We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku (2013-2017)

 
Názov:
Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku
 
Fond:
APVV

Predmet  riešenia:
Vytvorenie metodiky na prognózovanie výskytu hydrologického sucha na území Slovenska s využitím hydrologických modelov a scenárov zmien klímy, aplikácia tejto metodiky na hlavné povodia Slovenska a prognóza výskytu, trvania a extrémnosti hydrologického sucha v horizonte roku 2100 na základe výsledkov modelových riešení pre územie Slovenska. Ďalším cieľom je návrh metodiky zostavovania máp rizika výskytu sucha a aplikácia tejto metodiky pri zostavení mapy rizika výskytu sucha na území Slovenska.

Roky riešenia:
2013 - 2017

Postavenie SHMÚ: 
partner

Partneri:
Prírodovedecká fakultu Univerzity Komenského v Bratislava
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
HYDROLOGICKÉ SUCHO NA SLOVENSKU A PROGNÓZA JEHO VÝVOJA 
/ Ing. Zuzana Danáčová, PhD.