We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Vstupy do databázového systému

Vstupy do databázového systému,hardwareové a softwareové vybavenie

Dáta zo siete SHMÚ

Všetky hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší sú posielané sieťou navzájom poprepájaných staníc až do centrálneho počítača MSS v telekomunikačnom centre SHMÚ. Odtiaľ sa tieto správy pomocou FTP protokolu distribujú jednak do servera minitoringu rádioaktivity RADMON a jednak ostatným užívateľom.

Dáta od zmluvných partnerov

V rámci zmluvných vzťahov vstupujú do databázy 24-hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší z 11 staníc Armády SR.

Očakáva sa spolupráca aj s Úradom civilnej ochrany a Slovenskými elektrárňami v rámci Jednotnej databázy radiačných údajov v SR.

Dáta z medzinárodnej výmeny

  • Rakúsko - 10-minútové priemery zo siete včasného varovania pred žiarením z vyše 300 rakúskych staníc.
  • Maďarsko - 10-minútové priemery zo siete včasného varovania pred žiarením z asi 50 staníc.
  • Európska komisia - 2-hodinové a 24-hodinové priemery zo sietí členských a kandidátskych krajín EÚ.

Softwareové vybavenie

Z meracích staníc prichádzajú 10-minútové a 24-hodinové priemery. Na serveri RADMON beží servisný program, ktorý prichádzajúce dáta priebežne zapisuje do databázy Radiácia databázového systému MS SQL Server 2000 v prostredí operačného systému WINDOWS 2000 Professional. Aplikačné programové vybavenie umožňuje vykonávať potrebnú prácu s dátami.

Hardwareové vybavenie

Dva PC servery pracujúce v zálohujúcej sa dvojici, klientsky PC.