Aktuality SHMU

Druhé číslo Meteorologického časopisu

12.1.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | NORBERT POLČÁK
Druhé číslo Meteorologického časopisu
Milí priatelia, dovoľujeme si vás upozorniť, že v týchto dňoch vyšlo 2. číslo Meteorologického časopisu.

OBSAH

ÚLOHA VODNEJ PARY V PROCESE ZMENY KLÍMY NA SLOVENSKU, Milan Lapin, Ingrid Damborská............................ 67

ZVYŠUJE SA V HURBANOVE POČET DUSNÝCH DNÍ? Kristína Szabóová......................................................................... 75

TROPICKÉ NOCI PODĽA NOČNEJ MINIMÁLNEJ TEPLOTY VZDUCHU V HURBANOVE (1945 – 2021)

Ľubomír Babin, Jozef Pecho, Milan Onderka, Pavol Faško, Dalibor Výberči............................................................................ 85

SATELITNÉ PRODUKTY NA SHMÚ S POTENCIÁLOM MONITORINGU ZRÁŽOK A SUCHA 

Ján Kaňák, Ľuboslav Okon, Martin Madara, Marian Jurašek, Ladislav Méri, Kateřina Hrušková, Marcel Zvolenský.................93

OVZDUŠIE A ZDRAVIE NA SLOVENSKU V ROKOCH 2010 – 2020

Michal Mladý, Katarína Pukančíková, Veronika Mináriková, Blanka Paveleková.....................................................................105

 

INFORMÁCIE

Zhodnotenie rokovaní na Klimatickej konferencii v Glasgowe, Janka Szemesová.......................................................... 117         

Monitoring sucha vo vegetačnom období 2021,  Maroš Turňa........................................................................................... 118

Vydaná podrobná správa o silnom tornáde na Morave v júni 2021, Miroslav Šinger........................................................ 122

Medzinárodná pyrheliometrická kampaň IPC XIII, Anna Pribullová.................................................................................... 124

Dve významné hydrologické konferencie v septembri 2021, Danica Lešková, Eva Kopáčiková...................................... 126

Súťažná Konferencia mladých odborníkov v roku 2021, Alena Blahová........................................................................... 128

Fórum o čistom ovzduší, Zuzana Jonáček............................................................................................................................ 129

Konferencia o ovzduší, Janka Szemesová............................................................................................................................ 129

Odbor Emisie a biopalivá predstavil novú webovú stránku, Janka Szemesová............................................................... 130

PERSONÁLIE.......................................................................................................................................................................... 131

CONTENTS

The role of water vapor in the climate change process in Slovakia,  Milan Lapin, Ingrid Damborská................................ 67

IS THE NUMBER OF SULTRY DAYS INCREASING IN HURBANOVO? Kristína Szabóová.................................................. 75

Tropical nights based on night-time minimum temperature in Hurbanovo, 1945 – 2021

Ľubomír Babin, Jozef Pecho, Milan Onderka, Pavol Faško, Dalibor Výberči............................................................................ 85

Satellite products at SHMÚ and their potential in monitoring precipitation and drought

Ján Kaňák, Ľuboslav Okon, Martin Madara, Marián Jurašek, Ladislav Méri, Kateřina Hrušková, Marcel Zvolenský ...............93

Air and health in Slovakia within the years 2010 – 2020

Michal Mladý, Katarína Pukančíková, Veronika Mináriková, Blanka Paveleková.................................................................... 105

 

INFORMATION

Evaluation of negotiations on Climate Change Conference of Parties in Glasgow, Janka Szemesová.......................... 117         

Drought monitoring in the vegetation season 2021, Maroš Turňa...................................................................................... 118

Published report of the violent tornado in Moravia in June 2021, Miroslav Šinger........................................................... 122

International Pyrheliometer Comparison IPC XIII, Anna Pribullová.................................................................................... 124

Two important hydrological conferences in September 2021 Danica Lešková, Eva Kopáčiková..................................... 126

Young scientist conference 2021, Alena Blahová................................................................................................................. 128

Clean Air Forum, Zuzana Jonáček.......................................................................................................................................... 129

Air Protection Conference,  Janka Szemesová.................    ................................................................................................ 129

Department of Emissions and Biofuels introduced the new webpage, Janka Szemesová..... ........................................ 130

PERSONALS............................................................................................................................................................................ 131

Časopis si môžete pozrieť TU: