTENIE HYDROLOGICKÉHO ROKA 2022

Ako bolo spomínané, hodnotenie bolo spracované z 204 pozorovacích objektov, 112 objektov poskytuje monitorované údaje online, ktoré sú aj s  hodnotením voľne dostupné na internetovej stránke SHMÚ a umožňujú odbornej a laickej verejnosti priebežne sledovať stav a zmeny podzemnej vody na Slovensku. Priemerné mesačné výdatnosti prameňov a priemerná mesačná hladina podzemnej vody v sondách boli porovnávané s dlhodobými mesačnými údajmi referenčného obdobia 1981-2010. Pre informatívne mapové zobrazenie situácie v mesiacoch bola použitá Krigingová metóda. Na obrázku 1 sú zhodnotené jednotlivé mesiace hydrologického roka 2022. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pre podzemnú vodu nebolo toto obdobie vôbec priaznivé, a to v dôsledku spomínaného nedostatku zrážok a nadpriemernej teploty vzduchu. Už na začiatku hydrologického roka (november – december) boli výdatnosť prameňov a hladina podzemnej vody až v 77 % referenčných objektov nižšie, ako ich dlhodobý priemer. Tieto mesiace boli hodnotené ako priemerné – mierne podpriemerné mesiace. V tomto hodnotenom, celkovo nepriaznivom období, bol mesiac január  zaradený medzi priemerné mesiace a zároveň to bol najpriaznivejší mesiac zo všetkých mesiacov hydrologického roka 2022. A to i napriek tomu, že s výnimkou severnej časti východného Slovenska, prevládali hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov výrazne nižšie a nižšie ako je ich normál referenčného obdobia takmer na celom Slovensku, zobrazenom na obrázku 3. Legenda na obrázku 2 patrí k mapovým výstupom na obrázku 3 a 4.

Obr. 1 Hodnotenie jednotlivých mesiacov hydrologického roka 2022 z pohľadu podzemnej vody

Obr. 2 Legenda k vybraným mapovým výstupom (obr. 3, 4)

Od marca až do júla dochádzalo naďalej v podzemnej vode k poklesom na zdrojoch. V júli bolo na 25 % hodnotených objektov, hlavne na prameňoch, podkročené ich dlhodobé minimum (najmä v povodiach Ipľa, Slanej, Hornádu a Bodrogu). Dopad sucha bol najintenzívnejší v mesiacoch júl a august. Všetky tieto mesiace boli hodnotené ako podpriemerné, teda suché mesiace. Ako je vidieť z obrázka 4, hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia sa vyskytovali takmer na celom území Slovenska.

Obr. 3 Priestorové hodnotenie podzemnej vody v januári 2022

Obr. 4 Priestorové hodnotenie podzemnej vody v júli 2022

 

ZÁVER

Hydrologický rok 2022 z pohľadu podzemnej vody spadá do kategórie podpriemerných suchých hydrologických rokov v rámci celého hodnoteného územia. Podobne takto nepriaznivý hydrologický rok pre dopĺňanie zdrojov a zásob podzemnej vody bol nie tak dávno vyhodnotený pred tromi rokmi hydrologický rok 2019. Hlavným zdrojom zásob podzemnej vody, ktoré dokázali vykryť zrážkový deficit v letnom období, bolo v minulosti jarné topenie snehu (apríl – máj). Predošlé zimy, ako aj zima 2021 - 2022, boli pomerne teplé a nie veľmi bohaté na snehovú pokrývku. Deficit snehovej pokrývky sa prejavil chýbajúcim jarným odtokom z topenia sa snehu, prípadne dochádzalo k topeniu sa snehu v skorších mesiacoch (február).

 

Odkazy

1. Bochníček, O.et al.: Bulletin meteorológia a klimatológia (Január – Október 2022), roč. 28, č. 1 - 10, SHMÚ 2021.

2. Faško, P., Ivaňáková, G., Kajaba, P. Priestorové hodnoty teploty vzduchu a atmosférických zrážok na Slovensku v roku 2022,. (Online) 2023. https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1305

 3. Monitoring sucha,  Podzemné vody a výskyt sucha. (online) 2023 http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=pzv_kvantita