We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

Ciele monitorovacieho subsystému

Cieľom subsystému je získavanie údajov o výskyte a množstve zrážok a ich časová a priestorová interpretácia. Údaje o zrážkach sú dôležitým komponentom pri výpočtoch vodnej bilancie, sú podkladom pri všetkých rozboroch týkajúcich sa vodohospodárskej bilancie, výstavby a prevádzky vodných diel, v poľnohospodárstve, lesníctve, projektovaní. Subsytém poskytuje informácie o výskyte nebezpecných a katastrofických zrážkových javov. Monitorovacie siete poskytujú dostatocne reprezentatívne charakteristiky pre všetky typy krajiny na území Slovenska a časovo poskytujú obraz o variabilite zrážok od prelomu storočia. Sieť staníc slúži pre sledovanie regionálnej klímy, dlhodobé pozorovania zrážok slúžia pre sledovanie kolísania a zmien klímy v regionálnom a národnom meradle.