We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štruktúra dátovej základne

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Všetky hodnoty príkonu absorbovanej dávky sledované v sieti meracích miest kontaminácie ovzdušia SHMÚ sú posielané sieťou navzájom poprepájaných staníc až do centrálneho počítača MSS v telekomunikačnom centre SHMÚ. Odtiaľ sa tieto správy pomocou FTP protokolu distribujú jednak do servera RADSRV a jednak ostatným užívateľom (ÚJD, CO MV SR, Armáda SR).

Z meracích staníc prichádzajú 10-minútové a 24-hodinové priemery. Na serveri RADSRV beží servisný program, ktorý prichádzajúce dáta priebežne zapisuje do databázy Radiacia MS SQL Server 7.0 v prostredí operačného systému WINDOWS 2000.

Databáza obsahuje nasledovné údaje:

  • Meranie - Položky: dátum a čas, hodnota, identifikátor meracej stanice, identifikátor zdroja, typ merania, identifikátor stavu, identifikátor ims_stavu. Hlavná dátová tabuľka, ktorá obsahuje hodnoty meraní s príslušnými identifikátormi.
  • Typ - Položky: identifikátor, popis typu, interval typu. Označuje, za aký interval bolo meranie vykonané. V databáze existujú tri základné typy: 24-hodinový priemer, 2-hodinový priemer, 10-minútový priemer. Podľa potreby prichádzajúcich dát možno pridať ďalšie.
  • Stav - Položky: identifikátor, popis. Každá hodnota prichádzajúca zo systému MSS môže nadobúdať označenie: overená, neoverená, technická chyba.
  • ims_stav - Položky: identifikátor, popis. Tento stav úrovne posiela IMS(Integrovaný Merací Systém). Označuje, akú úroveň radiácie predstavuje nameraná hodnota: normálna, zvýšená.
  • zdroj - Položky: identifikátor zdroja, identifikátor stanice, geografické súradnice, prístroj, meraná veličina, limity, vlastník zdroja. Táto tabuľka je základným objektom v radiačnom monitoringu. Každý zdroj musí patriť k nejakej stanici. Tieto stanice zoskupujú zdroje do geografických skupín. Položky tejto tabuľky sú prepojené s tabuľkami zdroj_info, parameter, vlastník, stanica, kod pomocou kľúčov. Každý zdroj je jednoznačne určený pomocou identifikátora stanice, ku ktorej patrí a svojím identifikátorom v rámci stanice.

Aerosoly

Filtre z veľkoobjemových zberačov VAJ 01 sú exponované po dobu jedného týždňa každý mesiac a vyhodnocujú sa na pracoviskách Štátneho zdravotného ústavu Banská Bystrica a Košice a Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Výsledky sa pre SHMÚ poskytujú v tabuľkovej forme a sú uložené v databáze MS SQL Server 7.0 v prostredí WINDOWS 2000 pod názvom Aerosóly.

Databáza Aerosóly je uložená na serveri RADSRV rovnako ako databáza Radiácia.

Databáza obsahuje nasledovné údaje:

  • Meranie - Položky: identifikátor stanice, identifikátor veličiny, dátum od, dátum do, hodnota, identifikátor info Obsahuje výsledky analýz filtra aerosólových zberačov z uvedeného časového intervalu.
  • Stanica - Položky: identifikačné číslo stanice, meno, región. Reprezentuje miesto merania danej veličiny. Každá stanica môže merať viac veličín.
  • Veličina - Položky: meno parametra, skratka parametra, jednotka meranej veličiny Veličina predstavuje koncentráciu daného rádionuklidu v prízemnej vrstve atmosféry.