SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štruktúra dátovej základne

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Všetky hodnoty príkonu absorbovanej dávky sledované v sieti meracích miest kontaminácie ovzdušia SHMÚ sú posielané sieťou navzájom poprepájaných staníc až do centrálneho počítača MSS v telekomunikačnom centre SHMÚ. Odtiaľ sa tieto správy pomocou FTP protokolu distribujú jednak do servera RADSRV a jednak ostatným užívateľom (ÚJD, CO MV SR, Armáda SR).

Z meracích staníc prichádzajú 10-minútové a 24-hodinové priemery. Na serveri RADSRV beží servisný program, ktorý prichádzajúce dáta priebežne zapisuje do databázy Radiacia MS SQL Server 7.0 v prostredí operačného systému WINDOWS 2000.

Databáza obsahuje nasledovné údaje:

  • Meranie - Položky: dátum a čas, hodnota, identifikátor meracej stanice, identifikátor zdroja, typ merania, identifikátor stavu, identifikátor ims_stavu. Hlavná dátová tabuľka, ktorá obsahuje hodnoty meraní s príslušnými identifikátormi.
  • Typ - Položky: identifikátor, popis typu, interval typu. Označuje, za aký interval bolo meranie vykonané. V databáze existujú tri základné typy: 24-hodinový priemer, 2-hodinový priemer, 10-minútový priemer. Podľa potreby prichádzajúcich dát možno pridať ďalšie.
  • Stav - Položky: identifikátor, popis. Každá hodnota prichádzajúca zo systému MSS môže nadobúdať označenie: overená, neoverená, technická chyba.
  • ims_stav - Položky: identifikátor, popis. Tento stav úrovne posiela IMS(Integrovaný Merací Systém). Označuje, akú úroveň radiácie predstavuje nameraná hodnota: normálna, zvýšená.
  • zdroj - Položky: identifikátor zdroja, identifikátor stanice, geografické súradnice, prístroj, meraná veličina, limity, vlastník zdroja. Táto tabuľka je základným objektom v radiačnom monitoringu. Každý zdroj musí patriť k nejakej stanici. Tieto stanice zoskupujú zdroje do geografických skupín. Položky tejto tabuľky sú prepojené s tabuľkami zdroj_info, parameter, vlastník, stanica, kod pomocou kľúčov. Každý zdroj je jednoznačne určený pomocou identifikátora stanice, ku ktorej patrí a svojím identifikátorom v rámci stanice.

Aerosoly

Filtre z veľkoobjemových zberačov VAJ 01 sú exponované po dobu jedného týždňa každý mesiac a vyhodnocujú sa na pracoviskách Štátneho zdravotného ústavu Banská Bystrica a Košice a Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Výsledky sa pre SHMÚ poskytujú v tabuľkovej forme a sú uložené v databáze MS SQL Server 7.0 v prostredí WINDOWS 2000 pod názvom Aerosóly.

Databáza Aerosóly je uložená na serveri RADSRV rovnako ako databáza Radiácia.

Databáza obsahuje nasledovné údaje:

  • Meranie - Položky: identifikátor stanice, identifikátor veličiny, dátum od, dátum do, hodnota, identifikátor info Obsahuje výsledky analýz filtra aerosólových zberačov z uvedeného časového intervalu.
  • Stanica - Položky: identifikačné číslo stanice, meno, región. Reprezentuje miesto merania danej veličiny. Každá stanica môže merať viac veličín.
  • Veličina - Položky: meno parametra, skratka parametra, jednotka meranej veličiny Veličina predstavuje koncentráciu daného rádionuklidu v prízemnej vrstve atmosféry.