We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Poskytovanie informácií

 1. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) poskytuje informácie ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Za aplikáciu zákona je zodpovedný Útvar generálneho riaditeľa SHMÚ.
   
 2. Zo žiadosti, ktorú žiadateľ zaslal na SHMÚ, musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, na aké informácie sa vzťahuje, a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom) (§ 14, ods. 2).
   
 3. Osobne sa žiadosť podáva:
  v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00 hod.
  1. telefonicky: na číslo: +421 2 59 415 199
  2. osobne: na SHMÚ, budova A, I. posch., č. dv. 121
  3. poštou na adresu:
                  Slovenský hydrometeorologický ústav
                  Útvar generálneho riaditeľa
                  Jeséniova 17
                  833 15 Bratislava
  4. faxom na číslo: +421 2 5477 4593
  5. e-mailom na adresu: shmu@shmu.sk 
    
 4. Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov, stanovených zákonom, môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní (§ 17, ods. 1, 2). O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
   
 5. Ak SHMÚ nemá požadovanú informáciu k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, a zároveň upovedomí žiadateľa o tomto postupe.
   
 6. Výška úhrady za nevyhnutné materiálne náklady, spojené s poskytnutím informácií, je stanovená v sadzobníku úhrad (v prípade poskytnutia telefonickej, faxovej alebo mailovej informácie, resp. materiálnych nákladov do 3,50 € sa poplatok neúčtuje).
   
 7. Ak SHMÚ nie je v súvislosti s požadovanými informáciami povinnou osobou, a preto žiadosti nevyhovie (hoci len sčasti), Útvar generálneho riaditeľa vydá najneskôr do troch dní podnet na vydanie rozhodnutia zakladateľovi (Ministerstvo životného prostredia SR, vecne príslušný odbor), a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi o sprístupnenie informácií.