We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.
V tabuľke sú súťažiaci v abecednom poradí, bez titulov a názvy súťažných príspevkov
 
KMO 2020
Por. č. Hydrológia
Priezvisko, meno Názov príspevku
1. Hološ, Slavomír Možnosti určenia výparu z hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara
2. Horáková, Věra Vliv pěstované plodiny na vlastnosti půdy
3. Mézsáros, Jakub; Halaj, Martin Priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok v povodiach na Slovensku pri cyklonálnych situáciách s rôznym smerom prúdenia
4. Mydla, Jakub Analýza prietokov na toku v Malokarpatskej oblasti alebo kam sa stráca voda z Gidry?
5. Siman, Cyril Use of the MONERIS model for identification of sources of surface streams pollution by total nitrogen
6. Suchá, Kateřina Retenční schopnosti půd a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny
Por. č. Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
Priezvisko, meno Názov príspevku
1. Brzezina, Jáchym Vliv epidemie koronaviru na kvalitu ovzduší
2. Nechaj, Pavol Detekcia gust frontov pomocou lidaru
3. Šedivá, Tereza Sezonalita kvality ovzdušia
4. Turčániová, Eszter Posúdenie vlastností regenerovaných olejov pomocou akvatických testov
5. Varga, Adrián Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na území SR pomocou GIS
Por. č. Vodné hospodárstvo
Priezvisko, meno Názov príspevku
1. Belišová, Noemi Washing processes and their effect of the release of microplastics to the environment
2. Bytčanková, Lucia Vplyv šachtových vtokových objektov MVE na homogénnosť rýchlostného poľa
3. Kovaľ, Frederik Analýza vývoja hladinového režimu v monitorovacej sieti priehrady Rozgrund
4. Kožárová, Bibiana Phosphorus removal and recovery from wastewater
5. Lobotková, Martina Prítomnosť tenzidov v odpadových vodách a možnosť ich biodegradácie
6. Németová, Zuzana Matematické modelovanie zmien využitia územia pomocou fyzikálne založeného a empirického modelu na území Slovenskej republiky a Poľska
7. Pavúček, Martin Výskum tlmiaceho účinku opevnenia pod haťou VD Hričov pomocou fyzikálneho modelovania
8. Sabová, Zuzana Vyhodnotenie kvality povrchovej vody v okolí malej vodnej nádrže Ratka


Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) svojím podpisom zároveň ako dotknutá osoba potvrdzujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov podujatím „Konferencie mladých odborníkov“ na pôde SHMÚ, korešpondenčná adresa Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnávateľ, adresa, email, telefónne číslo, fotografie a videozáznam z podujatia KMO na účel propagácie KMO a jej činnosti vytváraním, ukladaním, zverejňovaním fotografií a videozáznamov v nevyhnutnom rozsahu na webovej stránke /sk?page=2328 či v odborných časopisoch. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť podujatiu KMO tento súhlas poskytnúť a tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí podujatie KMO bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma. Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.