We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Sadzobník

Sadzobník úhrad

za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 1.  
  1. 0,07 € za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - ČB
  2. 0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - ČB
  3. 0,14 € za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - ČB
  4. 0,18 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - ČB
  5. 0,60 € za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - farebne
  6. 1,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - farebne
  7. 1,20 € za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - farebne
  8. 2,00 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - farebne
 2.  
  1. 0,39 € CD ROM slim printable
  2. 0,49 € DVD ROM printable
 3.  
  1. obálka formát C6 - 0,06 €
  2.  obálka formát C5 - 0,09 €
  3.  obálka formát C4 - 0,16 €
 4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 5. informácia poskytnutá telefonicky, faxom, alebo mailom a informácia, ktorej výška celkových materiálnych nákladov na vyhotovenie nepresahuje sumu 3,50 € sa nespoplatňuje.