We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ciele monitorovania kvantity podzemných vôd

Hlavným cieľom monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd je sledovanie zmien režimu výdatností a teplôt prameňov a sledovanie zmien hladinového režimu podzemnej vody a jej teploty (kontinuálne resp. s týždenným krokom) pre účely spracovania posudkov, expertíz a štúdií. Vytvára predpoklady na zabezpečenie vstupných informácií o hydrologickom režime podzemných vôd pre širokú verejnosť (informácia o prírodnom prostredí), pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej vodnej správy a ochrany životného prostredia, vodohospodárske organizácie a právne subjekty, ktoré pri výkone svojich činností tieto informácie a nadstavbové údaje potrebujú pri inicializácii a optimalizácii svojich hospodárskych procesov.

Pozorovacie siete podzemných vôd SHMÚ patria čo do počtu pozorovacích objektov k najrozsiahlejším monitorovacím sieťam prírodného prostredia v rámci ústavu. Podzemné vody predstavujú dôležitý a v súčasnej dobe jeden z najekonomickejších zdrojov pitných vôd vzhľadom k ich zachyteniu, exploatácii a požiadavkám na kvalitu a ich ochranu. Využiteľné množstvá týchto vôd sú priamo závislé od kolísania hladín podzemných vôd a od výdatností prameňov, pričom ich hodnotenie je neodmysliteľne späté s takto získanou údajovou základňou o dlhodobom pozorovaní podzemných vôd.

Existencia monitorovacej siete a poznanie režimu podzemných vôd je priamo podmienené : Ústavou SR (článkom 4), Vládnym nariadením č. 96/1953 a znením Zákona o vodách. Monitorovacie aktivity Slovenského hydrometeorologického ústavu v oblasti kvantity podzemných vôd sú kľúčovou časťou monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému Slovenskej republiky (uznesenia vlády SR č. 449/1992, 620/1993, 357/1999, 7/2000 a čiastočne 31/2000).