We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Všeobecné informácie

Radiačná monitorovacia sieť Slovenskej republiky bola vytvorená na základe požiadaviek zaručiť radiačnú bezpečnosť Slovenska či už z hľadiska možného ohrozenia z územia Slovenskej republiky, ako aj spoza hraníc.

Monitorovacia sieť SR pre radiačné havárie nadväzuje na monitorovaciu sieť ČSFR , ktorá sa začala budovať v súlade s Uzneseniami vlády ČSSR č. 101/86, 62/87 a 205/88. Medzinárodné aspekty monitorovacej siete sú odvodzované z Konvencie o včasnom oznamovaní jadrovej nehody. V zmysle tejto konvencie sú zúčastnené krajiny a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) povinné poskytnúť informácie o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza, alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok a ktorá vedie alebo môže viesť k prenosu rádioaktívnych látok za medzištátne hranice v takej miere, že môže byť z hľadiska bezpečnosti pre iný štát významná. Na konvenciu nadväzujú dve dohody: Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením zo dňa 30. 5. 1990 a Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom zdravotníctva, športu a ochrany spotrebitela Rakúskej republiky o vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením z 23.5.1994. Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom životného prostredia Maďarskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky o vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením bola podpísaná 25. 4. 2001.

Ďalej boli uzavreté dohody s ďalšími rezortami a inštitúciami, ktoré sú súčasťou havarijného managementu, ako napr. Armáda SR, Úrad CO MV SR, Úrad jadrového dozoru a pod.

Na základe Uznesenia vlády SR č.7 zo dňa 12.1.2000 bol Slovenský hydrometeorologický ústav poverený ministrom životného prostredia Vlády SR funkciou Strediska Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) a zabezpečuje činnosť ČMS "Rádioaktivita životného prostredia".